2018-05-15

Kommuniké från årsstämman i MIPS AB den 15 maj 2018

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet 
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Behandling av resultat 
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 216 070 tkr skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Bengt Baron, Pär Arvidsson, Jonas Rahmn, Magnus Welander och Pernilla Wiberg samt valdes till nya styrelseledamöter Jenny Rosberg och Greg Shapleigh. Bengt Baron omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 00 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 70 000 kronor och med 40 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 35 000 kronor till ordförande och med 20 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.

Revisorer 
Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor vid årsstämman 2016 för en mandattid om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2020. KPMG AB har utsett den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson till huvudansvarig revisor.

Ersättning till ledande befattningshavare 
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning 
Stämman antog valberedningens förslag om regler för valberedningen.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Bengt Baron och Pär Arvidsson till ledamöter i revisionsutskottet med Pär Arvidsson som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welander och Jenny Rosberg med Magnus Welander som utskottets ordförande.

-----------

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersoner den
15 maj 2018 klockan 18:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD

johan.thiel@mipsprotection.com

tel +46 73 399 65 88

MAX STRANDWITZ, CFO

max.strandwitz@mipsprotection.com

tel +46 70 961 17 54  

OM MIPS
MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. 

MIPS aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2017. För mer information se www.mipscorp.com.

Attachments:

PDF