2019-02-14

MIPS AB (publ): MIPS - Bokslutskommuniké 2018

OKT - DEC
 • Nettoomsättningen ökade med 53% till 62,2 MSEK (40,6). 
Justerat för valutaeffekter var ökningen 44%
 • Rörelseresultatet ökade till 28,7 MSEK (14,6) 
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader
relaterade till bolagets patent* om 0,1 MSEK (4,1)
 • Rörelsemarginalen ökade till 46,1% (36,0) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 23,8 MSEK (0,9)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (0,45)
JAN - DEC
 • Nettoomsättningen ökade med 53% till 192,5 MSEK (125,6). 
Justerat för valutaeffekter var ökningen 50%
 • Rörelseresultatet ökade till 73,0 MSEK (20,8). 
Även det justerade rörelseresultatet** ökade till 73,0 MSEK (27,8)
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader
relaterade till bolagets patent* om 4.8 MSEK (16,5)
 • Rörelsemarginalen ökade till 37,9% (16,6). 
Även den justerade rörelsemarginalen** ökade till 37,9% (22,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 69,1 MSEK (11,1)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,21 SEK (0,64) 
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK per aktie

VD KOMMENTAR

VI KAN LÄGGA ÄNNU ETT STARKT KVARTAL BAKOM OSS

Årets starka försäljningsmomentum fortsatte under det viktiga fjärde kvartalet. Netto-omsättningen ökade med 53% till 62,2 MSEK (40,6). Justerat för valutaeffekter växte vi i kvartalet med 44%. För året som helhet ökade omsättningen med 53% till 192,5 MSEK (125,6), och justerat för valutaeffekter var tillväxten 50%. Ökningen drevs främst av att våra befintliga kunder fortsatte att öka antalet hjälmmodeller som utrustats med MIPS Brain Protection System (BPS). Det är enormt glädjande att samtliga våra 15 största kunder ökade sina volymer med MIPS och
vi ser en god tillväxt inom alla våra produkt-kategorier.
Under det senaste året har vi också breddat kundbasen med 18 nya hjälmvarumärken och i butiker över hela världen har konsumenter kunnat välja bland ytterligare 146 nya hjälmmodeller utrustade med MIPS BPS. MIPS samarbetar idag med 78 hjälmvarumärken som totalt lanserat 448 modeller utrustade med MIPS BPS. Vi levererade 3,8 miljoner MIPS BPS enheter under året och har sedan 2011 levererat totalt 9,2 miljoner enheter till marknaden.
Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 28,7 MSEK (14,6), en ökning med 96%. Med en förbättrad rörelsemarginal om 46,1%, bekräftas återigen skalbarheten i vår affärsmodell. Dessutom genererade vi ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten med 23,8 MSEK (0,9). För helåret har vi en motsvarande stark utveckling med ett justerat rörelseresultat om 73,0 MSEK (27,8) och en justerad rörelse-marginal om 37,9% (22,1). Årets positiva utveckling gör att styrelsen för första gången i MIPS historia kan föreslå en utdelning till MIPS aktieägare om 2,50 SEK per aktie.

POSITIV UTVECKLING I VÅRA VIKTIGA KATEGORIER

I november kommunicerade ett av världens ledande cykelvarumärken, Specialized, ett enhetligt säkerhetsbudskap genom att erbjuda MIPS BPS i alla sina modeller. Detta visar hur vi genom vårt breddade sortiment av produktlösningar kan optimera säkerheten samt adressera olika prispunkter. Detta är en central del i vår fortsatta marknadspenetration och tillväxt.

ÖKAD KOMMUNIKATION TILL KONSUMENT SAMT MEDIAUPPMÄRKSAMHET

Under året har vi träffat många ledande internationella journalister och därmed fått chansen att presentera de medicinska och vetenskapliga argumenten bakom nyttan av MIPS BPS rotationsskydd. Detta har genererat ett stort antal fördjupade artiklar i världsledande publikationer inom cykel, motorcykel, ridsport och skidsport. Dessa mer faktabaserade artiklar hjälper konsumenter att förstå vad MIPS BPS är och hur våra lösningar kan bidra till att minska riskerna för hjärnskador.
Under det fjärde kvartalet publicerade det amerikanska universitetet Virginia Tech en uppdaterad rapport där de utökat sitt tidigare test från 20 till 50 cykelhjälmar. Det är glädjande att se att alla de 13 först placerade hjälmarna är utrustade med MIPS BPS.

2020 MÅLEN I SIKTE

2018 har varit ett år när vi etablerat oss som en viktig spelare på hjälmmarknaden. Ett flertal externa institut har validerat våra tekniska lösningar, vi har framgångsrikt försvarat våra patent, vår produktportfölj har breddats, samarbeten med hjälmvarumärkena har fördjupats och den positiva exponeringen i media har varit mer omfattande än någonsin. Medvetenheten hos konsumenten om vår teknik har ökat och lösningen är nu inte endast för de initierade utan börjar även bli något som gemene man efterfrågar. Samtidigt har vi genererat snabbt ökande försäljning och kraftigt förbättrad lönsamhet. Med ett starkt 2018 i ryggen ser vi framemot att fortsätta leverera enligt vår plan för att nå våra finansiella mål 2020.

JOHAN THIEL
Vd och koncernchef

Attachments:

PDF