2022-07-21

Mips delårsrapport januari - juni 2022

April-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 45% till 206 MSEK (142), den organiska tillväxten uppgick till 25% under kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 107 MSEK (72)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 51,7% (50,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55 MSEK (56)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,01 SEK (2,08)
 • Uppdaterad långsiktig strategi och nya finansiella mål till 2027 presenterades på kapitalmarknadsdagen den 9 juni. De nya målen är att nå en nettoomsättning överstigande 2 miljarder SEK, en EBIT-marginal överstigande 50% och att distribuera en utdelning om minst 50% av nettoresultatet

Januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 53% till 343 MSEK (225), den organiska tillväxten uppgick till 33%
 • Rörelseresultatet uppgick till 168 MSEK (111)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 49,1% (49,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92 MSEK (125)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,81 SEK (3,30)


VD-kommentar

Rekordomsättning och fortsatt mycket god lönsamhet
Fortsatta framgångar inom Sport- och Motorcykelkategorierna innebar att vi kunde leverera en tillväxt av omsättningen om 45 procent, trots att vi jämför med det mycket starka andra kvartalet föregående år. Justerat för valutaeffekter var den organiska tillväxten 25 procent. Hittills i år har omsättningen ökat med 53 procent och justerat för valutaeffekter var den organiska tillväxten 33 procent.

Rörelseresultatet ökade med 48 procent under kvartalet och uppgick till 107 MSEK (72). Under årets första 6 månader har rörelseresultatet ökat med 52 procent och uppgår till 168 MSEK (111). Ökningen förklaras främst av den ökade försäljningen. Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 52 procent (51) och uppgick till 49 procent (49) under de första 6 månaderna. Det operativa kassaflödet uppgick under kvartalet till 55 MSEK (56). Under årets första sex månader uppgick det operativa kassaflödet till 92 MSEK (125).

Nya finansiella mål lanserade
Stark tillväxt under de senaste åren tillsammans med nya identifierade möjligheter inom våra kategorier ledde till att vi beslutade att uppdatera vår strategi och våra långsiktiga finansiella mål. Dessa presenterades vid vår kapitalmarknadsdag i juni. Den nya strategin har tre huvudsakliga byggstenar: 1) Växa befintliga erbjudandet 2) Öppna upp nya försäljningskanaler och marknader och 3) Tillvarata nya möjligheter inom hjälmsäkerhet.

Vi har behållit samma struktur på målen men höjt den långsiktiga ambitionen. Målen som uppdaterades var ett höjt nettoomsättningsmål till mer än 2 miljarder SEK senast 2027 (tidigare 1 miljard SEK senast 2025), samt ett höjt lönsamhetsmål om att bibehålla en EBIT-marginal överstigande 50 procent (tidigare >40%). Utdelningsmålet att distribuera utdelning motsvarande minst 50 procent av nettoresultatet har bibehållits.

Många nya hjälmprojekt med kunder
Vi fortsätter att se en god efterfrågan på våra produkter och har hittills i år genomfört fler kundprojekt än något annat år. De flesta projekten är fortsatt inom hjälmkategorin Sport men vi ser att projekt inom kategorierna Motorcykel och Säkerhet ökar och kommer att leda till tilltagande volym framgent.

Vad gäller de långsiktiga trenderna i branschen ser vi en god utveckling med bra tillväxtmöjligheter inom alla våra kategorier vilket vi även kommunicerade vid vår kapitalmarknadsdag. Medvetenheten om Mips ökar runt om i världen och konsumenterna är beredda att betala extra för produkter utrustade med vår teknologi.

Kortsiktigt är det svårare att förutse efterfrågan men vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta att ta marknadsandelar även om kortsiktiga fluktuationer skulle uppstå.

