2017-08-17

Delårsrapport januari - juni 2017

April - juni * Nettoomsättningen ökade med 55% till 36,6 MSEK (23,6) * Rörelseresultatet ökade till 11,0 MSEK (5,6). Det justerade rörelseresultatet* ökade till 11,5 MSEK (7,4) * Rörelsemarginalen förbättrades till 30,2% (23,7). Den justerade rörelsemarginalen* ökade till 31,5% (31,2) * Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,0 MSEK (-8,8) * Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,34 SEK (0,20) * Nettoomsättningen ökade med 70% till 57,7 MSEK (33,9) * Rörelseresultatet ökade till 6,1 MSEK (2,3). Det justerade rörelseresultatet ökade till 13,1 MSEK (4,1) * Rörelsemarginalen förbättrades till 10,6% (6,9). Den justerade rörelsemarginalen* ökade till 22,7% (12,1) * Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3,9 MSEK (-5,7) * Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,19 SEK (0,08) Januari - juni * Nettoomsättningen ökade med 70% till 57,7 MSEK (33,9) * Rörelseresultatet ökade till 6,1 MSEK (2,3). Det justerade rörelseresultatet ökade till 13,1 MSEK (4,1) * Rörelsemarginalen förbättrades till 10,6% (6,9). Den justerade rörelsemarginalen* ökade till 22,7% (12,1) * Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3,9 MSEK (-5,7) * Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,19 SEK (0,08) * MIPS-aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 23 mars och en nyemission om 150,0 MSEK genomfördes i samband med detta

Koncernen i sammandrag

[image]

*Justerat för jämförelsestörande poster se sid 17

  Definitioner och nyckeltal se sid 15 - 18

VD kommentar

Nettoomsättning och resultat

Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 55% till 36,6 MSEK (23,6). Tillväxten kommer framförallt från en högre efterfrågan från befintliga kunder inom kategorin snö men även lovande inom kategorin motorcykel. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 31,5% (31,2). Under den rullande tolvmånadersperioden ökade nettoomsättningen till 110,4 MSEK med en justerad rörelsemarginal om 30,1%. Den högre försäljningen kom främst från befintliga kunder.

Nya lösningar av MIPS BPS

På världens största cykelmässa "Eurobike" i Friedrichshafen, Tyskland, i början av september kommer MIPS att presentera två nya lösningar av MIPS Brain Protection System (MIPS BPS). Utvecklingen av de nya lösningarna är framtagna i nära samarbete med hjälmtillverkare och möjliggör anpassning till fler hjälmtyper och modeller. Bägge versionerna bygger på samma forskning och studier som ligger till grund för MIPS befintliga patenterade BPS. Hjälmarna med de nya lösningarna är planerade att finnas i butik under 2018.

Presentation av fler än 40 nya hjälmmodeller på Eurobike 

På Eurobike kommer MIPS befintliga och nya kunder presentera fler än 40 nya hjälmmodeller med MIPS BPS, vilka kommer finnas tillgängliga i butik under 2018.
Modellerna riktar sig till användare inom landsvägscykling, MTB (mountainbike), stadscykling samt inom "downhill-cykling".

Förstärkning av organisationen för vidare tillväxt
Under det andra kvartalet har vi stärkt organisationen med kompetens inom strategi och marknadsföring. Det är min starka övertygelse att dessa personer tillsammans med övriga medarbetare kommer bidra positivt till att stärka MIPS ställning ytterligare.

Fortsatt fokus på att driva kunskap kring rotationsrörelsens påverkan

Vi fortsätter att lägga stort fokus på att utveckla nya applikationer, förstärka vår marknads-kommunikation samt att tillsammans med kunderna fortsätta informera och utbilda slutanvändarna om den skadliga påverkan rotationsrörelser kan ha på hjärnan och hur MIPS BPS kan bidra till att minska denna påverkan.

Johan Thiel
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Johan Thiel, koncernchef och VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88

Max Strandwitz, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

Boel Sundvall, IR
boel.sundvall@mipsprotection.com
tel + 46 70 560 60 18

Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl 7.30 CET.

MIPS presenterar Delårsrapporten för april-juni 2017 på en telefonkonferens 17 augusti 2017 kl. 10.00 CET. För att deltaga i konferenssamtalet, vänligen registrera er på: http://emea.directeventreg.com/registration/50693432

Finansiell kalender

Delårsrapport januari - september 2017               9 november 2017
Bokslutskommuniké 2017                                        15 februari 2018

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 24 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. På rullande 12 månaders basis juli 2016/ /juni 2017) uppgick MIPS nettoomsättning till 110 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 30 procent. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.

Finansiella mål

MIPS långsiktiga finansiella mål ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

Tillväxt:  Målet är att organiskt växa till en nettoomsättning överstigande 400 MSEK år 2020.
Lönsamhet: Målet är att nå en EBIT-marginal överstigande 40 procent år 2020.

Attachments:

PDF