Affärsmodell och strategi

MIPS drivs idag som ett ingrediensvarum√§rke. Det inneb√§r att MIPS s√§ljer sina produkter till hj√§lmtillverkare som implementerar MIPS teknologi i hj√§lmar som sedan marknadsf√∂rs till slutanv√§ndare. MIPS arbetar med ett flertal av de st√∂rre hj√§lmtillverkarna i v√§rlden inom kategorin sporthj√§lmar, men s√§ljer √§ven bolagets l√∂sningar till varum√§rken verksamma inom kategorierna motorcykel- och s√§kerhetshj√§lmar. Hj√§lmar utrustade med MIPS teknologi priss√§tts ofta n√•got h√∂gre och premien f√∂r MIPS-produkten b√∂rjar fr√•n 15‚Äď20 USD och upp√•t.

Genom ingrediensvarumärkesmodellen kan MIPS med begränsade kostnader nå ut till ett stort antal kunder och erhålla en hög exponering mot slutanvändare genom hjälmvarumärkenas breda och globala marknadsföringsresurser.

MIPS har ett nära samarbete med kunderna i syfte att säkerställa ett enhetligt och kontrollerat budskap till slutanvändare och media. Det innefattar också att MIPS tillhandahåller nödvändig expertis och marknadsföringsmaterial till kundernas säljpersonal och distributörer, till exempel genom deltagande på sälj- och distributörsmöten.

MIPS arbetar också aktivt med strategisk och kostnadseffektiv marknadsföring gentemot distributörer, återförsäljare och media. Detta arbete sker i nära samarbete med bolagets kunder (hjälmvarumärkena) genom att utbilda distributörer, återförsäljare och media om fördelarna med MIPS teknologi, exempelvis genom olika säljprogram och tillhandahållande av efterföljande utbildningsmaterial.

Vision

MIPS vill att bolagets teknologi ska vara den förväntade lösningen inom hjälmsäkerhet genom att bli den självklara säkerhetslösningen som konsumenten och branschen efterfrågar när det gäller ökad säkerhet.

Finansiella mål

Bolagets långsiktiga finansiella mål är en ambition som styrelsen och ledningen anser vara rimliga förväntningar för MIPS.

  • Tillv√§xt: M√•let √§r att organiskt v√§xa till en nettooms√§ttning √∂verstigande 1 000 MSEK √•r 2025.
  • L√∂nsamhet: M√•let √§r att bibeh√•lla en r√∂relsemarginal √∂verstigande 40 procent.
Utdelningspolicy

Målet är att dela ut cirka 50 procent av MIPS nettoresultat med hänsyn tagen till bolagets finansiella stabilitet, framtida vinster, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga villkor.

Strategisk ambition

MIPS vill öka säkerheten för varje person som bär en hjälm.

För att kunna uppnå detta har bolaget som ambition att bli den självklara partnern till alla relevanta hjälmvarumärken genom att:

‚ÄĘ erbjuda den b√§sta och mest kostnadseffektiva l√∂sningen som baseras p√• vetenskap och forskning

MIPS √§r ett bolag som √§r grundat p√• forskning. MIPS har som ambition att investera 5‚Äď7 procent av nettooms√§ttningen √•rligen f√∂r att s√§kerst√§lla att bolaget fortsatt har en √∂verl√§gsen teknologi vars funktion √§r vetenskapligt bevisad. MIPS har en st√§ndig dialog med ledande universitet och andra teknologiska institut runt om i v√§rlden f√∂r att s√§kerst√§lla att MIPS ligger i fortsatt framkant av utvecklingen.

Det faktum att MIPS har tillgång till en av världens mest validerade datamodeller på hjärnan (den så kallande Finite Elementmodellen, framtagen av Kungliga Tekniska Högskolan) gör att bolaget har goda förutsättningar för att kunna fortsätta leda utvecklingen av lösningar för att skydda hjärnan inom hjälmsäkerhetsområdet.

‚ÄĘ utveckla l√∂sningar som m√∂jligg√∂r att MIPS teknologi kan inkluderas i alla typer av hj√§lmar

MIPS har en stor adresserbar marknad med möjlighet att göra skillnad inom ett stort antal användningsområden där utövaren bär hjälm. För MIPS är det viktigt att kunna erbjuda en relevant lösning till samtliga användningsområden bolaget adresserar. Bolaget utvecklar därför ständigt nya lösningar i syfte att kunna fungera i så många olika typer av hjälmar som möjligt. Idag erbjuder MIPS åtta olika typer av lösningar och har därmed möjlighet att täcka en stor del av vad bolaget anser vara sin marknad.

‚ÄĘ utveckla en portf√∂lj av immateriella r√§ttigheter som fortsatt skyddar bolagets teknologi

MIPS har idag en stor patentportfölj bestående av över 40 patentfamiljer och totalt 200 beviljade patent. Bolaget fortsätter ständigt att utveckla nya patent för att skydda både de lösningar som MIPS marknadsför idag samt de lösningar som avses att marknadsföras i framtiden. MIPS har intern expertis inom patentområdet men anlitar även extern expertis vid behov för att säkerställa att bolagets immaterialrättsliga skydd är så starkt som möjligt.

‚ÄĘ st√§rka bolagets varum√§rke f√∂r att s√§kerst√§lla att konsumenten f√∂rst√•r det adderade v√§rdet av MIPS teknologi och alltid letar efter MIPS gula logotype i samband med hj√§lmk√∂p

MIPS verksamhet bedrivs enligt en ingrediensvarum√§rkesmodell. Bolagets vision √§r att dess teknologi ska vara den efterfr√•gade s√§kerhetsl√∂sningen inom alla typer av hj√§lmar. F√∂r att n√• visionen kr√§vs att medvetenheten kring och f√∂rst√•elsen f√∂r MIPS teknologi √∂kar och att konsumenten ser ett merv√§rde i att k√∂pa en hj√§lm med MIPS teknologi. F√∂r att uppn√• detta avser MIPS att kommande √•r investera 5‚Äď7 procent av den √•rliga nettooms√§ttningen i marknadsf√∂ring. Tre viktiga omr√•den f√∂r att √∂ka medvetenheten om varum√§rket √§r: