2020-02-13

MIPS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Okt - dec

 • Nettoomsättningen ökade med 41% till 87,5 MSEK (62,2),
  organisk tillväxt uppgick under kvartalet till 33%
 • Rörelseresultatet ökade till 39,0 MSEK (28,7),
  det justerade rörelseresultatet* ökade till 39,7 MSEK (28,7)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 44,6% (46,1),
  den justerade rörelsemarginalen* var 45,4% (46,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,7 MSEK (23,8)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,16 SEK (0,85)


Jan - dec

 • Nettoomsättningen ökade med 39% till 267,9 MSEK (192,5),
  organisk tillväxt var under året 29%
 • Rörelseresultatet ökade till 108,0 MSEK (73,0),
  det justerade rörelseresultatet* ökade till 110,5 MSEK (73,0)
 • Rörelsemarginalen ökade till 40,3% (37,9),
  den justerade rörelsemarginalen* ökade till 41,2% (37,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,2 MSEK (69,1)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,28 SEK (2,21)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK (2,50) per aktie,
  motsvarande 89% av årets nettoresultat


VD-KOMMENTAR

Stark avslutning på året summerar ytterligare ett framgångsrikt år
Under fjärde kvartalet ökade netto-omsättningen med 41% till 88 MSEK (62). Justerat för valutaeffekter och förvärv uppgick den organiska tillväxten till 33% i kvartalet. Det innebär att nettoomsättningen under året ökade med 75 MSEK till 268 MSEK (193), vilket är en ökning med 39% och en organisk tillväxt om 29%. Ökningen av försäljningen har under året främst drivits av befintliga stora kunder. Vi såg även en god tillströmning av nya kunder samt en bra tillväxt och lönsamhet inom samtliga kategorier där vi är verksamma.

Det justerade rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 40 MSEK (29), med en justerad rörelsemarginal om 45% (46). Under året ökade det justerade rörelseresultatet till 111 MSEK (73) med en justerad rörelsemarginal om 41% (38), väl i linje med våra finansiella mål. Med anledning av den goda resultatutvecklingen så föreslås en utdelning om 3 SEK (2,50) per aktie. Detta motsvarar 89% av årets nettoresultat och överstiger vår långsiktiga ambition om att dela ut minst 50% av nettoresultatet per år.

Stark plattform för fortsatt tillväxt
Under 2019 implementerade vi MIPS Brain Protection System (BPS) i fler hjälmar än någonsin. Per den sista december 2019 har vi lanserat MIPS teknologi i 583 (448) modeller och vi har idag över 100 (78) kunder från alla världens hörn. Jag är särskilt nöjd med att vi nu också har flera strategiskt viktiga tyska hjälmvarumärken ombord och att vi under året fördubblade vår försäljning till våra europeiska kunder. Jag är även mycket nöjd med att vi under 2019 har gjort insteg i både säkerhetshjälmar och hockeyhjälmar och att vi sammantaget under året har levererat MIPS teknologi till nästan fem miljoner hjälmar. Vi har en unik position på marknaden och en gedigen plattform för att kunna leverera fortsatt tillväxt.

Utökat förtroende för MIPS varumärke
MIPS-varumärket stärks kontinuerligt drivet av upprepade oberoende testvinster, positiva artiklar i olika sport- och kategorispecifik media samt ett bredare utbud av hjälmvarumärken. Det gör att alltfler konsumenter efterfrågar hjälmar märkta med den gula MIPS-logotypen.

Vi kan också konstatera att alltfler kunder strategiskt bestämmer sig för att alla deras hjälmmodeller ska utrustas med MIPS BPS. Tidigare fick det amerikanska hjälmvarumärket Specialized stort intresse i cykelmedia när de kommunicerade sin plan att göra detta och i kvartalet såg vi ytterligare två sådana exempel när lifestyle-hjälmvarumärket Nutcase och även Bollé kommunicerade att de avser att implementera MIPS BPS i samtliga sina modeller inom både cykel- och snöhjälmar. Vi är naturligtvis mycket glada för dessa varumärkens hängivenhet att erbjuda säkrare hjälmar.

Liten påverkan från handelstariffer i kvartalet
Vi kommunicerade i det tredje kvartalet att vi bedömde att den negativa påverkan på försäljningen till hjälmvarumärken i USA orsakad av handelstarifferna mellan Kina och USA enbart var av tillfällig karaktär. Den goda försäljningsutvecklingen under det fjärde kvartalet liksom positiva signaler med våra kunder gör att vi anser att produktionen återgått till normala nivåer.

Coronavirus orsakar en nervös marknad
De senaste veckornas nyheter kring Coronavirus-utbrottet i Kina har skapat nervositet i hela branschen, då en stor del av världens hjälmar tillverkas av leverantörer i Kina. Vårt helägda kinesiska dotterbolag, våra leverantörer samt det stora flertalet av våra kunders hjälmfabriker ligger i Guangdong-området i sydöstra Kina omkring 1 000 km från virusets epicenter i Wuhan. Det är givetvis svårt att sia om de framtida effekterna av virusutbrottet. Vad som är klart är att det kommer att dröja en tid innan de kinesiska fabrikerna uppnår full kapacitet på grund av den förlängda kinesiska nyårsledigheten och den sekventiella uppstarten av produktionen, vilket skulle kunna leda till vissa periodiseringseffekter för oss.

Fortsatt förstärkning av organisationen
Under kvartalet har vår nya Chief Marketing Officer Fredrik Kjellberg tillträtt liksom vår nya Chief Financial Officer Mats Juhl. Fredrik Kjellberg kommer senast från en liknande roll hos vintersportvarumärket Atomic. Vi har även fortsatt arbetet med att stärka vår sälj- och marknadsfunktion särskilt med fokus på hjälm-kategorierna Motorcykel och Säkerhet.

Under det första kvartalet 2020 har vi flyttat till nya lokaler i Täby utanför Stockholm. Flytten är ett viktigt steg för att kunna utöka vår kapacitet för testning och utveckling av nya produkter men är också nödvändig då vi fortsätter att förstärka organisationen.

Med de kunder vi idag har ombord och våra nylanserade strategiska initiativ känner jag mig fortsatt trygg med att MIPS är i en god position att leverera i enlighet med våra 2025-mål.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Attachments:

MIPS Bokslutskommuniké Januari December 2019