Hjälmkategori Sport – fortsatt stark utveckling inom snöhjälmar, osäkerhet inom cykel
Den goda utvecklingen inom kategorin Sport fortsatte även under det andra kvartalet. Den största delen av tillväxten under kvartalet kom från snöhjälmar men vi såg även tillväxt inom under-kategorin cykel. Tillväxten drivs fortsatt av att våra befintliga kunder fortsätter att öka andelen hjälmar med vår teknologi i deras sortiment.

Försäljningsutvecklingen på de olika geografiska marknaderna har varit god inom underkategorin snö. Det visar helt klart att det har funnits ett uppdämt behov att komma ut i naturen även på vintern. Lagersituationen i världen inom cykel normaliserades under det andra kvartalet, i linje med tidigare kommunikation. Dock är lagersituationen fortsatt obalanserad på grund av att det finns väldigt många produkter inom lägre prispunkter men färre dyrare och mer avancerade produkter. Detta kommer med allra största sannolikhet innebära lagerkorrektioner under de kommande månaderna för att balansera om lager till rätt produkter. Detta är inget som bedöms påverka oss långsiktigt men kan komma att påverka den kortsiktiga efterfrågan.

Under våren har det spekulerats i marknaden om tillväxten inom cykelbranschen som helhet är över efter en period med extrem tillväxt i samband med pandemin. Vi och de flesta inom industrin tror inte det. Inom branschen syns mycket aktivitet vad gäller både steg framåt i värdekedjan från hjälmtillverkare som utökar sitt kanalerbjudande direkt till konsument och av ökad konsolideringsaktivitet bland varumärkena. Konsensus tycks vara att det kommer att finnas en långsiktig efterfrågeökning på produkter inom cykling framför allt drivet av de positiva trenderna vi ser vad gäller elcyklar, pendling och att konsumenter vill spendera mer tid utomhus.

Hjälmkategori Motorcykel – tillväxt under kvartalet trots ett väldigt starkt jämförelsetal
Vi såg tillväxt inom Motorcykel med en ökning av vår försäljning med 14 procent under kvartalet trots att vi under kvartalet föregående år växte med 370 procent. Hittills i år är tillväxten 56 procent och vi bedömer att trenden inom denna kategori kommer att vara fortsatt positiv kommande år. Tillväxten under kvartalet kommer främst från god utveckling hos våra befintliga kunder men även från att fler nya kunder lanserar lösningar med Mips teknologi.

Hjälmkategori Säkerhet – organisation på plats för att driva genomförsäljning
Idag har vi tio kunder som har lanserat hjälmar med Mips teknologi inom kategorin Säkerhet med en bra geografisk spridning på våra viktigaste marknader. Vi har därför utökat vår organisatoriska kapacitet på våra viktigaste marknader i syfte att kunna erbjuda utbildning för slutkunder och driva genomförsäljning tillsammans med flera av våra viktigaste partners.

Under kvartalet lanserade vi även vårt partnerskap med Storbritanniens i särklass största distributör av säkerhetsutrustning, Arco. Partnerskapet syftar till att tillsammans öka medvetenheten om huvudskador på arbetsplatser och är en central del av Mips etablering i Storbritannien som är en betydande marknad.

Fokus för 2022 kvarstår: Att driva genomförsäljning tillsammans med våra befintliga kunder och givetvis även att etablera samarbeten med nya kunder.

Ett starkt första halvår
Jag är väldigt nöjd med de resultat vi åstadkommit under årets första sex månader med en organisk tillväxt om 33 procent trots en utmanande omvärld samt mycket starka jämförelsesiffror 2021. Kortsiktigt är det fortsatt en osäker situation inom kategorin Sport vad gäller cykelbranschens ryckighet men den långsiktiga efterfrågan bedömer vi kommer att vara fortsatt god inom alla våra hjälmkategorier. Med vår nya strategi och våra nya initiativ är vi redo för framtidens möjligheter och utmaningar och jag ser med tillförsikt fram emot resan mot våra långsiktiga mål.

Stockholm, juli 2022

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Attachments:

Mips AB Delårsrapport januari-juni 2022