2018-11-07

MIPS Delårsrapport januari - september 2018

JUL - SEP
 • Nettoomsättningen ökade med 88% till 51,2 MSEK (27,3). Justerat för valutaeffekter var ökningen 77%
 • Rörelseresultatet ökade till 20,8 MSEK (0,1) 
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader relaterade till bolagets patent om 0,6 MSEK (9,5)
 • Rörelsemarginalen ökade till 40,7% (0,3) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 31,0 MSEK (6,3)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 SEK (-0,01)
JAN - SEP
 • Nettoomsättningen ökade med 53% till 130,3 MSEK (85,0). Justerat för valutaeffekter var ökningen 53%
 • Rörelseresultatet ökade till 44,3 MSEK (6,2). Även det justerade rörelseresultatet ökade till 44,3 MSEK (13,2)
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader relaterade till bolagets patent om 4,7 MSEK (12,5)
 • Rörelsemarginalen ökade till 34,0% (7,3). Även den justerade rörelsemarginalen ökade till 34,0% (15,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 45,2 MSEK (10,2)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,36 SEK (0,18)

VD KOMMENTAR

Kraftigt ökad försäljning med 77% organisk tillväxt, driver mycket god lönsamhet

Jag är oerhört nöjd med att MIPS fortsätter att växa snabbt, lönsamt och i linje med vår 2020 plan. Nettoomsättningen ökade organiskt i kvartalet med 77% till 51,2 MSEK och tillväxten drevs av ökad penetration hos våra större kunder inom alla produktkategorier men även till viss del drivet av ett något svagare jämförelsetal i föregående år. 
Volymtillväxten, våra goda bruttomarginaler, skalbarheten i vår affärsmodell och högre legala kostnader under föregående år var alla drivande faktorer bakom den väsentliga förbättringen av rörelseresultatet i kvartalet. Detta gjorde även att vi uppnådde en EBIT-marginal på över 40% i kvartalet. Dessutom levererade vi ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten med 31,0 MSEK (6,3). 
Detta innebär att vi under de första nio månaderna ökat vår nettoomsättning organiskt med 53% till 130,3 MSEK. Även lönsamheten har kraftigt förbättrats med ett justerat rörelseresultat på 44,3 MSEK (13,2) och med en EBIT-marginal på 34% har vi tagit ytterligare kliv mot vårt 2020 mål om en EBIT marginal över 40% på årsbasis.

Positiv utveckling i alla kategorier

Vi har fördjupat samarbetena med våra kunder, breddat kundbasen, och ökat volymerna inom samtliga produktkategorier. Vår utökade portfölj av säkerhetslösningar gör att vi effektivare kan hjälpa våra kunder att integrera MIPS BPS i såväl fler typer av hjälmar som att kunna erbjuda produkter inom fler prispunkter i marknaden. Våra kunder får dessutom positiva signaler från butiksledet att konsumenter allt mer efterfrågar MIPS lösningar i hjälmarna.

Utmärkelse för en av våra innovativa lösningar

Vid en textilmässa i Dallas vann MIPS pris med en av våra textilbaserade lösningar för bäst nyttjande av innovativ textilteknik. Lösningen är framförallt framtagen för att implementeras i skyddshjälmar för relevanta yrkesgrupper men kan även användas i andra hjälmapplikationer. Utmärkelsen är ett bevis på vår innovationsförmåga och det är inspirerande att få denna typ av erkännande även utanför våra traditionella kategorier.

Elitcyklister kör med MIPS

I alla de stora Grand Tour cykelloppen som genomfördes under sommaren har TV-tittare världen över kunnat se MIPS BPS-utrustade hjälmar på mer än hälften av lagen. MIPS-utrustade hjälmar som en vanlig syn på podierna gläder oss givetvis både för att det visar på att säkerheten fått en sådan tydlig plats även på de här arenorna samtidigt som att det innebär positiv PR. 

Inga tariffer förväntas för hjälmar

Under de senaste månaderna har det funnits en viss generell oro för införandet av tariffer på varor importerade från Kina till den amerikanska marknaden. Tarifferna skulle troligen medföra ökade konsumentpriser på hjälmar. De ledande hjälmtillverkarna uttryckte sin oro till myndigheterna över potentiella allvarliga påföljder om amerikanska konsumenter skulle minska sitt användande av en sådan viktig skyddsutrustning som hjälmar, på grund av ökade priser. I mitten av september valde amerikanska myndigheter att inte belägga hjälmar med strafftariffer i denna implementationsvåg.

Kraftfullt momentum i marknaden 

Vi arbetar närmare våra kunder än någonsin tidigare, attraherar nya kunder, samt erhåller positiv PR. Dessutom ser vi helt klart en ökad global kännedom och förståelse för nyttan av MIPS BPS bland hjälmanvändarna. Allt detta gör att MIPS ökar marknadspenetrationen och tack vare vår skalbara affärsmodell närmar vi oss kontinuerligt mot våra finansiella 2020-mål. Än viktigare är att framgångarna skapar en stabil plattform för våra långsiktiga strategiska tillväxtambitioner.

Johan Thiel
Vd och koncernchef

Attachments:

PDF