2020-11-22

MIPS styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Styrelsen för MIPS AB ("MIPS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 beslutat om återköp av egna aktier.

Syftet med återköpsbemyndigandet och styrelsens beslut om att utnyttja detta är att möjliggöra aktieleverans sammanhängande med MIPS långsiktiga prestationsaktieprogram, LTIP 2020. Återköp av egna aktier kommer att genomföras i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

Återköpen kommer att ske enligt följande villkor.

  • Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
  • Återköp får ske av högst 7 000 aktier.
  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Rapportering av återköp kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i MIPS till
26 183 620 aktier. MIPS innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

Attachments:

MIPS styrelse har beslutat om återköp av egna aktier