2017-05-11

Delårsrapport januari - mars 2017

Första kvartalet * Nettoomsättningen ökade med 105% till 21,1 MSEK (10,3) * Rörelseresultatet minskade till -4,9 MSEK (-3,3). Det justerade rörelseresultatet* ökade till 1,6 MSEK (-3,3) * Rörelsemarginalen förbättrades till -23,4% (-31,8). Den justerade rörelsemarginalen* ökade till 7,4% (-31,8) * Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3,9 MSEK (3,1) * Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 SEK (-0,14) * MIPS-aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 23 mars och en nyemission om 150,0 MSEK genomfördes i samband med detta

Koncernen i sammandrag

[image]

*Justerat för jämförelsestörande poster, kostnader relaterade till börsnotering

VD KOMMENTAR  

I slutet av kvartalet noterades bolagets aktie på Nasdaq Stockholm. Vi fick 2 500 nya aktieägare och en nyemission om 150,0 MSEK genomfördes. Nyemissionen har givit oss en stark finansiell ställning och ökad flexibilitet. Noteringen innebär en positiv ökad exponering samt en kvalitetsstämpel vilken jag är övertygad om kommer gynna vår verksamhet.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 105% till 21,1 MSEK (10,3) och det är fortsatt försäljning inom kategorierna cykel och snö som är dominerande. Rörelseresultatet uppgick till -4,9 MSEK (-3,3) och inkluderar jämförelsestörande poster om 6,5 MSEK (-) vilka i sin helhet är relaterade till kostnader i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (-3,3) och det är första gången som vi har lyckats visa ett positivt resultat i det historiskt sett mindre lönsamma första kvartalet. På rullande tolv månaders basis uppgick nettoomsättningen till 97 MSEK, med en justerad rörelsemarginal på 30%. Utvecklingen är i linje med vår plan där ambitionen är att nå en nettoomsättning överstigande 400 MSEK och en rörelsemarginal överstigande 40% år 2020. 

Viktiga händelser under kvartalet

Under kvartalet st√§llde vi ut p√• ISPO i M√ľnchen, en av v√§rldens st√∂rsta m√§ssor f√∂r v√•r viktiga kategori sn√∂. Etablerade varum√§rken som Anon, Bern, Dynafit, Giro, Oakley, Pret, Scott och Smith lanserade tillsammans 28 nya modeller med MIPS Brain Protection System (BPS) integrerat. Mottagandet av dessa modeller var v√§ldigt positivt och bidrar till en √∂kad penetration inom kategori sn√∂.

Vår kund Troy Lee Design, ett ledande varumärke inom offroad och cykelhjälmar, presenterade att från och med februari kommer alla nya hjälmmodeller från varumärket vara utrustade med MIPS BPS.

Förstärkning av organisationen för vidare tillväxt

Vi har förstärkt organisationen med ytterligare anställda inom försäljning samt inom forskning- och utveckling, vilket bidrar till att MIPS kan fortsätta att utveckla samarbetet med såväl befintliga som nya kunder. Stort fokus kommer läggas på att utveckla nya applikationer samt att tillsammans med kunderna fortsätta informera och utbilda slutanvändarna om den skadliga påverkan rotationsrörelser kan ha på hjärnan och hur MIPS BPS kan bidra till att minska denna påverkan. 

Dotterbolaget i Kina, MIPS Dongguan Trading Co. Ltd., är nu etablerat. De medarbetare som vi tidigare anlitat genom ett lokalt bemanningsföretag kommer nu att övergå i anställning hos MIPS Dongguan Trading Co. Ltd., som kommer att ha totalt sex medarbetare. Dotterbolaget i Kina kommer att hantera logistik, projekt och kvalitetssäkring. 

Efter en period då vi har ägnat mycket tid åt noteringsförberedelser är nu organisationen åter helt och hållet fokuserad på att utveckla verksamheten och våra produkter. Detta i kombination med att jag kan konstatera att året har börjat lovande, gör att jag med tillförsikt ser fram emot resterande delen av 2017.

Johan Thiel MIPS AB (publ)

Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Johan Thiel, VD och koncernchef
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88

Max Strandwitz, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

Boel Sundvall, IR
boel.sundvall@mipsprotection.com
tel + 46 70 560 60 18

Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl 7.30 CET.

MIPS presenterar Delårsrapporten för jan-mars 2017 på en telefonkonferens 11 maj 2017 kl. 10.00 CET. För att deltaga i konferenssamtalet, vänligen registrera er på:

http://emea.directeventreg.com/registration/19012028 

Finansiell kalender

Delårsrapport januari - juni 2017                      17 augusti 2017

Delårsrapport januari - september 2017          9 november 2017

Bokslutskommuniké 2017                                15 februari 2018

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 23 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. Under 2016 uppgick MIPS nettoomsättning till 87 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 28 procent. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.

Finansiella mål

MIPS långsiktiga finansiella mål ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

Tillväxt:  Målet är att organiskt växa till en nettoomsättning överstigande 400 MSEK år 2020.
Lönsamhet: Målet är att nå en EBIT-marginal överstigande 40 procent år 2020.

Attachments:

PDF