2020-07-23

MIPS delårsrapport januari - juni 2020

April - juni

 • Nettoomsättningen minskade med 20% till 66 MSEK (83), som en följd av covid-19,
  organisk tillväxt var under kvartalet -19%
 • Rörelseresultatet uppgick till 20 MSEK (37),
  det justerade rörelseresultatet* uppgick till 20 MSEK (38)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 29,7% (44,5),
  den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 30,8% (46,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23 MSEK (24)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 SEK (1,12)

 
Januari - juni

 • Nettoomsättningen minskade med 5% till 122 MSEK (128), som en följd av covid-19,
  organisk tillväxt var under första halvåret -7%
 • Rörelseresultatet uppgick till 36 MSEK (49),
  det justerade rörelseresultatet* uppgick till 37 MSEK (50)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 29,4% (38,1),
  den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 30,5% (39,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 MSEK (32)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,07 SEK (1,50)


VD-kommentar

Svagt kvartal men god efterfrågan framåt inom cykelhjälmar
Det andra kvartalet började mycket svagt då våra kunder, hjälmtillverkarna, drog i handbromsen när de flesta större länder runt om i världen gick in olika nivåer av ”lock-down” med stängda butiker som följd. I juni såg vi en kraftigt förbättrad marknadssituation med god efterfrågan. Våra kunder har under hela perioden haft god försäljning i sina online-kanaler men då andelen online-köp av hjälmar är fortsatt låg har detta inte motverkat försäljningstappet i de nedstängda traditionella försäljningskanalerna.

Tidigare år har en majoritet av våra leveranser i det andra kvartalet utgjorts av MIPS-lösningar till snöhjälmar för den kommande vintersäsongen, vilket inte blev fallet i år. Under kvartalet minskade vår försäljning till varumärken inom snöhjälmar kraftigt, främst på grund av osäkerhet i branschen efter det abrupta slutet på vintersäsongen 2019/2020. En liknande utveckling såg vi även inom kategorin Motorcykel där våra kunder var mycket försiktiga med orderläggning i början av kvartalet.

Trots att flertalet av de butiker som marknadsför produkter utrustade med MIPS lösningar var nedstängda under större delen av kvartalet så levererade vi tillväxt inom cykelhjälmar. Tillväxten drevs huvudsakligen av att våra existerande kunder fortsätter att utöka sitt modellprogram med fler hjälmar utrustade med MIPS BPS. Den ökade allmänna efterfrågan i cykelbranschen har dock inte fullt ut påverkat försäljningen under kvartalet då en majoritet av alla cykelhjälmar tillverkas under det tredje och fjärde kvartalet.

Oaktat en stark återhämtning mot slutet av kvartalet minskade nettoomsättningen med 20% och uppgick till 66 MSEK. Justerat för valutaeffekter och förvärv var den organiska tillväxten -19%. Minskningen av nettoomsättning drevs framförallt av en lägre efterfrågan inom snö- och motorcykelhjälmar.

Det justerade rörelseresultatet minskade under kvartalet med 47% och uppgick till 20 MSEK (38). Den justerade rörelsemarginalen minskade till 30,8% (46,0). Operativa kassaflödet var stabilt och uppgick till 23 MSEK (24).

Påverkan från covid-19
Det är svårt att överse alla effekter av covid-19-pandemin, framförallt vad gäller framtida effekter på vår verksamhet, men vår nuvarande uppfattning av situationen kan summeras enligt nedan.

Hjälmkategori Sport – stark efterfrågan inom cykelhjälmar medan snöhjälmar utmanat
I kölvattnet av covid-19-pandemin har cyklandet inom både pendling och rekreation ökat kraftigt runt om i världen vilket påverkar våra kunder positivt. Inledningsvis skedde en ökad efterfrågan huvudsakligen av billigare hjälmar, vilket troligtvis berodde på mängden nya cyklister som börjat cykla mot bakgrund av motvilja och restriktioner att använda publika transportmedel. Den senaste månaden har vi sett att efterfrågan på cykelhjälmar har ökat inom de flesta prisnivåerna och vi är övertygade att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta.

Det abrupta slutet på årets vintersäsong och osäkerheten som följde för varumärken med betydande försäljning av snöhjälmar gjorde att vi såg en viss förskjutning av orderläggningen vilket kommer att resultera i fler leveranser under det tredje kvartalet. På lite längre horisont kvarstår dock viss oro kring konsumenters framtida köpkraft och huruvida de kommer att vara förhindrade att resa till vintersportorter mot bakgrund av covid-19-pandemin.

Hjälmkategori Motorcykel – kortsiktig tvekan på grund av covid-19
Resultatet för det andra kvartalet var svagt även för kategorin Motorcykel då många av dessa kunder agerat avvaktande med anledning av osäkerheten i marknaden. Vår uppfattning är att dessa effekter endast är av temporär natur och vi förväntar oss en återhämtning av efterfrågan under kommande kvartal.

Hjälmkategori Säkerhet – lovande diskussioner
Redan 2016 började MIPS arbeta med att erbjuda lösningar till LEAF (Law Enforcement Armed Forces) och jag är nöjd att vi under kvartalet för första gången har levererat lösningar till hjälmar för både den svenska räddningskåren och militära förband (den senare bestående av en provorder). Även om ledtiderna ofta är långa inom LEAF så ser vi det som ett positivt tecken att intresse finns även för denna typ av hjälmar.

Kvartalet har varit utmanande på flera sätt, framförallt då många hjälmvarumärken inom kategorin Säkerhet även levererar skyddsutrustning till sjukvårdsindustrin, vilket av naturliga skäl har prioriterats den senaste tiden. Oaktat detta har vi under kvartalet haft många produktiva dialoger med aktörer inom denna kategori och vi bedömer att den framtida efterfrågan kommer att vara god även inom denna kategori.

Vässad kommunikationsstrategi
Ett av våra viktigaste strategiska initiativ är att stärka MIPS varumärke till att symbolisera säkerhet och bli ett självklart konsumentval vid köp av hjälm. I slutet av förra året påbörjade vi därför ett större varumärkesarbete för att säkerställa att MIPS och vårt varumärke är rätt positionerat på marknaden. Detta arbete är nu i sin slutfas och har bland annat resulterat i en uppdaterad logotyp, ett nytt grafiskt uttryck samt en förändrad kommunikationsstrategi. Lanseringen av vårt nya varumärkesmaterial kommer att ske gradvis under hösten.
 
Förväntad stark utveckling kommande kvartal och våra långsiktiga mål står fast
Den positiva utvecklingen inom cykelhjälmar och fortsatta framsteg inom kategorin Motorcykel tillsammans med lovande diskussioner inom kategorin Säkerhet gör att jag ser optimistiskt på resten av året efter ett mycket utmanande andra kvartal.

Som alltid är det viktigt att fortsätta fokusera på initiativ som vi faktiskt kan påverka – initiativ som långsiktigt leder till att konsumenter och användare i än högre utsträckning efterfrågar MIPS lösningar i de hjälmar de köper. Inget kan få oss att tvivla på den prioriteringen. Vi har gjort betydande framsteg i en utmanande period och jag ser fram emot resan mot att uppnå våra oförändrade långsiktiga mål.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Attachments:

MIPS AB Delårsrapport Januari Juni 2020