2021-05-06

Kommuniké från årsstämman i MIPS AB den 6 maj 2021

MIPS årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 10 maj 2021. Utdelningen beräknas, med hänsyn till mellankommande Kristi himmelsfärdsdag, kunna utbetalas till aktieägarna fredagen den 14 maj 2021.

Ersättningsrapport
Stämman godkände rapporten över ersättningar till verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och arvoden
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Magnus Welander, Jonas Rahmn, Jenny Rosberg och Pernilla Wiberg till ordinarie styrelseledamöter, och Thomas Bräutigam valdes till ny styrelseledamot. Pär Arvidsson hade avböjt omval. Magnus Welander omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodena för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till övrig ledamot i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 35 000 kronor till ordföranden och med 20 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.

Revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har utsett Tomas Gerhardsson till huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen så att en ny § 11 avseende poströstning införs (med följdändringar i numreringen av därpå följande §§ i bolagsordningen) vilket möjliggör för styrelsen att inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna kan utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Thomas Bräutigam och Jenny Rosberg till ledamöter i revisionsutskottet med Jenny Rosberg som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welander och Jonas Rahmn med Magnus Welander som utskottets ordförande.

Attachments:

Kommuniké från årsstämman i MIPS AB den 6 maj 2021