Rotationsrörelse

Historiskt har hjälmar designats för att skydda mot raka islag, med det primära syftet att skydda mot skallfrakturer, detta återspeglas även i nuvarande regulatoriska certifieringsstandarderna. Sneda islag är dock en vanligare olycka men trots detta omfattar inte nuvarande regulatoriska certifieringsstandarder denna typ av skaderisk trots att den mänskliga hjärnan är mer känslig för rotationsrörelser som uppstår vid sneda islag jämfört med raka islag.


Rotationsrörelser är resultatet av sneda islag mot huvudet och är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskrafter (från vinkelacceleration). Denna rotationsrörelse resulterar i skjuvning och/eller töjning av vävnaden i hjärnan, vilket påverkar hjärnan och ökar risken för både mindre allvarliga och svårare hjärnskador. Forskning har visat att de vanligaste svårare hjärnskadorna, såsom diffus axonal skada (DAI) och subdural hematom (SDH) är mer lättorsakade när huvudet utsatts för rotationsrörelser. Liknande forskning har visat att rotationsrörelser innebär en större sannolikhet för hjärnskakning eller mildare traumatiska hjärnskador än helt raka islag.

Mips har upplevt en ökad medvetenhet om betydelsen av skydd mot rotationsrörelser. Den ökade medvetenheten innebär exempelvis ett ökat fokus från organisationers och reglerande myndigheters arbetsgrupper gällande hjälmstandarder. Under 2021 uppgick antalet varumärken som lanserat lösningar med Mips säkerhetssystem i sina hjälmmodeller till över 140 stycken, vilket tyder på en ökad varumärkes- och konsumentmedvetenhet avseende skydd mot rotationsrörelser.

Ett flertal arbetsgrupper, knutna till organisationer och reglerande myndigheter som på olika sätt påverkar hjälmstandarder diskuterar i allt högre grad effekterna av rotationsrörelser och olika sätt att införliva skydd mot rotationsrörelse i hjälmstandarder. Exempel på arbetsgrupper är:

Detta ökade fokus på ämnet har varit särskilt tydligt de senaste åren.

Ytterligare ett bevis på en ökad medvetenhet om skydd mot rotationsrörelser är att konsumenttester har börjat beakta sneda islag i sina metoder för att jämföra olika hjälmar. Det amerikanska testinstitutet Virginia Tech har introducerat rotationsrörelser i sitt testprotokoll för snö- och cykelhjälmar. Försäkringsbolagen Folksam och Länsförsäkringar genomför båda ett årligt test av cykelhjälmar, och började inkludera skydd mot sneda islag i sina bedömningar från och med 2012.