2022-10-16

Mips delårsrapport januari–september 2022

Juli-september 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 39% till 113 MSEK (185), den organiska tillväxten uppgick till -50% under kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 37 MSEK (110)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 32,8% (59,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 MSEK (71)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,10 SEK (3,33)
 • Den 12 september 2022 meddelade Mips att man förutsåg en kortsiktigt svagare utveckling av cykelmarknaden

Januari-september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 456 MSEK (410), den organiska tillväxten uppgick till -4%
 • Rörelseresultatet uppgick till 205 MSEK (221)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 45,1% (54,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189 MSEK (196)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,91 SEK (6,64)


VD-kommentar

En utmanande cykelmarknad påverkade omsättning och lönsamhet negativt
Under det tredje kvartalet minskade omsättningen med 39 procent. Justerat för valutaeffekter var minskningen 50 procent. Vi kommunicerade i samband med rapporten för det andra kvartalet 2022 att vi såg en viss inbromsning av cykel, efter en exceptionellt stark tillväxt under 2021. Den 12 september 2022 publicerade vi en uppdatering då vi insåg att vi underskattat hastigheten av och storleken på den generella inbromsningen inom cykelbranschen. Den minskade omsättningen i tredje kvartalet beror på minskad försäljning till den stora produktgruppen cykelhjälmar. Cykelhandlare världen runt har allmänt byggt upp för höga lagernivåer av cyklar och cykeltillbehör och hjälmtillverkare har därför dragit i handbromsen vad gäller hjälmtillverkning inför nästa säsong.

Trots en utmanande omvärld ser vi en god utveckling i våra övriga hjälmkategorier. Under årets första nio månader har omsättningen ökat med 11 procent.
 
Rörelseresultatet minskade med 66 procent under kvartalet och uppgick till 37 MSEK (110). Under årets första nio månader har rörelseresultatet minskat med 7 procent och uppgår till 205 MSEK (221). Vi såg en större minskning av bruttomarginalen i kvartalet som främst var drivet av volymeffekter till följd av den minskade omsättningen och produktmixen.

Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 33 procent (60), då vi valt att fortsätta våra satsningar för långsiktig tillväxt, och uppgick till 45 procent (54) under de första nio månaderna. Det operativa kassaflödet utvecklades väl och ökade under kvartalet till 97 MSEK (71). Under årets första nio månader uppgick det operativa kassaflödet till 189 MSEK (196).

Hjälmkategori Sport – kortsiktig osäkerhet inom cykel
Den svagare utvecklingen inom kategorin Sport jämfört med tidigare kvartal förklaras i sin helhet av en svagare cykelmarknad. Den osäkra marknadssituationen inom cykelbranschen har
fortsatt under tredje kvartalet och har resulterat i för höga lagernivåer av cyklar och cykeltillbehör hos återförsäljare. Vår bedömning är att den utmanande marknads- och lagersituationen inom cykelbranschen kvarstår där återförsäljare på de flesta marknader påtagligt minskat sina inköp, vilket kommer att påverka Mips försäljning och resultat negativt under resterande del av året och till viss del början av 2023. Huvuddelen av Mips försäljning i det tredje och fjärde kvartalet har historiskt sett skett till cykelhjälmar, då merparten av produktionen av denna typ av hjälmar sker.

Ett mer avvaktande butiksled har haft en större påverkan på försäljningen än vad vi förutsåg, speciellt jämfört med föregående års starka jämförelsetal. Vi bedömer att det rör sig om en kortsiktig negativ trend inom cykelbranschen och att denna kan komma att kvarstå under resterande del av året och den första delen av 2023 tills dess att lagernivåerna balanserats. Vi anser inte att det som händer kortsiktigt inom cykelindustrin ska påverka våra långsiktiga möjligheter att växa inom underkategorin cykel. Vi tror att tillväxten kommer att återgå inom cykel drivet av starka trender inom e-cyklar, pendling och att människor vill spendera mer tid utomhus. Vi ser fortfarande ett högt intresse från våra kunder att fortsätta lansera nya produkter inom underkategorin cykel. Därför är vi trygga i våra fortsatta satsningar inom cykel.

