2018-05-09

MIPS DELÅRSRAPPORT JAN - MAR 2018

Januari - MarsJusterat för valutaeffekter var ökningen 20%Det justerade rörelseresultatet* ökade till 1,8 MSEK (1,6)bolaget är part i med 1,2 MSEK (1,1)Den justerade rörelsemarginalen* ökade till 7,6% (7,4)Händelser efter rapportperiodens utgång

VD KOMMENTAR 

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET
Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 12% till 23,6 MSEK (21,1). Justerat för valuta-effekter var den organiska tillväxten 20%. Vi såg en fortsatt förbättring av lönsamheten med en justerad rörelsemarginal för kvartalet om 7,6% (7,4). För första gången uppnådde vi ett positivt rörelseresultat i det omsättningsmässigt historiskt svaga kvartal ett. Det operativa kassaflödet förbättrades väsentligt för det första kvartalet genom reducerade kundfordringar och högre vinst. Tillväxten drevs av kategorierna cykel och motor-cykel, medan kategorin snö startade långsammare, drivet av kundernas senare produktionsstart jämfört med föregående år.Trots att kvartalet utvecklade sig något svagare än vi förväntat oss, finns det ett flertal positiva signaler. Vi har stor ökning av nya hjälmprojekt. Våra stora varumärken utökar sina modell-program och implementering av MIPS BPS i alla prispunkter. Vi ser ett ökat intresse från varumärken att enbart ha MIPS lösningar i sina sortiment och dessutom förs konstruktiva dialoger gällande nya teststandards i regulatoriska organ. Dessutom har våra patent blivit prövade i domstol med för oss positiva utfall.
VÅRA PATENT STÅR STARKA
Under våren har tre legala processer avslutats med positiva utfall för MIPS. Den första legala processen avser vår opponering gentemot Bauer Hockey som startades 2015 gällande deras europeiska patent som innehöll patenttext avseende skydd mot rotations-rörelse.  Vi har erhållit beslut från EPO (Europe Patent Office) att Bauers patent skall upphävas i sin helhet. Beslutet kan överklagas av Bauer. Den andra processen avser en legal tvist med hjälmtillverkaren POC, där vi nu har kommit överens om gränsdragningarna mellan våra teknologier. Nu är ambitionen att kombinera POCs och MIPS styrkor inom teknisk innovation, design och kvalitet för att utveckla hjälmar med skydd mot rotationsrörelse byggt på MIPS patenterade teknologi.  Vi ser fram emot att driva ett mer omfattande samarbete tillsammans med POC igen.  Sist men inte minst, den tredje processen i Kanada där vi nu också erhållit ett positivt beslut. Domen bekräftar nyhetsvärdet och uppfinnings-höjden hos den patenterade MIPS Brain Protection System-teknologin. Dessutom fastslog domstolen att vissa av Bauers patenträttigheter är ogiltiga då de ansågs vara uppenbara varianter av den tidigare utvecklade MIPS-teknologin.Legala processer som dessa är omfattande och kostsamma att driva men otroligt viktiga för att skydda ett teknologibolag som MIPS. Därför är det väldigt tillfredsställande att se att vår patentportfölj håller för en formell juridisk granskning.Jag är mycket nöjd med framgångarna i dessa tvister. Erfarenheten från processerna har givit oss en ännu bättre plattform för vårt fortsatta patentarbete.
HJÄLMANVÄNDANDET OCH SÄKERHETSINTRESSET FORTSÄTTER ATT ÖKA
I den årliga branschundersökningen av hjälm-användande vid utförsåkning i USA ser vi en fortsatt ökning bland utövarna som nu uppgår till 83%. Vid lanseringen av de första skidhjälmarna med MIPS BPS år 2010 så var denna siffra endast 61%. Vi ser ett ökat intresse från både varumärken och konsumenter.
FORTSATT KUNDFOKUS OCH TEKNISK INNOVATION
Vårt fokus på att växa med våra kunder, säkerställa ökad penetration i deras modell-program samt utveckla vår produktportfölj fortsätter. Vi ser en ökad medvetenhet om fördelarna med MIPS BPS hos konsumenten och ett ökande intresse från nya och befintliga kunder. MIPS-teamet har aldrig tidigare varit involverade i lika många projekt med så många kunder som idag. Med en växande patentportfölj som skyddar våra innovationer, en snabbt växande kundbas som väljer MIPS BPS i en allt bredare del av sitt modellprogram, vår skalbara tillverkning och inte minst ett utökat hjälmanvändande gör att vi med gott självförtroende ser fram emot resan mot våra finansiella mål för 2020. 

Johan Thiel
Vd och koncernchef

MIPS presenterar delårsrapporten på en telefonkonferens 9 maj 2018 klockan 10.00 CET. För att deltaga, vänligen registrera er på: http://emea.directeventreg.com/registration/9179329

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88
MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

OM MIPS
MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. 
MIPS aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2017. För mer information se www.mipscorp.com

Attachments:

PDF