2023-07-20

Mips delårsrapport januari - juni 2023

April-juni 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 51% till 102 MSEK (206), den organiska tillväxten uppgick till -53% under kvartalet
  • Rörelseresultatet uppgick till 23 MSEK (107)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 22,6% (51,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 MSEK (55)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,76 SEK (3,01)

Januari-juni 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 45% till 190 MSEK (343), den organiska tillväxten uppgick till -48%
  • Rörelseresultatet uppgick till 38 MSEK (168)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 20,2% (49,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33 MSEK (92)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,31 SEK (4,81)


VD-kommentar

Gradvis återhämtning av cykelmarknaden
Andra kvartalet var som förväntat svagt med en omsättningsminskning om 51 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst drivet av en fortsatt svag efterfrågan i underkategorin cykel.
 
Under perioden har, som förväntat, cykelåterförsäljare på de viktiga amerikanska och europeiska marknaderna fortsatt att minska sina lager. Lagernivåerna hos många återförsäljare har återgått till historiskt normala nivåer och vi bedömer att lagernivåerna hos återförsäljare är helt normaliserad under tredje kvartalet.
 
Vi ser dock att lagernivåerna hos våra kunder, hjälmtillverkarna inom cykel, fortfarande är högre än normalt. Våra kunder är fortsatt återhållsamma med order för mindre kompletterande beställningar för resten av innevarande säsong än de varit tidigare år. Denna allmänna försiktighet beror framförallt på att de bundit mer kapital än normalt i lager denna säsong. Det innebär att även om det finns många positiva signaler på cykelmarknaden så finns det en eftersläpningseffekt i vår försäljning, som sker till hjälmtillverkare, gentemot vad många bolag som säljer direkt till återförsäljare upplever.
 
Även om efterfrågan till slutkund är lägre än föregående år så är försäljningen högre än innan pandemin och dessutom tar vi marknadsandelar på alla våra viktiga marknader. Detta leder till att vi kommer att se en gradvis ökande efterfrågan under andra halvåret 2023. Vi bedömer att det tredje kvartalet kommer vara fortsatt utmanande men förväntar oss ett starkare fjärde kvartal och därmed visa tillväxt för det andra halvåret. Genom vår breda kundbas och modeller utrustade med Mips lösningar kommer vi att succesivt återgå till tillväxt under det andra halvåret när hjälmtillverkarna producerar hjälmar för nästa cykelsäsong.
 
Rörelseresultatet minskade med 78 procent under kvartalet och uppgick till 23 MSEK (107). Under årets första 6 månader har rörelseresultatet minskat med 77 procent och uppgick till 38 MSEK (168). Rörelsemarginalen var 23 procent (52) och under första sex månaderna 20 procent (49). Den lägre rörelsemarginalen förklaras till största delen av den minskade omsättningen, fortsatta satsningar inom våra strategiska initiativ inom marknadsföring, forskning och utveckling samt negativ påverkan av valuta.
 
Det operativa kassaflödet uppgick under kvartalet till 9 MSEK (55) och under årets första sex månader uppgick det till -33 MSEK (92).

Hjälmkategori Sport – gradvis återhämtning av cykelmarknaden
Cykelmarknaden fortsatte under kvartalet att vara utmanande trots en gradvis förbättring av efterfrågan under perioden. Kvartalet började svagt och vi såg att våra kunder var mer avvaktande med nya order då lagernivåerna fortsatt var höga och säsongen dessutom började något senare med en kall och blöt vår. När säsongen sedan kom igång ökade efterfrågan gradvis under kvartalet.
 
Lagersituationen hos våra kunder och återförsäljare runt om i världen är fortfarande obalanserad, med ett överskott av produkter inom lägre prispunkter. Positivt att notera är att på mellan och högre prispunkter har lagersituationen på de flesta marknader återgått till en historiskt normal nivå. Den obalanserade lagersituationen fortsätter att vara utmanade för både våra kunder och återförsäljare på grund av hur det påverkar deras kassaflöden, vilket även gör att de är mer restriktiva avseende inköp av nya produkter i stora volymer.
 
