2023-05-10

Kommuniké från årsstämman i Mips AB (publ) den 10 maj 2023

Årsstämman i Mips AB (publ) (”Mips”) ägde rum i Täby onsdagen den 10 maj 2023 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 12 maj 2023. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna onsdagen den 17 maj 2023.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2022.

Styrelse och arvoden
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Magnus Welander, Jonas Rahmn, Jenny Rosberg, Thomas Bräutigam, Anna Hällöv och Maria Hedengren till styrelseledamöter. Magnus Welander omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodena för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 640 000 kronor till styrelsens ordförande och med 285 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 130 000 kronor och med 75 000 kronor till övrig ledamot i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kronor till ordföranden och med 30 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.

Revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har utsett Christel Caldefors till ny huvudansvarig revisor.

Långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta tre långsiktiga incitamentsprogram, Optionsprogram 2023/2026, Optionsprogram 2024/2027 och Optionsprogram 2025/2028 (var för sig ”Optionsprogram” och tillsammans ”Optionsprogrammen”), för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Mips (sammanlagt 25 personer) genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelser till deltagarna i incitamentsprogrammen till ett marknadsmässigt pris. Optionsprogrammen omfattar maximalt 429 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Mips till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Mips under de fem handelsdagar som föregår den tidpunkt då deltagarna i Mips som omfattas av Optionsprogrammen förvärvar teckningsoptioner i respektive Optionsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Mips. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jenny Rosberg och Maria Hedengren till ledamöter i revisionsutskottet med Jenny Rosberg som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welander och Jonas Rahm med Magnus Welander som utskottets ordförande.

Attachments:

Kommuniké från årsstämman i Mips AB (publ) den 10 maj 2023