2022-04-28

Delårsrapport januari–mars 2022

Januari-mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 65% till 137 MSEK (83), den organiska tillväxten uppgick till 48% under kvartalet
  • Rörelseresultatet uppgick till 62 MSEK (39)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 45,3% (47,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 MSEK (69)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,81 SEK (1,21)

God tillväxt i årets första kvartal
Situationen i världen har varit omvälvande under det första kvartalet 2022. Inte minst Rysslands invasion av Ukraina och fortsatta utmaningar i globala varukedjor. Jag är därför mycket nöjd med att vi trots det fortsätter att öka försäljningen med oförändrat hög lönsamhet.

Det första kvartalet fortsatte en positiv trend med 48% organisk ökning av vår försäljning. Tillväxten drivs fortsatt från kategorin Sport, men vi såg god försäljningstillväxt även i kategorin Motorcykel.

Rörelseresultatet ökade med 57% under kvartalet och uppgick till 62 MSEK (39). Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 45% (47). Minskningen i rörelsemarginal förklaras helt av valutaeffekter.

Höjda ambitioner i vårt hållbarhetsarbete
Under kvartalet offentliggjorde vi vår årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 vari vi kommunicerade att vi har som ambition att besluta om hållbarhetsmål enligt Science Based Targets- initiativet (SBTi) vilket vi nu har gjort. Det innebär att vi nu har åtagit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med Parisavtalets målsättning att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader Celsius och att man ska sträva efter att begränsa den till en och en halv grad. Våra resultat inom hållbarhetsarbetet kommer därmed att mätas i förhållande till detta vilket gör att vi kan vara än tydligare kring de framsteg vi gör i vårt hållbarhetsarbete.

Stark efterfrågan på våra produkter men en oförändrat orolig och oberäknelig omvärld
Trots att vi under kvartalet upplevt utmaningar i leverantörsledet, så har vi kunnat hantera detta på ett tillfredsställande sätt. Under de senaste åren har vi aktivt arbetat med riskhantering och riskminimering vilket har bäddat för en god hantering av de utmaningar vi ställts inför under kvartalet. I pandemins inledande skede hade vi 40 olika tillverkningspartners och idag har vi 83 tillverkningspartners vilket har medfört att vi har kunnat hantera störningar i leverantörsledet på ett bra sätt. Trots en fortsatt orolig och oberäknelig omvärld har vi inte missat att leverera någon order i tid samtidigt som vi lyckats leverera en stark tillväxt.

Under kvartalet har den generella lagersituationen av hjälmar i världen förbättrats och vårt antagande om att hjälmlagernivåerna kommer att vara normaliserade vid slutet av det andra kvartalet 2022 kvarstår.

Det är svårt att överblicka omvärldssituationen men vi är övertygade om att vi kommer att behöva hantera fortsatta begränsningar i leverantörsledet. Vi står dock väl rustade inför kommande kvartal med vår flexibla affärsmodell och ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter.

Hjälmkategori Sport – fantastisk start inom snöhjälmar inför nästa säsong
Den goda utvecklingen inom kategorin Sport fortsatte även under det första kvartalet. Den största delen av tillväxten under kvartalet kom från underkategorin snö men vi såg även tillväxt inom underkategorin cykel i kvartalet. Tillväxten drivs fortsatt av att våra befintliga kunder fortsätter att öka andelen hjälmar som utrustas med MIPS säkerhetssystem i deras sortiment.

Vår bild är att konsumentefterfrågan inom framförallt outdoor-produkter är fortsatt god. Inom underkategorin cykel ser vi en fortsatt positiv trend och även om lagersituationen på sikt kommer att normaliseras, särskilt vad gäller cykelhjälmar med lägre prispunkter, så är vår uppfattning att den goda efterfrågan på cykelhjälmar kommer att kvarstå. Inom underkategorin snö har året börjat väldigt bra. Försäljningsutvecklingen på de olika geografiska marknaderna har varit mycket god, trots att väderförhållandena under säsongen 2021/2022 inte har varit optimala. Detta tyder på att det har funnits ett uppdämt behov hos konsumenter av att komma ut i naturen och aktivera sig även under vinterhalvåret. Vår bedömning är att lagernivåerna för snöhjälmar kommer att vara låga inför kommande säsong och att vi kommer se en fortsatt positiv utveckling inom denna underkategori även kommande säsong.

Hjälmkategori Motorcykel – god tillväxt i kvartalet
Vi såg stark tillväxt inom kategorin Motorcykel med en ökning av vår försäljning med 150% under
kvartalet. Vi har länge sett en positiv trend inom Motorcykelskategorin och vår bedömning är att den kommer att fortsätta även under 2022. Tillväxten kommer främst från god utveckling hos våra befintliga kunder och från att nya kunder lanserar hjälmmodeller med MIPS säkerhetssystem.

Hjälmkategori Säkerhet – partnerskap med första stora kunden lanserad
I slutet av april lanserade vi vårt partnerskap med uvex som är en av de första stora globala hjälmtillverkarna inom kategorin Säkerhetshjälmar. uvex är en av världens största aktörer inom bygghjälmar och vi är övertygande om att uvex kommer att vara en stark partner för att gemensamt kunna öka medvetenheten om fördelarna med MIPS teknologi även inom Säkerhetskategorin.

Tidigare kommunicerat fokus för 2022 för kategorin Säkerhet kvarstår - att driva genomförsäljning tillsammans med våra befintliga kunder men givetvis även att etablera samarbeten med nya kunder.

Kapitalmarknadsdag 9 juni 2022
Den gynnsamma finansiella utvecklingen under de senaste åren tillsammans med en god tillväxt i samtliga av våra hjälmkategorier har, i tillägg till att vår adresserbara marknad har vuxit, sammantaget lett till att vi kommer att göra en översyn av våra långsiktiga finansiella mål. Vi avser att presentera uppdaterade finansiella mål, samt strategin för att nå dem, på en kapitalmarknadsdag den 9 juni 2022.

Bra start på året
Jag är väldigt nöjd med starten på det nya året. Nedstängningar i Kina till följd av smittspridning av Covid-19 har utmanat både oss och ett flertal av våra samarbetspartner under kvartalet. Trots detta har vi lyckats navigera genom dessa utmaningar utan någon betydande påverkan på vår försäljning eller finansiella resultat.

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter inom alla kategorier vi är aktiva inom och jag ser fram emot att fortsätta öka medvetenheten om MIPS och vår teknologi runt om i världen.

Stockholm, april 2022

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Attachments:

MIPS AB Delårsrapport januari mars 2022