2022-02-10

Bokslutskommuniké 2021

Oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 41% till 198 MSEK (140), den organiska tillväxten uppgick till 35% under kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 104 MSEK (76)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 52,6% (54,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 MSEK (49)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,00 SEK (2,23)

Januari-december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 67% till 608 MSEK (365), den organiska tillväxten uppgick till 72%
 • Rörelseresultatet uppgick till 326 MSEK (167)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 53,6% (45,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 277 MSEK (116)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 9,64 SEK (4,93)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 5,00 SEK (3,50) per aktie, motsvarande 51% av årets nettoresultat


Ett starkt fjärde kvartal avslutar ett framgångsrikt år
Det fjärde kvartalet avslutar ett framgångsrikt år, med den högsta omsättningen någonsin och en organisk tillväxt om 35%. Tillväxten var speciellt tillfredsställande med tanke på att det fjärde kvartalet 2020 växte med hela 77% jämfört med samma period 2019. För helåret 2021 har vi därmed levererat en organisk tillväxt om 72%.

Vår skalbara affärsmodell bidrog till att den positiva utvecklingen fortsatte under kvartalet, trots stora satsningar inom marknadsföring och produktutveckling ökade rörelseresultatet med 37% till 104 MSEK (76). Under året har rörelseresultatet ökat med 95% till 326 MSEK (167).

Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 53% (54). Rörelsemarginalen för helåret ökade till 54% (46). Det operativa kassaflödet utvecklades fortsatt väl och uppgick under kvartalet till 81 MSEK (49). Kassaflödet har fortsatt att förstärkas under året och uppgick för helåret 2021 till 277 MSEK (116).

Inom vårt hållbarhetsarbete är vi nöjda med de framsteg som gjorts under året. En stor del av vårt arbete under året har handlat om att kartlägga MIPS totala klimatpåverkan vilket är viktigt för att säkerställa att vi fokuserar där vi kan göra mest skillnad. Detta arbete kommer att vara den viktigaste byggstenen för vårt hållbarhetsarbete framåt.

MIPS säkerhetssystem finns nu i 883 hjälmmodeller hos 143 kunder
Totalt levererade vi MIPS säkerhetssystem till 12,6 miljoner hjälmar under året. Våra största kunder har fortsatt att utöka sin produktportfölj av hjälmar utrustade med MIPS-lösningar vilket har genererat mycket god tillväxt. Under året fortsatte vi att växa på alla de geografiska marknader där vi är verksamma och vid utgången av år 2021 fanns MIPS-lösningar implementerat i totalt 883 hjälmmodeller, jämfört med 729 hjälmmodeller året innan. Även antalet kunder har ökat och vid slutet av året hade vi totalt 143 kunder, en ökning med 22 stycken jämfört med föregående år.

Väldigt god efterfrågan på våra produkter, men en fortsatt oberäknelig omvärld
Vi har trots en utmanande omvärld fortsatt att leverera en mycket god tillväxt under året. Leverantörskedjan har varit ständigt utmanad vilket var extra påtagligt i det fjärde kvartalet. Under det fjärde kvartalet drabbades många hjälmfabriker i Kina av de energirestriktioner som implementerades i slutet av det tredje kvartalet. Detta innebar att alla hjälmar som efterfrågades inte kunde tillverkas. MIPS har varken under det fjärde kvartalet eller under helåret missat att leverera någon order, men den generella efterfrågan på hjälmar har inte kunnat mötas och hjälmfabrikerna har inte haft möjlighet att producera med full kapacitet. Detta har lett till att de globala lagernivåerna i detaljhandeln är fortsatt låga och antas förbli så åtminstone fram till halvårsskiftet innevarande år.

Det är svårt att överblicka alla utmaningar framåt men vi är övertygade om att vi kommer behöva hantera fortsatta begränsningar i leverantörsledet. Vi står dock väl rustade inför kommande kvartal med vår flexibla affärsmodell och ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter.

Hjälmkategori Sport – stark utveckling under hela 2021
Den goda utvecklingen inom kategorin Sport fortsatte även under det fjärde kvartalet med en tillväxt om 45%. Volymen drevs i huvudsak av försäljning av cykelhjälmar men även av snö- och ridhjälmar.

Vår bedömning är att den positiva trenden inom underkategorin cykel kommer att fortsätta och att vi därför kommer att se en fortsatt god konsumentefterfrågan i denna kategori.