Under kvartalet ställde vi ut på Eurobike, vilket är världens största mässa inom cykelrelaterade produkter. Antalet utställare var väsentligt fler än föregående år och även antalet besökare. Bilden hos de flesta av utställarna är densamma, det har varit fyra utmanade kvartal och det kommer vara skakigt ett tag till, men framåt kommer cykelmarknaden att återgå till tillväxt och alla förbereder sig för denna vändning på marknaden. Positivt är även att tre långsiktiga trender från marknaden är tydliga; cyklandet kommer att fortsätta, användandet av cykelhjälmar ökar dagligen och intresset för bättre hjälmlösningar slår igenom på vad konsumenterna söker.
 
Inom underkategorin snö fortsatte vi att leverera många Mips lösningar efter en stark vintersäsong, framförallt på den amerikanska marknaden. Vi kommer även under kommande kvartal att leverera många produkter inom snö, då alla hjälmar för kommande säsong ännu inte är tillverkade.
 
Hjälmkategori Motorcykel – svagt kvartal men oförändrad bild av våra möjligheter
Inom Motorcykel såg vi ett svagt kvartal, med en minskning mot tidigare år på grund av ett förändrat inköpsmönster hos våra viktigaste kunder.
 
Vi är givetvis inte nöjda med att inte visa tillväxt inom Motorcykelkategorin under det första halvåret. Det största skälet är att skiftet till den nya hjälmstandarden ECE 22.06 för sektorn har tagit längre tid att tillämpa för många tillverkare än vad vi förutsåg, men även att man valt att senarelägga order till oss inför kommande säsong. Det förändrade inköpsmönstret innebär inte förlorad försäljning utan att order läggs kommande kvartal.
 
Vi har en stark kundplattform inom Motorcykel, med många nya vunna kunder och modeller, som kommer att kunna leverera stark tillväxt framåt och leverera i linje med vår långsiktiga ambition. Detta gör att vi ser med god tillförsikt på kategorin Motorcykel framåt.
 
Hjälmkategori Säkerhet – fortsatt stark utveckling i linje med våra ambitiösa planer
Inom Säkerhet såg vi en fortsatt god utveckling både vad gäller nya kunder och faktisk försäljningsökning jämfört med samma period föregående år.
 
Vi deltog under kvartalet på ASSP, vilket är en stor mässa inom byggbranschen för den nordamerikanska marknaden. Där fick vi återigen en bekräftelse på att vi har börjat att skapa en stark position på den amerikanska marknaden och vi såg ett starkt intresse från både befintliga och nya kunder. På den europeiska marknaden började vi att etablera oss med ett flertal listningar hos stora distributörer under kvartalet, vilket kommer att öka volymerna även i denna region framgent. Jag är nöjd med de framsteg som vi gjort hittills under året och att vi följer den ambitiösa plan vi har satt upp inom Säkerhet.
 
Utmanande tid men vi ser oförändrat positivt på framtiden
Det första halvåret har varit utmanande och som vi förutspått har vi sett en minskad försäljning. Vi är dock trygga med att inget väsentligt har ändrats i det långsiktiga perspektivet.
 
Vi är övertygade om att vi kan fortsätta att öka våra andelar på en växande hjälmmarknad. Därför fortsätter vi att investera i våra strategiska tillväxtinitiativ. Vi har fortsatt att göra nya kundprojekt på rekordhög nivå och ser fram emot att lansera dessa nya hjälmmodeller på marknaden kommande år.

Även om vi har blivit utmanade av omvärldsfaktorer på ett sätt som vi inte har sett på många år är jag övertygad om att vi har rätt strategi och organisation för att driva lönsam tillväxt framåt. Det innebär att vår plan ligger fast. Tillsammans med teamen på Mips ser jag fram emot att fortsätta att leverera mot våra långsiktiga mål för 2027.
 
Stockholm, juli 2023

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Attachments:

Mips AB Delårsrapport Januari Juni 2023