Valberedning

Enligt svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska Mips ha en valberedning vars uppgift är att till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, förslag avseende styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna efter utgången av augusti månad varje räkenskapsår, med styrelsens ordförande inbjuden som deltagare. Med de största aktieägarna avses de största ägarregistrerade aktieägarna eller största aktieägarna som på annat sätt är kända, efter utgången av augusti månad. En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare utses av den aktieägare som utsett den ledamot som lämnat valberedningen eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår inte till valberedningens ledamöter.


Den 18 oktober 2023 offentliggjorde Mips valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024.

Till följd av ägarförändringar under hösten 2023 har vissa förändringar skett i valberedningens sammansättning sedan offentliggörandet den 18 oktober 2023.

Efter dessa förändringar har valberedningen inför årsstämman 2024 utsetts av Columbia Threadneedle, ODIN Fonder och Handelsbanken Fonder vilka har utsett varsin representant som utgör bolagets valberedning, med styrelsens ordförande inbjuden som deltagare.

Inför årsstämman 2024 utgörs valberedningen av följande representanter:

Mine Tezgul, utsedd av Columbia Threadneedle

Peter Nygren, ordförande, utsedd av ODIN Fonder

Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag. Valberedningens förslag på styrelseledamöter, styrelsearvoden och ersättning till revisorer m.m. presenteras i kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning publiceras på bolagets hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift till valberedning@mipsprotection.com eller till Valberedningen, Mips AB, Kemistvägen 1B, 183 79 Täby.