Hjälmkategori Motorcykel – fortsatt stort intresse för MIPS
Inom kategorin Motorcykel såg vi en minskning av försäljningen i kvartalet med -22%, helt drivet av förskjutning av tillverkning på grund av att fabrikerna prioriterade produktion av cykelhjälmar under kvartalet. För helåret växte kategorin med 47%. Vår positiva syn på kategorin består och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på hjälmar utrustade med MIPS säkerhetssystem. Under kvartalet deltog vi på den första mässan på nästan två år, EICMA i Italien. Även om denna mässa var mindre än tidigare år så upplevde vi ett fantastiskt intresse och gensvar från branschen. Vi har en fortsatt väldigt positiv syn på kategorin Motorcykel.

Hjälmkategori Säkerhet – Stark kundbas etablerad
2021 var ett framgångsrikt år inom kategorin Säkerhet. Vårt mål under året var att etablera en kundbas vilket vi har uppnått genom totalt nio lanserade partnerskap. Vi börjar även se en större acceptans för och efterfrågan på MIPS produkter hos slutkunder, såsom stora byggbolag. Vårt fokus under 2022 kommer vara att driva genomförsäljning tillsammans med våra befintliga kunder men givetvis även att etablera samarbeten med nya kunder.

Utökning av vårt kunderbjudande
I samband med EICMA-mässan lanserade vi vårt nya koncept Virtual Testlab (VTL). VTL är namnet på den metod som vi använder för att göra datasimuleringar på en hjälms egenskaper och virtuella tester av hjälmen innan den produceras. VTL är ett verktyg som ger våra kunder ett stöd i deras produktutveckling samt en möjlighet att optimera användandet av material och medför därmed en möjlighet att arbeta mer hållbart, tids- och kostnadseffektivt.

I början av januari 2022 förvärvade vi immateriella rättigheter avseende en teknologi som är designad för att optimera det skummaterial, så kallad EPS, som ofta används i hjälmar. Teknologin medför en möjlighet till minskad materialanvändning vid framtagandet av hjälmar samtidigt som hjälmarnas vikt reduceras. Genom detta förvärv har MIPS tagit ytterligare ett steg för att utöka vårt kunderbjudande.

Marknadsinvesteringar för ökad medvetenhet
Under kvartalet lanserade vi även vår nya mässmonter med vår nya grafiska profil, som tagits emot oerhört väl av såväl mässbesökare som kunder och andra aktörer.

Under kvartalet välkomnade vi en femte atlet till Team MIPS, Marion Haerty. Hon anses vara en av de bästa snowboardåkarna i världen och är fyrfaldig Freeride WorldTour-mästare. I och med att Marion anslutit till vårt team med MIPS-ambassadörer inom hjälmsäkerhet, som nu består av fem toppatleter, så har teamet blivit ännu mer komplett.

Vi genomförde även vår första mediakampanj samt lanserade vår nya utbildningsakademi för våra kunder och butikspersonal, vilka båda utgör viktiga verktyg för att öka medvetenheten om MIPS och vår teknologi runt om i världen.

Fantastiska framsteg under året
Jag är väldigt nöjd med utvecklingen under året där vi har hanterat de utmaningar, såsom kapacitets- och råvarubrist, vi ställts inför på ett bra sätt. Vi har fortsatt att flytta fram våra positioner i alla våra tre kategorier, vi har genomfört fler kundprojekt än något annat år, vi har gjort stora framsteg inom vårt hållbarhetsarbete och vi har accelererat våra marknadsföringsinsatser för att säkerställa att vi fortsätter att öka medvetenheten om MIPS runt om i världen. Dessa är alla saker som kan vara utmanande att genomföra under normala omständigheter – att genomföra dessa under en pågående pandemi och samtidigt leverera en organisk tillväxt om 72% under året vittnar om det ansvar och engagemang som alla anställda på MIPS visat under året.

Våra stora framsteg inom våra etablerade kategorier, Sport samt Motorcykel, och en ny kundbas inom kategorin Säkerhet, tillsammans med det faktum att världsmarknaden för Sporthjälmar växt under pandemin förstärker vår positiva syn på MIPS tillväxtmöjligheter. Vi avser därför att presentera vår strategi och uppdaterade finansiella mål i anslutning till en kapitalmarknadsdag den 9 juni 2022.

Stockholm, februari 2022

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Attachments:

MIPS AB Bokslutskomuniké Januari December 2021