2019-05-10

MIPS AB (publ): MIPS - Kommuniké från årsstämman i MIPS AB den 9 maj 2019

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet 

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Behandling av resultat 

Årsstämman beslutade om en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 13 maj 2019. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna torsdagen den 16 maj 2019.

Styrelse och arvoden 

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Pär Arvidsson, Jonas Rahmn, Magnus Welander, Pernilla Wiberg, Jenny Rosberg och Greg Shapleigh. Magnus Welander valdes till ny styrelseordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 35 000 kronor till ordförande och med 20 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.

Ersättning till ledande befattningshavare 

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning 

Stämman antog valberedningens förslag om regler för valberedningen.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pär Arvidsson och Jenny Rosberg till ledamöter i revisionsutskottet med Pär Arvidsson som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welander och Jonas Rahmn med Magnus Welander som utskottets ordförande.

-----------

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den
10 maj 2019 klockan 08.45 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

MAX STRANDWITZ, KONCERNCHEF OCH VD

max.strandwitz@mipsprotection.com

tel +46 70 961 17 54

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 29 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.mipscorp.com

Attachments:

PDF