2020-04-29

MIPS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

Jan - mar

  • Nettoomsättningen ökade med 25% till 56 MSEK (45). Justerat för valutaeffekter och förvärv var ökningen 16%
  • Rörelseresultatet ökade med 38% till 16 MSEK (12). Det justerade rörelseresultatet ökade med 43% till 17 MSEK (12)
  • Rörelsemarginalen ökade till 29,1% (26,3). Den justerade rörelsemarginalen ökade till 30,1% (26,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 95% till 15 MSEK (8)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,47 SEK (0,38)


VD-KOMMENTAR

Stark leverans i ett utmanande kvartal
Trots att vi har ett utmanande kvartal bakom oss lyckades vi att leverera en tillväxt på 25% och nettoomsättningen ökade till 56 MSEK (45). Justerat för valutaeffekter och förvärv växte vi organiskt med 16% i kvartalet. Huvuddelen av vår tillväxt under kvartalet härrörde från våra befintliga kunder men vi såg även spännande lanseringar från nya kunder exempelvis Dainese och K2 inom Sportkategorin. Vi ser även att det finns ett fortsatt stort intresse från nya kunder i alla våra kategorier samtidigt som befintliga kunder fortsätter bredda sitt sortiment med MIPS-lösningar.

Det justerade rörelseresultatet ökade under kvartalet med 43% och uppgick till 17 MSEK (12). Den justerade rörelsemarginalen ökade till 30,1% (26,3). Operativa kassaflödet ökade med 95% till 15 MSEK (8).

Covid-19-pandemin medförde vissa produktionsbegränsningar i kinesiska hjälmfabriker
Få kunde ana att när detta år inleddes så skulle världen stå inför en av de största utmaningarna i modern tid. Initialt såg vi en påverkan i våra leverantörsled då en stor del av världens hjälmar produceras i Kina. De kinesiska underleverantörer och hjälmfabriker som vi samarbetar med återupptog produktionen senare än planerat efter det kinesiska nyåret och har under februari och mars gradvis återgått till att uppnå normal produktionskapacitet. Jag är glad att vi har navigerat oss igenom produktions-utmaningarna på ett bra sätt och lyckats leverera tillväxt i första kvartalet trots rådande omständigheter.

Marknaden kommer att vara skakig de närmsta kvartalen
MIPS har en bred kundbas med ett stort antal modeller av hjälmar och vi vinner kontinuerligt nya kunder i både traditionella kategorier och nya kategorier. Utmaningarna vi står inför på kort sikt är därför helt relaterade till de lock-down-åtgärder som olika länder implementerar världen runt.

När butiker är stängda och konsumenter inte får röra sig fritt utanför sina hem i stora marknader som i USA, Frankrike, England och Italien är det uppenbart att det kommer att påverka hjälmvarumärkens försäljning och därmed i förlängningen även ha en påverkan på vår försäljning.

Osäkerheten om när och hur nästa fas i en återgång mot ett mer normalt liv kommer utvecklas i olika marknader gör att det är svårt att förutse utvecklingen för resten av året. Vad jag däremot är övertygad om är att vi har ett stort antal positiva faktorer som stärker oss på lång sikt – en stark finansiell ställning, ett mycket flexibel leverantörsled, en bred kundbas som kontinuerligt fortsätter att breddas samt möjligheter till expansion i nyare kategorier.

Vad gäller hjälmmarknaden kan man skönja vissa signaler avseende underliggande konsumenttrender. I outdoor-branschen och media pratas det bland annat om att det kan komma att bli en cykelboom i kölvattnet av covid-19-pandemin. Det är svårt att spekulera kring detta redan nu men vi har noterat att cykelpendlingen tycks ha ökat väsentligt i olika delar av världen men det är för tidigt att säga hur det i sin tur påverkar den långsiktiga efterfrågan av hjälmar.

Många tycks vara oroliga för att vintersäsongen fick ett abrupt avslut och att det skulle kunna ha en påverkan på efterfrågan av vintersporthjälmar inför nästa säsong. Baserat på den information jag har i dagsläget ser jag inte att detta skulle påverka våra volymer i någon större grad. Däremot tror jag att om konsumenternas köpkraft försämras till följd av en djup lågkonjunktur, tillsammans med mindre resande, så kommer behovet av nya hjälmar att minska och därmed riskera att påverka oss.

Utmanande omvärld men våra långsiktiga mål står fast
MIPS är ett tillväxtbolag och för mig är det viktigt att vi fortsätter att fokusera på saker som vi faktiskt kan påverka – saker som långsiktigt leder till att konsumenter och användare fortsatt efterfrågar MIPS lösningar i de hjälmar de köper. Vi har en stark balansräkning vilket ger oss en uthållighet och möjlighet att fortsätta att fokusera på våra strategiska prioriteringar i samma takt som tidigare. Det gör oss väl rustade att fortsätta vår tillväxtresa både under rådande omständigheter men även när det nya normala etablerats i omvärlden.

Jag är säker på att den långsiktiga efterfrågan på våra lösningar kommer att vara fortsatt god. Därför ser jag med tillförsikt fram emot den fortsatta resan mot våra finansiella mål 2025.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Attachments:

MIPS Delårsrapport Januari Mars 2020