2022-05-05

Kommuniké från årsstämman i MIPS AB den 5 maj 2022

MIPS årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 5 maj 2022. Årsstämman genomfördes enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 
Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning om 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 9 maj 2022. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna torsdagen den 12 maj 2022.
 
Ersättningsrapport
Stämman godkände rapporten över ersättningar till verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.
 
Styrelse och arvoden
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Magnus Welander, Jonas Rahmn, Jenny Rosberg och Thomas Bräutigam till ordinarie styrelseledamöter, och Anna Hällöv och Maria Hedengren valdes till nya styrelseledamöter. Pernilla Wiberg hade avböjt omval. Magnus Welander omvaldes till styrelseordförande.
 
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodena för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 625 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 125 000 kronor och med 70 000 kronor till övrig ledamot i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 45 000 kronor till ordföranden och med 30 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.
 
Revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har utsett Tomas Gerhardsson till huvudansvarig revisor.
 
Regler för valberedningen
Stämman beslutade om uppdaterade regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 
Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
 
Bolagsordningsändring
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningens § 1 och § 3 avseende bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål.
 
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Maria Hedengren och Jenny Rosberg till ledamöter i revisionsutskottet med Jenny Rosberg som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welander och Jonas Rahmn med Magnus Welander som utskottets ordförande.

Attachments:

Kommuniké från årsstämman i MIPS AB den 5 maj 2022