2021-07-22

MIPS delårsrapport januari - juni 2021

April-juni 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 115% till 142 MSEK (66), den organiska tillväxten uppgick till 139% under kvartalet
  • Rörelseresultatet uppgick till 72 MSEK (20)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 50,7% (29,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 MSEK (23)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,08 SEK (0,61)


Januari-juni 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 84% till 225 MSEK (122), den organiska tillväxten uppgick till 107%
  • Rörelseresultatet uppgick till 111 MSEK (36)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 49,5% (29,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125 MSEK (38)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,30 SEK (1,07)


VD-kommentar

Fantastiskt kvartal med 139 procent organisk tillväxt
Efter en rivstart på 2021 lyckades vi accelerera vår tillväxt ytterligare under andra kvartalet och leverera en organisk tillväxt på 139 procent. Detta gör att vi under årets första sex månader har levererat en organisk tillväxt om 107 procent. Leverantörsledet är fortsatt utmanande men vi har hittills lyckats hantera detta på ett väldigt tillfredställande sätt.
 
Omsättningsökningen kom i huvudsak från vår kategorin Sport och drevs av hög efterfrågan inom lösningar för cykelhjälmar, där våra befintliga kunder fortsätter att bredda sitt sortiment med MIPS-lösningar. Omsättningstillväxten hjälptes av svagare jämförelsetal föregående år på grund av pandemin. I kategorin Motorcykel var efterfrågan stark och vi såg en väldigt god utveckling i kvartalet. Vi är fortfarande i en tidig fas i vår kategori Säkerhet, där omsättningen är fortsatt ojämn mellan kvartalen. I linje med vår tidigare kommunikation ser vi ett stort intresse inom Säkerhet och vi är övertygade om att både antal varumärken och volym kommer att öka under året.
 
Likt många andra branscher ser vi ökade materialpriser och har därför kommunicerat prisökningar till våra kunder som kommer träda i kraft under tredje kvartalet.
 
Rörelseresultatet ökade med 266 procent under kvartalet och uppgick till 72 MSEK (20). Under årets första sex månader har rörelseresultatet ökat med 209 procent och uppgår till 111 MSEK (36). Även rörelsemarginalen förbättrades under kvartalet till 51 procent (30) och uppgick till 49 procent (29) under de första sex månaderna. Det operativa kassaflödet utvecklades mycket väl och uppgick under kvartalet till 56 MSEK (23). Under årets första sex månader har det operativa kassaflödet stärkts väsentligt och uppgick till 125 MSEK (38).
 
Hjälmkategori Sport – väldigt stark försäljningstillväxt
Vi fortsätter att se en hög efterfrågan på våra lösningar för cykelhjälmar och vårt antagande är att denna starka efterfrågan kommer att fortsätta under resten av året. Glädjande kan vi konstatera att vår försäljning inom snöhjälmar varit betydligt bättre än totala vintersportmarknaden. Två starka bidragande orsaker är: 1) Fler hjälmmodeller och varumärken har lanserat med MIPS 2) Den geografiska exponeringen för våra största varumärken. Försäljningen inom Syd- och Centraleuropa har varit svag på grund av temporära nedstängningar som drabbat många skidorter. På våra största marknader USA och Norden har däremot de flesta av skidorterna varit öppna och där ser vi en relativt god försäljning av snöhjälmar. Vår bedömning för 2021 är att vi nu kommer kunna leverera tillväxt även inom snöhjälmar jämfört med vårt tidigare antagande om oförändrad eller minskad försäljning.
 
Hjälmkategori Motorcykel – väldigt stark tillväxt i andra kvartalet
Inom kategorin Motorcykel levererade vi en tillväxt om 370 procent under det andra kvartalet. Under de första sex månaderna uppnådde vi en stark tillväxt på 76 procent. Tillväxten drivs fortsatt av befintliga varumärken som breddar sitt sortiment med MIPS-lösningar men vi ser även en positiv effekt av att nya varumärken lanserar hjälmar med MIPS-lösningar. Vi ser väldigt positivt på utvecklingen i denna kategori framåt.
 
Inom Motocross har vi fortsatt att flytta fram våra positioner och där är vår position inte långt efter den vi har inom cykel- och snöhjälmar. Vi har fortfarande en bit kvar innan MIPS-lösningar är en självklarhet i landsvägsmotorcykelhjälmar men vi ser ett ökat intresse inom kategorin och med flera nya varumärken flyttar vi nu fram vår position även inom denna kategori.

Hjälmkategori Säkerhet – ökat intresse för MIPS-lösningar inom bygghjälmar
I början av juli lanserade den amerikanska hjälmtillverkaren PIP (Protective Industrial Products) sitt samarbete med MIPS. I och med lanseringen med PIP har vi påbörjat etableringen på den viktiga amerikanska marknaden. PIP är ledande inom skyddsutrustning, framför allt inom handskydd, och lanseringen med MIPS är ett viktigt steg för PIP och deras fortsatta expansion inom bygghjälmar.
 
Vi har tidigare kommunicerat att flera varumärken inom bygghjälmar planerar att lansera hjälmar med MIPS-lösningar under 2021. I slutet av oktober äger världens största mässa för personlig skyddsutrustning rum i Düsseldorf. Jag är glad över att kunna meddela att under mässan kommer flera nya säkerhetshjälmar med MIPS-lösningar att lanseras. MIPS blir därmed närvarande inom säkerhetskategorin på flera stora europeiska marknader.

Fortsatt väldigt god utveckling av 2021, våra finansiella mål står fast
2021 har fortsatt på ett mycket tillfredsställande sätt. Jag är nöjd med utvecklingen i alla våra tre kategorier och hur vi fortsatt leverera mot vår strategiska ambition. Vi ser fortsatt god efterfrågan på våra produkter och jag ser fram emot resan mot att uppnå våra långsiktiga mål.

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Attachments:

MIPS AB Delårsrapport Januari Juni 2021