2023-02-09

Bokslutskommuniké 2022

Oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 46% till 107 MSEK (198), den organiska tillväxten uppgick till -53% under kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK (104)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,0% (52,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 MSEK (81)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,71 SEK (3,00)

Januari-december 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 7% till 563 MSEK (608), den organiska tillväxten uppgick till -19%
 • Rörelseresultatet uppgick till 229 MSEK (326)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 40,7% (53,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 236 MSEK (277)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,63 SEK (9,64)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 5,50 SEK (5,00) per aktie, motsvarande 82% av årets nettoresultat


Ett utmanande fjärde kvartal avslutar ett annorlunda år
Det fjärde kvartalet avslutar ett annorlunda, utmanande, men även framgångsrikt år. En kraftig inbromsning inom cykelbranschen under det andra halvåret hade en väsentligt negativ påverkan på omsättningen i vår största kategori Sport. Samtidigt som vi behövt hantera den kortsiktigt utmanande marknaden för vår största kategori, har vi tagit stora steg för framtiden genom ett flertal initiativ och framgångar inom övriga kategorier. Vi har även fortsatt stärka vår varumärkesposition, produktportfölj och organisation.

Omsättningen minskade med 46 procent (53 procent valutajusterat) för det fjärde kvartalet. För helåret 2022 slutade året därmed på en omsättningsminskning om 7 procent och en valutajusterad organisk minskning om 19 procent.

Vi har en långsiktig strategi och fortsätter, som tidigare kommunicerats, våra ambitiösa satsningar inom produktutveckling och varumärkesbyggnad. Kostnader för dessa satsningar för framtida tillväxt, i kombination med tillfällig inbromsning i cykelkategorin, samt negativa valutaeffekter, påverkade negativt resultatet för fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK (104) under kvartalet, en minskning med 77 procent. Under året minskade rörelseresultatet med 31 procent till 175 MSEK (255).

Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 22 procent (53). Rörelsemarginalen för helåret minskade till 41 procent (54). Det operativa kassaflödet utvecklades fortsatt väl och uppgick under kvartalet till 47 MSEK (81). Det operativa kassaflödet under året uppgick till 236 MSEK (277).

Inom vårt hållbarhetsarbete är vi nöjda med de framsteg som gjorts under året. Vi har levererat i enlighet med de tre huvudmål som sattes upp för året och som innebar att vi nu följs upp och godkänts av initiativet SBTi, att vi undertecknat FN Global Compact samt börjat använda återvunnet material i våra produkter. Vi ser därför att vi har en bra plattform för vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

Stark tilltro till vår långsiktiga strategi för att driva lönsam tillväxt
Även om vi kortsiktigt upplever utmaningar på grund av en tillfällig inbromsning inom cykelåterförsäljarledet är vi fast övertygade om vår långsiktiga tillväxtstrategi och våra långsiktiga finansiella mål. Trots att antalet tillverkade cykelhjälmar har sjunkit efter rekordåret 2021 i en utmanande marknad, har vi fortsatt att öka våra marknadsandelar med fler hjälmmodeller och varumärken som använder våra lösningar. Vi har även vunnit marknadsandelar inom våra två andra kategorier Motorcykel och Säkerhet där vi fortsätter att leverera stark tillväxt.

Vi har fortsatt att investera i våra strategiska initiativ i oförminskad takt. Vår produktutvecklingsavdelning har vuxit under de senaste två åren för att hantera både utvecklingen av nya tekniska lösningar och det stora antalet kundprojekt med befintliga lösningar.

Vidare har vi under året lanserat ett flertal, för framtiden, viktiga nya tekniska lösningar. Den första lösningen, Air Node, lanserades med Specialized vid starten av cykeltävlingen Tour de France. Air Node kommer att kunna erbjudas som eftermarknadsprodukt, där användaren själv kan byta ut komfortpaddingen utrustad med Mips säkerhetssystem, vilket är ett viktigt steg för Mips att komma ännu närmare konsumenten. Under året lanserade vi vår lösning Integra Split, där Mips teknologi är helt integrerad i själva hjälmen. Även denna lösning mottogs positivt på marknaden. Den tredje lösningen, Integra TX, lanserades på världens största motorcykelmässa EICMA. Det är en lösning där Mips säkerhetssystem är helt integrerat i det inre textillagret i hjälmen och även denna lösning rönte högt intresse från både kunder och konsumenter.

