2021-02-11

Bokslutskommuniké 2020

Oktober - december

· Nettoomsättningen ökade med 60% till 140 MSEK (87),
   den organiska tillväxten uppgick till 77% under kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 76 MSEK (39),
   det justerade rörelseresultatet* uppgick till 76 MSEK (40)

· Rörelsemarginalen uppgick till 54,4% (44,6),
   den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 54,4% (45,4)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 MSEK (20)

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,23 SEK (1,16)

Januari - december

· Nettoomsättningen ökade med 36% till 365 MSEK (268),
   den organisk tillväxten uppgick till 43% under året

· Rörelseresultatet uppgick till 167 MSEK (108),
   det justerade rörelseresultatet* uppgick till 168 MSEK (110)

· Rörelsemarginalen uppgick till 45,8% (40,3),
   den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 46,2% (41,2)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116 MSEK (63)

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,93 SEK (3,28)

· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK (3,00) per aktie,
   motsvarande 71% av årets nettoresultat

En organisk tillväxt om 77% i fjärde kvartalet, avslutar ett starkt men underligt år
En mycket god tillväxt i det fjärde kvartalet, vilket är koncernens omsättningsmässigt största kvartal historiskt, gör att vi avslutar 2020 starkt. Tillväxten drevs framför allt av hjälmkategorin Sport där det var en fortsatt god efterfrågan på våra MIPS-lösningar inom speciellt cykelhjälmar. Vi såg även en god utveckling avseende motorcykelhjälmar. Vår expansion fortsätter i huvudsak att drivas av utökad implementering av MIPS-lösningar hos våra befintliga kunder, men även av en generellt stor konsumentefterfrågan på både cykel- och motorcykelhjälmar med MIPS-lösningar. Efter en utmanande vår med stora nedstängningar i butiksledet under första halvåret, lyckades vi vända trenden och leverera 73% tillväxt under årets sex sista månader. Det gjorde att vi såg 36% tillväxt för helåret och justerat för valutaeffekter blev den organiska tillväxten 43%.

Jag är nöjd med hur snabbt vi kunde svara på den ökade efterfrågan under andra halvåret och att vi har lyckats leverera alla de order som vi mottagit under året. Trots att det har varit ett utmanande år på många sätt har vi implementerat MIPS-lösningar i fler hjälmar än någonsin. Vi har fortsatt att investera i forskning och utveckling och har under 2020 lanserat ett flertal nya produkter som mottagits på ett mycket bra sätt av våra kunder.

Rörelseresultatet ökade med 96% under kvartalet och uppgick till 76 MSEK (39). Rörelsemarginalen ökade till 54,4% (44,6). Vi såg en stark utveckling även av det operativa kassaflödet som uppgick till 49 MSEK (20). För helåret ökade det justerade rörelseresultatet med 53% till 167 MSEK (108). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 46,2% (41,2%). Det operativa kassaflödet ökade under året med 53 MSEK till 116 MSEK (63).

Satsningar för att öka medvetenheten om hjälmsäkerhet och MIPS lösningar
Att öka medvetenheten om hjälmsäkerhet, MIPS och våra produkter runt om i världen är ett av våra viktigaste initiativ och vi fortsatte det arbetet under kvartalet. Bland annat lanserade vi ytterligare en atlet i vårt Team MIPS, Brandon Semenuk. Brandon är en av de främsta inom mountainbike och med hans hängivenhet till säkerhetstänk har vi fått ytterligare en ambassadör för MIPS varumärke. Då Team MIPS är ett av våra stora initiativ kommer vi att fortsätta att lansera atleter under år 2021.

Coronapandemin har begränsat fysiska möten och gjort att vi har fått ställa om och öka vår digitala närvaro på många sätt. Vi har bland annat haft virtuella tourer med journalister på vårt kontor och i vårt testlaboratorium, vilket varit framgångsrikt och inneburit stort medialt utrymme för MIPS i ledande branschtidningar. Omställningen har fungerat väl och jag är nöjd med hur vi har ökat vår interaktion med media trots att restriktionerna har varit påtagliga.

