2020-11-06

Delårsrapport januari - september 2020

Juli - september

· Nettoomsättningen ökade med 94% till 102 MSEK (53),
  organisk tillväxt ökade med 108% under kvartalet
· Rörelseresultatet uppgick till 55 MSEK (20),
  det justerade rörelseresultatet* uppgick till 55 MSEK (21)
· Rörelsemarginalen uppgick till 53,6% (38,6),
  den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 53,6% (39,5)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 MSEK (12)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,61 SEK (0,62)
 
Januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 24% till 225 MSEK (180),
  organisk tillväxt ökade med 27% under perioden
· Rörelseresultatet uppgick till 91 MSEK (69),
  det justerade rörelseresultatet* uppgick till 92 MSEK (71)
· Rörelsemarginalen uppgick till 40,5% (38,3),
  den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 41,0% (39,2)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 MSEK (43)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,69 SEK (2,12)

VD-kommentar
Stark tillväxt drivet av hög efterfrågan, framförallt inom cykelhjälmar
Det tredje kvartalet blev det hittills starkaste i MIPS historia men det har historiskt sett alltid varit ett svagare kvartal. Efter den exceptionella situationen med nedstängningar under våren såg vi att efterfrågan ökade under sommarmånaderna. Som jag nämnde i förra kvartalsrapporten så såg vi början till en stark återhämtning av efterfrågan i de flesta hjälmtyper som vi säljer lösningar till redan under juni månad. Den goda utvecklingen fortsatte med cykelhjälmar som den största bidragande orsaken till den starka tillväxten.

Vi fortsätter att växa med befintliga kunder som utökar sina sortiment av hjälmar med MIPS lösningar. Under det tredje kvartalet bidrog en generellt sett positiv marknadssituation inom cykelbranschen till ökad efterfrågan. Vi har sett en mycket god utveckling från hjälmvarumärken både i USA och Europa. Efterfrågan från USA har framförallt drivits av försäljning av cykelhjälmar specifikt inom rekreation. Marknadssituationen i Europa har varit gynnsam med en ökad efterfrågan huvudsakligen avseende cykelhjälmar för pendling.

Nettoomsättningen ökade med 94% under kvartalet och uppgick till 102 MSEK. Justerat för valutaeffekter var den organiska tillväxten 108%. Omsättningsökningen drevs, som nämnts, framförallt av en väldigt god utveckling inom cykelhjälmar men även motorcykelhjälmar. Tillväxten i kvartalet påverkades positivt av föregående års svaga försäljning på grund av osäkerheten kring införandet av importtullar i USA.

Rörelseresultatet ökade med 35 MSEK under kvartalet, en ökning med 169%, och uppgick till 55 MSEK (20). Den stora volymökningen och vår skalbara affärsmodell innebar att rörelsemarginalen ökade till 53,6% (41,0). Vi såg även en stark utveckling av det operativa kassaflödet som uppgick till 29 MSEK (12).

Påverkan från covid-19
Det är svårt att överse alla effekter av covid-19-pandemin, framförallt vad gäller framtida effekter på vår verksamhet, men vår nuvarande uppfattning av situationen kan summeras enligt nedan.

Hjälmkategori Sport – fortsatt stark efterfrågan inom cykelhjälmar
Som vi tidigare nämnt har cyklandet inom både pendling och rekreation ökat kraftigt runt om i världen i kölvattnet av covid-19-pandemin. Det har under inledningen av andra halvåret påverkat vår försäljning positivt. Efterfrågan på marknaden har varit högre än vad hjälmtillverkarna har kunnat tillgodose, vilket har lett till låga lagernivåer. Vi förväntar oss en fortsatt god efterfrågan kommande kvartal.

Inom snöhjälmar såg vi en svag försäljning under det andra kvartalet bland annat på grund av senarelagd orderläggning. Under det tredje kvartalet har försäljningen delvis återhämtat sig. Osäkerheten kring hur vintersäsongen kommer att utvecklas är fortfarande stor i huvudsak drivet av diverse restriktioner på skidorter både i Europa och i Nordamerika. Vad vi vet är att vi har fler kunder än någonsin och att det finns fler hjälmar än någonsin utrustade med MIPS-lösningar på marknaden.

Hjälmkategori Motorcykel – stark återhämtning av försäljningen under kvartalet
Efter en svag försäljning av MIPS-lösningar till motorcykelhjälmar under det andra kvartalet, vilket vi bedömer var av tillfällig karaktär, såg vi väldigt goda tillväxtsiffror under det tredje kvartalet. Branschen upplever en ökad efterfrågan på grund av att många personer undviker kollektivtrafiken med anledning av covid-19-pandemin, vilket har lett till en ökad efterfrågan av både motorcyklar och hjälmar. I mitten av juli månad godkändes en ny hjälmstandard, ECE 22.06, som även inkluderar testning av rotationskrafter, vilket vi bedömer kommer att öka efterfrågan framöver.

Hjälmkategori Säkerhet – högre förståelse för att hjärnskador är ett problem
För tre år sedan började vi på MIPS granska olycksstatistik inom framförallt byggindustrin för att bättre förstå relevanta skadekriterier. Från olycksstatistiken har vi kunnat utläsa att hjärnskador är betydligt vanligare än vad den allmänna uppfattningen tycks vara, framförallt vad gäller mer allvarligare skador. Detta är något som nu även har börjat uppmärksammas inom byggindustrin. Bland annat har det publicerats flera tidningsartiklar som behandlar detta ämne, vilket vi tror kan öka relevansen av och förståelsen för vikten av att förbättra dagens bygghjälmar. Säkerhetskategorin är en ny kategori för oss och många av de dialoger som förs är med hjälmvarumärken och byggföretag som vi tidigare inte samarbetat med. Trots det så har vi under året avancerat inom denna kategori på ett tillfredställande sätt och ser fram emot potentialen på längre sikt.

Ytterligare steg för att stärka MIPS varumärke
Ett långsiktigt strategiskt initiativ är att stärka MIPS varumärke till att symbolisera säkerhet och bli ett självklart konsumentval vid köp av hjälm. Vi har under året arbetat med vår varumärkesplattform i syfte att förtydliga och effektivisera vår externa kommunikation. Nästa steg i detta arbete är att stärka medvetenheten om MIPS som varumärke bland konsumenter. Vi har därför inlett flera olika initiativ, där ett initiativ består av att skapa Team MIPS, ett team med atleter som delar vår övertygelse om betydelsen av säkrare hjälmar. I slutet av september presenterade vi teamets första medlem, Henrik Harlaut, en legend inom skidvärlden och den skidatlet som vunnit flest X Games-medaljer och som har tagit sporten till en ny nivå. Henrik har ett stort fokus på säkerhet och har för en kategori av skidåkare som tidigare inte använde hjälm lyft upp förståelsen för att säkerhet är avgörande för professionellt utövande och därmed är Henrik en självklar MIPS-ambassadör.

Fortsatt högt engagemang från alla medarbetare på MIPS och intakta långsiktiga mål
Att hantera de stora svängningarna i branschen och leverera en fördubblad omsättning i kvartalet under en pågående pandemi har krävt betydande insatser från alla medarbetare på MIPS. Jag är stolt över hur vi hittills har hanterat och navigerat en väldigt utmanande period.

Med en fortsatt positiv utveckling inom cykelhjälmar, framsteg inom motorcykel och lovande diskussioner inom kategorin säkerhet ser jag optimistiskt på resten av året och en god utveckling nästa år. Jag ser därför fortsatt fram emot resan mot att uppnå våra oförändrade långsiktiga mål.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Attachments:

MIPS AB Delårsrapport Januari September 2020