Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bistå styrelsen med att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll, samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar revisorer samt biträder bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet ska bestå av minst två ledamöter, av vilka en majoritet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst en av ledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning måste även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Det nuvarande revisionsutskottet består av två ledamöter: Jenny Rosberg (ordförande) och Maria Hedengren.