2017-11-15

MIPS harbeviljats ett preliminärt förbudsföreläggande mot POC i Tyskland

MIPS har undersökt POCs "SPIN"-teknologi avseende ett potentiellt intrång i MIPS patenterade teknologi. MIPS agerar nu för att juridiskt försvara sin proprietära know-how och sina immateriella rättigheter.

MIPS har beviljats ett ex parte preliminärt förbudsföreläggande i Tyskland för att förhindra intrång i MIPS patent EP (DE) 2 440 082 av POC Sweden AB genom bolagets försäljning av produkter innehållande Shearing Pad INside eller "SPIN", som hävdas ge skydd mot rotationsrörelser.

Beslutet meddelades av domstolen ex parte. Detta innebär att ingen domstolsförhandling förekommit, att POC inte getts tillfälle att yttra sig och att det inte förekommit någon detaljerad argumentation gällande intrång och giltighet. MIPS vidtar nu åtgärder för att verkställa beslutet. POC har rätt att överklaga beslutet.

POC är för närvarande kund till MIPS men representerar en mindre del (mindre än 1 % av nettoomsättningen) av MIPS totala försäljning.

Denna information är sådan som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 15 november 2017 klockan 12.15 CET.

För mer information

Johan Thiel, Koncernchef och VD, +46 73 399 65 88 eller johan.thiel@mipsprotection.com

 

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. På rullande 12 månaders basis (okt 2016/ /sep 2017) uppgick MIPS nettoomsättning till 116,5 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 23,1 procent. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.        

Attachments:

PDF