Under höstens mässor lanserade vi vårt nya designuttryck på våra produkter. Detta mottogs väl av både kunder, återförsäljare och media vilket vi bedömer kommer att stärka Mips ledande position på marknaden ytterligare.

Hjälmkategori Sport – cykel svagt men snö starkt
Den svaga utvecklingen inom kategorin Sport fortsatte under det fjärde kvartalet med en minskning av försäljningen med 50 procent. Eftersom en betydande del av Mips försäljning under det fjärde kvartalet vanligtvis sker inom underkategorin cykel påverkade den svaga cykelmarknaden försäljningen väsentligen negativt. Inom underkategorin snö såg vi fortsatt bra försäljning och tillväxten för året som helhet inom denna kategori uppgick till 48%.

Vår tidigare bedömning att cykelmarknaden kommer att börja återhämta sig under våren 2023 kvarstår. Vår bedömning är fortsatt att det finns goda tillväxtmöjligheter och god konsumentefterfrågan inom cykelkategorin över tid, framförallt drivet av vår ökade marknadspenetration samt de starka underliggande trenderna inom denna typ av hjälmar.

Hjälmkategori Motorcykel – fortsatta framgångar och första hjälmen inom Moto Grand Prix
Inom kategorin Motorcykel fortsatte den positiva utvecklingen och vi såg en omsättningsökning i kvartalet med 33 procent. Försäljningsökningen drevs framförallt av befintliga kunder som utökar sitt sortiment med Mips säkerhetssystem, men vi såg även en tillväxt från nya kunder som lanserar produkter utrustade med Mips teknologi. Under kvartalet lanserade vi vår nya teknologi Integra TX i Kabutos Moto GP-hjälm F-17, vilket är den första hjälmen inom prestigefulla Moto GP med en Mips-lösning integrerat.

För helåret växte denna kategori med 35 procent. Vår positiva syn på Motorcykel består och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på hjälmar utrustade med Mips säkerhetssystem.

Hjälmkategori Säkerhet – breddad kundbas
2022 var ett framgångsrikt år inom kategorin Säkerhet. Vårt mål under året var att etablera en bred kundbas, vilket vi har uppnått genom totalt 11 lanserade partnerskap och våra satsningar börjar bära frukt med en ökad försäljning under avslutningen av året. Vi börjar även se en större acceptans för och efterfrågan på Mips produkter hos beslutsfattare hos de stora slutkunderna, såsom stora byggbolag. Vårt fokus under 2023 kommer fortsatt att vara att driva genomförsäljning tillsammans med de kunder vi etablerat relationer med under året och vi ser fram emot ett spännande tillväxtår.

Strategi och våra finansiella mål
Vår lönsamma tillväxt under de senaste åren innebar att vi låg före vår plan i förhållande till våra tidigare finansiella mål. Vi uppdaterade och presenterade därför i juni våra nya finansiella mål och vår uppdaterade strategi. Tillväxten kommer fortsatt i huvudsak drivas av våra befintliga kunder, men vår breddade strategi handlar även om hur vi ska rikta vårt portföljerbjudande till nya slutanvändare på befintliga och nya marknader, lägga till eftermarknadsprodukter och hur vi utvecklar fler lösningar till hjälmar än vad vi gör idag.

Många positiva steg i en utmanande omvärld
Jag är väldigt nöjd med hur vi har hanterat de utmaningar vi har ställts inför under året. Vi har fortsatt att flytta fram våra positioner i alla tre kategorier, vi har genomfört fler kundprojekt än något annat år, vi har gjort stora framsteg inom vårt hållbarhetsarbete, vi har ökat vår produktutvecklingstakt med tre nya lösningar som lanserats under året och accelererat våra marknadsföringsinsatser för att säkerställa att vi fortsätter att öka medvetenheten om Mips runt om i världen.

Jag ser fram emot vår resa mot våra långsiktiga finansiella mål. Alla anställda på Mips har svarat upp på ett väldigt bra sätt på de utmaningar vi ställts inför och jag vill rikta ett särskilt tack till dem för hur de har hanterat vår föränderliga omvärld.

Stockholm, februari 2023

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Attachments:

Mips AB Bokslutskommuniké Januari December 2022