Våra övriga hjälmkategorier inom Sport har inte upplevt samma negativa påverkan och där ser vi fortfarande positivt på utvecklingen framåt.

Hjälmkategori Motorcykel – fortsatt god utveckling
Hjälmkategorin Motorcykel fortsatte att utvecklas bra under kvartalet med en tillväxt om 16 procent. Under årets första nio månader har kategorin vuxit med 38 procent och vi bedömer att utvecklingen kommer vara positiv även framåt. Tillväxten under kvartalet kommer främst från en god utveckling hos våra befintliga kunder men även från att flera nya kunder lanserar hjälmmodeller med Mips teknologi.

Hjälmkategori Säkerhet – stort branschintresse
Under kvartalet lanserade en av våra nyckelpartners, uvex, två nya hjälmar globalt och vi tror på en god försäljningsutveckling framgent. Under september deltog vi på NSC-mässan i San Diego där vi visade upp vår första utställningsmonter inom hjälmkategorin Säkerhet. I samband med denna mässa upplevde vi återigen ett bekräftat branschintresse för Mips teknologi och vi tror att USA kan komma att utvecklas till en nyckelmarknad inom kategorin Säkerhet (liksom den är inom Sport-kategorin). Vårt fokus kvarstår – att driva försäljning genom våra befintliga kunder och givetvis även att etablera samarbeten med nya kunder.

Vårt mest aktiva kvartal någonsin
Att delta på mässor har varit ett väldigt fördelaktigt sätt för Mips att både rekrytera nya kunder och öka medvetenheten om Mips runt om i världen. Under kvartalet deltog vi på fler mässor än vi någonsin gjort och det har varit mycket givande att träffa många av de kunder som vi bara kunnat träffa digitalt under pandemin. Vi ställde ut på världens största cykelmässa, Eurobike i Frankfurt, världens största ridsportmässa, Spoga i Köln, och NSC, en stor byggmässa i San Diego, USA. Vi kommer även att delta på två mässor under det fjärde kvartalet; EICMA i Italien som är den största motorcykelmässan, och ISPO som är en mässa för vintersport.

Vi ser inte att våra kunders intresse av att utveckla nya hjälmar med Mips teknologi har minskat utan upplever, tvärtom, en god takt i alla våra kategorier. Vi fortsätter att se en hög tillströmning av nya hjälmprojekt från våra kunder och investerar i oförändrad takt i våra strategiska initiativ.

Kortsiktiga utmaningar men stark tilltro till vår strategi och våra långsiktiga finansiella mål 
Året började starkt med en bra efterfrågeökning, men till följd av den stora lagerjusteringen inom cykelbranschen samt en större osäkerhet i omvärlden har vi under det tredje kvartalet upplevt en utmanande marknad, något vi anser kommer att fortgå i närtid. Vi har hittills hanterat de utmaningar vi ställts inför på ett bra sätt och jag är övertygad om att vår marknadsposition tillsammans med vår starka balansräkning kommer att leda till att Mips blir ännu starkare när detta är över. På kort sikt så bedömer vi att kommande kvartal kommer att vara fortsatt ryckigt, eftersom det normalt tillverkas mycket cykelhjälmar i det fjärde kvartalet. Vi fortsätter att ta marknadsandelar och flytta fram vår position inom alla våra kategorier.

Vi är övertygade om att de positiva långsiktiga trenderna kvarstår och därmed att efterfrågan kommer att vara fortsatt god inom alla våra kategorier framgent. Vi fortsätter våra satsningar och investeringar enligt vår långsiktiga plan i syfte befästa vår starka marknadsposition när kurvan vänder upp igen. Med vår nya strategi och våra nya initiativ är vi redo för framtidens möjligheter och utmaningar och jag ser med tillförsikt fram emot resan mot våra långsiktiga mål.

Stockholm, oktober 2022

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Attachments:

Mips AB - Delårsrapport januari-september 2022