Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör bland annat anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska ta fram en ersättningspolicy som ska presenteras för styrelsen. Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera, både pågående och avslutade, incitamentsprogram med rörlig ersättning för personer i ledande befattning och följa och utvärdera tillämpningen av rådande riktlinjer för ersättning för Mips ledande befattningshavare.

Enligt ”Koden” kan styrelsens ordförande vara ordförande i utskottet. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet består av två styrelseledamöter: Magnus Welander (ordförande) och Jonas Rahmn.