2021-10-28

MIPS delårsrapport januari - september 2021

Juli-september 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 81% till 185 MSEK (102), den organiska tillväxten uppgick till 82% under kvartalet
  • Rörelseresultatet uppgick till 110 MSEK (55)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 59,6% (53,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 MSEK (29)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,33 SEK (1,61)

Januari-september 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 82% till 410 MSEK (225), den organiska tillväxten uppgick till 95%
  • Rörelseresultatet uppgick till 221 MSEK (91)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 54,1% (40,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 196 MSEK (66)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,64 SEK (2,69)


VD-kommentar

Stark utveckling i det tredje kvartalet med 82% organisk tillväxt
Det tredje kvartalet fortsatte som inledningen av året med väldigt god tillväxt och vi hade en organisk tillväxt om 82 procent i kvartalet. Detta trots exceptionella jämförelsetal med 108 procent tillväxt i motsvarande kvartal föregående år. Under årets första nio månader har vi levererat en organisk tillväxt om 95 procent. Vår omsättningsökning drevs i huvudsak av stark efterfrågan av våra lösningar för cykelhjälmar inom kategorin Sport.
Inom kategorin Motorcykel såg vi fortsatt hög tillväxt och inom Säkerhet såg vi fortsatt hög aktivitet med ett flertal nya partnerskap.
Rörelseresultatet ökade med 101 procent under kvartalet och uppgick till 110 MSEK (55). Under årets första nio månader har rörelseresultatet ökat med 144 procent till 221 MSEK (91).
Även rörelsemarginalen förbättrades under kvartalet och uppgick till 60 procent (54). Det operativa kassaflödet utvecklades fortsatt mycket väl och uppgick under kvartalet till 71 MSEK (29). Under årets första nio månader har det operativa kassaflödet stärkts väsentligt och uppgick till 196 MSEK (66).

Väldigt god efterfrågan på våra produkter, men en fortsatt oberäknelig omvärld
Vi har hittills i år trots en väldigt utmanande omvärld levererat en mycket god tillväxt. Det är ett bevis på att vi har hanterat situationen mycket bra och har en affärsmodell som visat sig fungera även i en föränderlig omvärld. Det är svårt att överblicka alla utmaningar framåt, men vi är övertygade om att vi kommer behöva fortsätta hantera utmaningar i leverantörsledet. Vi står väl rustade inför kommande utmaningar där vi ser en god efterfrågan på våra produkter och en väldigt flexibel affärsmodell.

Hjälmkategori Sport – fortsatt stark försäljningstillväxt
Under det tredje kvartalet såg vi en fortsatt god efterfrågan av alla typer av hjälmar inom Sport. Detta drevs främst av hög försäljningstillväxt för lösningar till cykelhjälmar. Lagernivåerna är fortsatt låga inom detaljhandeln runt om i världen och vi bedömer att dessa inte kommer att vara återställda inom en snar framtid. Vi ser, liksom vi kommunicerade i förra kvartalsrapporten, en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter inom denna kategori även framöver.

Hjälmkategori Motorcykel – fortsatt hög efterfrågan
Den höga tillväxten fortsatte även under det tredje kvartalet inom kategorin Motorcykel och vi levererade en tillväxt om 117 procent i kvartalet. Tillväxten drevs fortsatt primärt genom befintliga kunder som ökat penetrationen av MIPS-lösningar i sitt sortiment, men även nya kunder bidrog till ökningen. Vi ser fortsatt god efterfrågan inom kategorin Motorcykel och fortsätter att flytta fram våra positioner inom både motocross och landsvägsmotorcykel.

Hjälmkategori Säkerhet – fler varumärken lanserar MIPS-lösningar inom bygghjälmar
Inom kategorin Säkerhet ser vi ett fortsatt stort intresse för våra lösningar. I samband med A+A, vilket är världens största mässa för säkerhetsprodukter primärt för byggindustrin, lanserade ytterligare fyra nya varumärken partnerskap med MIPS. Med dessa nya partnerskap har MIPS annonserat samarbeten med totalt nio olika partners inom kategorin Säkerhet. Vår tidigare kommunikation om att 2021 har ambitionen varit att etablera en kundbas och 2022 om att driva volymtillväxt kvarstår.

Väldigt nöjd med utvecklingen
Det tredje kvartalet var ytterligare ett stort steg på vår resa mot våra långsiktiga mål. Jag är nöjd med hur alla våra kategorier har utvecklats under året och att vi fortsätter att leverera i linje med vår strategiska ambition. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och jag ser fram emot resan mot att uppnå våra långsiktiga mål.

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Attachments:

MIPS AB Delårsrapport januari september 2021