Forskning och utveckling

Mips FoU-arbete utgör en av hörnstenarna i vår kommersiella framgång och vår uppfattning är att vi har marknadsledande expertis avseende utveckling och processer inom vårt produktområde. Vi har som mål att skapa ett kunskapsutvecklande och kreativt klimat inom organisationen för att inspirera medarbetarna till att utveckla nya lösningar och/eller koncept med hjälp av en etablerad och strukturerad metod för utveckling.

Våra pågående och planerade FoU-projekt inkluderar innovationsprojekt både avseende produkter, såsom utvecklingen av bättre material och komponenter, och dess processer, såsom utvecklingen av effektivare test- och produktionsprocesser. Mips har en stark FoU-organisation med gedigen kompetens inom forskning, utveckling och teknik.

FoU-arbetet är uppdelat i fyra separata utvecklingskategorier:

1. Innovation – grundar sig på vetenskap och forskning med fokus på nya framsteg inom området och koncept för att hantera islagsrisker och därigenom möjliggöra insteg i nya kategorier.

2. Produktutveckling – kortsiktigt perspektiv om cirka 12 månader framåt i tiden i syfte att förbättra befintliga lösningar och redan etablerade koncept.

3. Utveckling av nya modeller – grundar sig på kundernas utveckling där Mips ger kundstöd avseende design och teknik för nya modeller.

4. Implementering av Mips säkerhetssystem i befintliga hjälmmodeller – den kategori som sedan 2010 har fokuserats på att assistera hjälmvarumärken med implementering av Mips säkerhetssystem i befintliga hjälmmodeller.

Mips utvecklingsarbete är grundat på vetenskap och beprövade experimentella metoder med ett tydligt fokus på skadekriterier tillsammans med en aktiv strategi för immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter är centrala för Mips strategi eftersom de hjälper Mips att behålla dess konkurrensfördel, skydda FoU-investeringar och främja trovärdigheten i förhållande till dess kunder. Strategin inom immateriella rättigheter fokuseras kring utvecklingen av nya immateriella rättigheter och skyddet av befintlig immaterialrättsportfölj. Det är för Mips viktigt att bevaka det skydd som ges av Mips immateriella rättigheter. Eventuella intrång behandlas utifrån en utarbetad IP-strategi och med hjälp av juridisk expertis.

Patentportföljen

Mips patentportfölj inom hjälmrelaterade innovationer bidrar till den starka tekniska ställningen och stödjer en fortsatt expansion.

Mips är innehavare av beviljade patent för ett antal hjälmrelaterade innovationer i USA och ett flertal länder i Europa, samt på andra marknader. Utöver de patent som har beviljats har Mips flera pågående patentansökningar.

Mips har över 50 patentfamiljer och nästan 400 beviljade patent med fokus på Mips huvudsakliga marknad.