2019-07-23

MIPS AB (publ): MIPS delårsrapport januari - juni 2019

Apr - jun
 • Nettoomsättningen ökade med 49% till 82,6 MSEK (55,6),
organisk tillväxt var under kvartalet 38%
 • Rörelseresultatet ökade till 36,8 MSEK (21,7),
det justerade rörelseresultatet* ökade till 38,0 MSEK (21,7)
 • Rörelsemarginalen ökade till 44,5% (39,0),
den justerade rörelsemarginalen* ökade till 46,0% (39,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 24,2 MSEK (5,9)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,12 SEK (0,67)
 • Under kvartalet genomfördes två förvärv varvid patent och vissa andra immateriella rättigheter relaterade till Fluid-teknologin och GlideWear-teknologin förvärvades
Jan - jun
 • Nettoomsättningen ökade med 61% till 127,5 MSEK (79,1),
organisk tillväxt var under första halvåret 48%
 • Rörelseresultatet ökade till 48,6 MSEK (23,4),
det justerade rörelseresultatet* ökade till 49,8 MSEK (23,4)
 • Rörelsemarginalen ökade till 38,1% (29,6),
den justerade rörelsemarginalen* ökade till 39,1% (29,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 31,9 MSEK (14,3)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,50 SEK (0,74)

VD-kommentar

Bra utveckling i andra kvartalet

Under andra kvartalet fortsatte den goda utvecklingen med en stor ökning av både försäljning och lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 49% till 82,6 MSEK (55,6). Justerat för valutaeffekter samt förvärv, växte vi organiskt med 38% i kvartalet. Jag är särskilt glad över den fortsatt positiva utvecklingen i kategorin Snö, där vi ser att allt fler kunder inkluderar MIPS genomgående i sitt sortiment. Huvuddelen av omsättningsökningen kommer, liksom i tidigare kvartal, från att vår försäljning växer med befintliga kunder.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 36,8 MSEK (21,7) och vi nådde en rörelsemarginal om 44,5%. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 38,0 MSEK, med en justerad rörelsemarginal om 46,0%.

Under första halvåret har nettoomsättningen ökat med 48,4 MSEK till 127,5 MSEK (79,1), vilket är en ökning med 61%, och en organisk tillväxt om 48%. Rörelseresultatet under första halvåret har ökat till 48,6 MSEK (23,4). Detta innebär att vi för första gången under en rullande 12 månaders-period har uppnått en justerad EBIT-marginal på över 40% i linje med vårt 2020-mål.

Intressanta lanseringar i för MIPS nya kategorier

Under kvartalet lanserade två kunder lösningar i för MIPS helt nya kategorier; Hockey och Industri. Hockey är en kategori där vi haft som ambition att lansera produkter under en längre tid. Vi är övertygade om att vår teknologi kan göra stor skillnad för utövarnas säkerhet. Inom Industrikategorin har det under senare år lanserats en ny typ av hjälm som kompletterar den traditionella plasthjälmen. Dessa nya hjälmar är tillverkade i ett mer hållbart material vilket möjliggör integration av MIPS lösningar. Innan vi påbörjade utvecklingen av MIPS lösningar till dessa två kategorier har vi, liksom vid tidigare lanseringar i för oss nya hjälmkategorier, utvärderat relevanta skadekriterier och verifierat att MIPS patenterade teknologi ger ett ökat skydd.

Kompletterande strategiska förvärv

Under kvartalet genomförde vi våra två första förvärv innefattande patentportföljer och andra immateriella rättigheter tillhörande teknologierna Fluid och GlideWear. Fram tills idag har båda teknologierna licensierats i begränsad omfattning men vi ser goda möjligheter till att framgent vidareutveckla tekniken som ett komplement till vår redan marknadsledande portfölj av MIPS lösningar.

Positivt momentum mot våra mål 

Med detta första kvartal bakom mig i min nya roll som VD för MIPS kan jag konstatera att det är svårt att önska sig en bättre start med en god försäljningsutveckling, lansering av MIPS lösningar i två nya hjälmkategorier samt två strategiskt viktiga förvärv som stärker vår patentportfölj och vårt framtida produkt-erbjudande ytterligare.

Vi tar oss allt närmare våra 2020-mål, särskilt i ljuset av att vi nu har en EBIT-marginal som under en rullande 12 månaders-period överstiger vårt mål om att denna marginal ska uppgå till över 40%. Eftersom vi redan har tagit stora kliv mot att uppfylla våra 2020-mål har vi påbörjat arbetet med att definiera nya ambitioner som sträcker sig bortom 2020. Vi kommer att presentera dessa närmare under vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 september 2019.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 klockan 7.30 CET.

Attachments:

PDF