Bolagsstyrning

Mips övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. En förutsättning för detta är en väl fungerande och god bolagsstyrning.

Styrelse

Läs mer om styrelsen

Bolagsstämmor

Läs mer om våra bolagsstämmor

Ledningsgrupp

Läs mer om vår ledningsgrupp

Bolagsstyrningen i Mips utgår från aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt övriga tillämpliga regler och föreskrifter. Därutöver finns inom bolaget även interna styrdokument.

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara -principen”).

Mips bolagsstyrningsrapporter finns tillgängliga i bolagets årsredovisningar och återfinns här.

Incitamentsprogram

Vid årsstämman den 10 maj 2023 beslutades att anta tre långsiktiga incitamentsprogram, Optionsprogram 2023/2026, Optionsprogram 2024/2027 och Optionsprogram 2025/2028 för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Mips (sammanlagt 25 personer) genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelser till deltagarna i incitamentsprogrammen till ett marknadsmässigt pris.

Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (”Optionsprogram 2020/2023”) för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Mips (sammanlagt 12 personer) genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet till ett marknadsmässigt pris.

Läs mer