2018-02-15

MIPS - Bokslutskommuniké 2017

Oktober - december
 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 40,6 MSEK (31,5)
 • Rörelseresultatet ökade till 14,6 MSEK (13,8). Det justerade rörelseresultatet ökade till 14,6 MSEK (13,7)
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader för de patenttvister bolaget driver med 4,1 MSEK (0,9)
 • Rörelsemarginalen minskade till 36,0% (43,7). Den justerade rörelsemarginalen minskade till 36,0% (43,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 0,9 MSEK (9,8)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 SEK (0,49)
Januari - december
 • Nettoomsättningen ökade med 45% till 125,6 MSEK (86,6)
 • Rörelseresultatet ökade till 20,8 MSEK (18,4). Det justerade rörelseresultatet ökade till 27,8 MSEK (24,2)
 • Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader för de patenttvister bolaget driver med 16,5 MSEK (3,6)
 • Rörelsemarginalen minskade till 16,6% (21,2). Den justerade rörelsemarginalen minskade till 22,1% (28,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 MSEK (16,0)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,64 SEK (0,65)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017

VD KOMMENTAR
Ett starkt fjärde kvartal avslutar ett positivt år
Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 29% till 40,6 MSEK (31,5). Justerat för valutaeffekter var den organiska tillväxten 37%. För året som helhet har nettoomsättningen vuxit med 45% (44% valutajusterat). Våra innovativa MIPS BPS lösningar och starka kundrelationer med världens ledande hjälmtillverkare har under året drivit tillväxt hos alla våra 15 största kunder, i alla våra produktområden och samtliga geografier.
Den justerade rörelsemarginalen i kvartalet uppgick till 36% (43), vilken har belastats med legala kostnader om 4,1 MSEK (0,9) relaterade till de patenttvister bolaget driver. Den justerade rörelsemarginalen exklusive legala kostnader är 46% (46) för kvartalet och 35% (32) för helåret och det är tillfredställande att se att lönsamheten utvecklats i rätt riktning under året. Under fjärde kvartalet har försäljningen delvis påverkats av fortsatta produktionsstörningar hos våra kunder, vilket inneburit att de inte har kunnat producera hjälmar i den utsträckning som förväntat och därmed inte behövt beställa våra MIPS BPS lösningar till alla hjälmar som efterfrågats i marknaden. De stora hjälmtillverkare som påverkats har vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. Det är dock för tidigt att säga när produktionskapaciteten kommer vara tillbaka på en tillfredsställande nivå.

Fotfäste i nya kategorier
I november deltog vi på den världsledande motorcykelmässan, EICMA och på denna mässa lanserade två ledande varumärken landsvägshjälmar med MIPS BPS. Vi är sedan tidigare väl representerade inom motocrosskategorin och detta är ett första steg för att få samma fäste även inom landsvägshjälmar. Kundernas hjälmlanseringar mottogs mycket väl och kommer att bli betydelsefulla komponenter i vår strategiskt viktiga etablering i denna kategori. Kundintresset inom motorcykelhjälmar har även ökat genom att FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), ett organ som utformar en global certifieringsmetod för MOTO GP hjälmar, nu även inkluderar testmetoder för att mäta rotationsrörelser i sin certifiering, vilket för MIPS som världsledande teknikföretag vad gäller lösningar för att minska rotationsrörelser kan ses som mycket positivt.

MIPS försvarar sina patent
Vetenskap och forskning under 20 år ligger till grund för MIPS teknologi. Med vår teknik i framkant är det viktigt att vi försvarar våra patent när vi så finner nödvändigt. Under fjärde kvartalet har vi initierat ytterligare en legal process för att skydda våra patent mot POC Sweden AB som vi anser gör intrång på ett av MIPS patent vad gäller skydd mot rotationsrörelser.

Prisvinnande hjälmar med MIPS BPS på världens största vintersportmässor
I januari 2018 har MIPS kunder lanserat ytterligare 18 modeller fördelat på nio varumärken på två olika mässor: Outdoor Retailer som ägde rum i Denver och ISPO i München. Två av dessa hjälmar som var utrustade med MIPS BPS vann det prestigefyllda ISPO Award. En hjälm var inom en för oss helt ny kategori, bergsklättring, och lanserades av det ledande varumärket Mammut. Det andra priset togs hem av Sweet Protection, som vann ISPO Gold Award med sin all-mountain hjälm Switcher. Dessa prestigefyllda utnämningar gör att hjälmar med MIPS teknik vunnit åtta utmärkelser på ISPO mässan under de senaste åren.

En bred kundbas som skapar grunden för långsiktig tillväxt
Vi ser fram emot ett år och nya möjligheter med en bred kundbas för fortsatt tillväxt. För 2017 är jag stolt över att vi levererat MIPS BPS lösningar till 60 ledande hjälmvarumärken, 15 varumärken har därmed tillkommit under året. Antalet modeller som dessa tillverkare nu säljer uppgick vid årets slut till 302, vilket är 90 fler modeller med MIPS BPS än 2016. Detta har resulterat i 2,3 miljoner levererade MIPS BPS-enheter under 2017 att jämföra med 1,7 miljoner under 2016. Tillväxten har framförallt drivits av ökad efterfrågan inom kategorierna cykel, snö och motorcykelhjälmar med befintliga kunder.

Vår strategi och målsättningar kvarstår
I linje med vår strategi arbetar vi fokuserat med utveckling och forskning, samt mot en ökad marknadsnärvaro genom marknadskommunikation. Fokus under 2018 är fortsatt att driva tillväxt, med både existerande och nya kunder inom alla våra produktkategorier. Med 45% tillväxt under 2017 samt ett flertal spännande lanseringar för kommande år är jag fortsatt trygg med våra 2020 mål, att nå en nettoomsättning överstigande 400 MSEK med en EBIT-marginal överstigande 40%.

Johan Thiel
Vd och koncernchef

Attachments:

PDF