MIPS-lösningar finns nu i 729 hjälmmodeller hos 121 kunder
Totalt levererade vi lösningar till 7,2 miljoner hjälmar under året. Våra största kunder, de globala hjälmtillverkarna, har fortsatt att utöka sitt sortiment med MIPS vilket har genererat god tillväxt. Vi fortsatte växa på alla geografiska marknader som vi är närvarande på och vid utgången av år 2020 fanns MIPS-lösningar implementerat i 729 hjälmmodeller, jämfört med 583 hjälmmodeller året innan. Antalet kunder har ökat och vid slutet av året hade vi 121 kunder, en ökning med 18 stycken under året.

Påverkan av coronapandemin
Det är svårt att överblicka alla effekter av coronapandemin, framförallt vad gäller framtida effekter på vår verksamhet, men vår nuvarande uppfattning av situationen kan summeras enligt nedan.

Hjälmkategori Sport – fortsatt stark efterfrågan av cykelhjälmar
Det är normalt att vår försäljning i det fjärde kvartalet i huvudsak är koncentrerad till försäljning av lösningar till cykelhjälmar. Detta var något som var än tydligare i år och den starka utvecklingen inom kategorin Sport förklaras av stor efterfrågan på cykelhjälmar. Som vi nämnt tidigare är lagerhållningen låga i handeln. Det innebär att den tillverkning som sker nu avser att både återställa lagernivåer och att kunna bygga upp lagret för kommande säsong. Eftersom efterfrågan har överstigit våra kunders tillverkningskapacitet av hjälmar förväntar vi oss en fortsatt god tillverkningstakt kommande kvartal. Trots en utmanande omvärld har vi fortsatt att bredda vår kundbas med 11% under året och har nu 107 kunder inom Sport totalt.

Vi har tidigare kommunicerat att vi ser en svag säsong framför oss inom försäljning till snöhjälmar. Orsaken är inte att den underliggande efterfrågan för vintersporter minskat, utan att vinterturismen har begränsats av restriktioner i kölvattnet av corona-pandemin. Det är omöjligt att sia om hur det kommer se ut framåt men vi har valt att se med viss försiktighet på utvecklingen inom snöhjälmar. Det positiva är att vi, trots svag försäljning, fortsätter att flytta fram våra positioner och ta marknadsandelar genom högre andel MIPS-lösningar i våra befintliga kunders sortiment gentemot tidigare år.

Hjälmkategori Motorcykel – fortsatt god efterfrågan för våra lösningar
I vår kategori Motorcykel, har vi fortsatt att se en gynnsam utveckling. Volymen i kvartalet växte med 79% och även om det fortfarande är från relativt små tal är det inspirerande att se att de kunder som har lanserat MIPS-lösningar i sina hjälmar fortsätter att utvecklas väl. Vi har blivit hjälpta av införandet av den nya hjälmstandarden ECE 22.06 men ser även ett stort intresse från våra befintliga kunder som ökar andelen MIPS-lösningar i sina sortiment. Vid utgången av år 2020 fanns MIPS-lösningar i 26 hjälmvarumärken, vilket är en ökning med 37% jämfört med föregående år.

Hjälmkategori Säkerhet – bra intresse för MIPS inom byggindustrin
Även om vi fortfarande är i ett tidigt skede inom kategorin Säkerhet ser vi ett stort intresse för säkerhetshjälmar och en ökad förståelse för MIPS-lösningarnas påverkan på olika skadekriterier. Vår initiala marknads-bearbetning har främst varit koncentrerad kring den nordiska marknaden, men har under andra halvåret 2020 utökats till den internationella marknaden med fokus framförallt på Storbritannien, Tyskland och USA. Arbetet har burit frukt och vi har under slutet av januari annonserat ett samarbete med en ledande hjälmtillverkare i Storbritannien. Centurion är den första kunden som använder vår nyutvecklade lösning till bygghjälmar med remupphängning, ytterligare en teknologi som vi har utvecklat och lanserat under 2020.

Stark avslutning på ett märkligt år. Våra finansiella mål står fast
2020 har varit ett väldigt utmanande år på många olika sätt. Jag är stolt över hur vår organisation hanterat de stora svängningarna och samtidigt lanserat nya lösningar för framtida tillväxt. Alla på MIPS har, trots förändrade förutsättningar, tagit mycket ansvar och hjälpt till att flytta fram våra positioner på ett tillfredsställande sätt. Vi har i oförändrad takt fortsatt att investera bakom våra strategiska initiativ. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och därför ser jag fram emot resan mot att uppnå våra långsiktiga mål.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Attachments:

MIPS AB Bokslutskommuniké Januari December 2020