Affärsmodell och strategi

Mips drivs idag som ett ingrediensvarumärke. Det innebär att Mips säljer sina produkter till hjälmtillverkare som implementerar Mips teknologi i hjälmar som sedan marknadsförs till slutanvändare. Mips arbetar med ett flertal av de större hjälmtillverkarna i världen inom kategorin sporthjälmar, men säljer även bolagets lösningar till varumärken verksamma inom kategorierna motorcykel- och säkerhetshjälmar. Hjälmar utrustade med Mips teknologi prissätts ofta något högre och premien för Mips-produkten börjar från 15–20 USD och uppåt.

Genom ingrediensvarumärkesmodellen kan Mips med begränsade kostnader nå ut till ett stort antal kunder och erhålla en hög exponering mot slutanvändare genom hjälmvarumärkenas breda och globala marknadsföringsresurser.

Mips har ett nära samarbete med kunderna i syfte att säkerställa ett enhetligt och kontrollerat budskap till slutanvändare och media. Det innefattar också att Mips tillhandahåller nödvändig expertis och marknadsföringsmaterial till kundernas säljpersonal och distributörer, till exempel genom deltagande på sälj- och distributörsmöten.

Mips arbetar också aktivt med strategisk och kostnadseffektiv marknadsföring gentemot distributörer, återförsäljare och media. Detta arbete sker i nära samarbete med bolagets kunder (hjälmvarumärkena) genom att utbilda distributörer, återförsäljare och media om fördelarna med Mips teknologi, exempelvis genom olika säljprogram och tillhandahållande av efterföljande utbildningsmaterial.

Vision

Mips vill att bolagets teknologi ska vara den förväntade lösningen inom hjälmsäkerhet genom att bli den självklara säkerhetslösningen som konsumenten och branschen efterfrågar när det gäller ökad säkerhet.

Finansiella mål

Bolagets långsiktiga finansiella mål är en ambition som styrelsen och ledningen anser vara rimliga förväntningar för Mips.

  • Tillväxt: Målet är att organiskt växa till en nettoomsättning överstigande 2 000 MSEK år 2027.
  • Lönsamhet: Målet är att bibehålla en rörelsemarginal överstigande 50 procent.
Utdelningspolicy

Målet är att dela ut cirka 50 procent av Mips nettoresultat med hänsyn tagen till bolagets finansiella stabilitet, framtida vinster, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga villkor.

Strategisk ambition

Mips vill öka säkerheten för varje person som bär en hjälm.

För att kunna uppnå detta har bolaget som ambition att bli den självklara partnern till alla relevanta hjälmvarumärken genom att:

• erbjuda den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen som baseras på vetenskap och forskning

Mips är ett bolag som är grundat på forskning. Mips har som ambition att investera 5 procent av nettoomsättningen årligen för att säkerställa att bolaget fortsatt har en överlägsen teknologi vars funktion är vetenskapligt bevisad. Mips har en ständig dialog med ledande universitet och andra teknologiska institut runt om i världen för att säkerställa att Mips ligger i fortsatt framkant av utvecklingen.

Det faktum att Mips har tillgång till en av världens mest validerade datamodeller på hjärnan (den så kallande Finite Elementmodellen, framtagen av Kungliga Tekniska Högskolan) gör att bolaget har goda förutsättningar för att kunna fortsätta leda utvecklingen av lösningar för att skydda hjärnan inom hjälmsäkerhetsområdet.

• utveckla lösningar som möjliggör att Mips teknologi kan inkluderas i alla typer av hjälmar

Mips har en stor adresserbar marknad med möjlighet att göra skillnad inom ett stort antal användningsområden där utövaren bär hjälm. För Mips är det viktigt att kunna erbjuda en relevant lösning till samtliga användningsområden bolaget adresserar. Bolaget utvecklar därför ständigt nya lösningar i syfte att kunna fungera i så många olika typer av hjälmar som möjligt. Idag erbjuder Mips åtta olika typer av lösningar och har därmed möjlighet att täcka en stor del av vad bolaget anser vara sin marknad.

• utveckla en portfölj av immateriella rättigheter som fortsatt skyddar bolagets teknologi

Mips har idag en stor patentportfölj bestående av över 50 patentfamiljer och nästan 400 beviljade patent. Bolaget fortsätter ständigt att utveckla nya patent för att skydda både de lösningar som Mips marknadsför idag samt de lösningar som avses att marknadsföras i framtiden. Mips har intern expertis inom patentområdet men anlitar även extern expertis vid behov för att säkerställa att bolagets immaterialrättsliga skydd är så starkt som möjligt.

• stärka bolagets varumärke för att säkerställa att konsumenten förstår det adderade värdet av Mips teknologi och alltid letar efter Mips gula logotype i samband med hjälmköp

Mips verksamhet bedrivs enligt en ingrediensvarumärkesmodell. Bolagets vision är att dess teknologi ska vara den efterfrågade säkerhetslösningen inom alla typer av hjälmar. För att nå visionen krävs att medvetenheten kring och förståelsen för Mips teknologi ökar och att konsumenten ser ett mervärde i att köpa en hjälm med Mips teknologi. För att uppnå detta avser Mips att kommande år investera 7 procent av den årliga nettoomsättningen i marknadsföring.