Marknadsöversikt

Den globala hjälmmarknaden omfattar ett stort antal användningsområden som är under ständig utveckling.

Marknaden för hjälmar är mycket stor, dock saknas det aggregerad global data. Mips har därför valt att beskriva den del av marknaden som det finns konkret tillgänglig data för och där bolaget även ser att Mips säkerhetssystem skulle kunna integreras.

Mips tre kategorier

Mips uppskattar att dess totala marknad idag uppgår till 550 miljoner hjälmar årligen. Baserat på denna uppskattning har bolaget valt att organisera sin verksamhet i tre olika kategorier:

1. Sporthjälmar
2. Motorcykelhjälmar
3. Säkerhetshjälmar

1. Marknaden för olika typer av Sporthjälmar uppskattas uppgå till 65 miljoner hjälmar som säljs årligen. Den största andelen av dessa hjälmar utgörs av cykelhjälmar men kategorin inkluderar även hjälmar inom snösport, ridhjälmar och hjäl- mar inom olika lagsporter.

2. Marknaden för Motorcykelkategorin uppskattas, liksom marknaden för Sporthjälmar, uppgå till 85 miljoner hjälmar årligen. Mips har valt att dela upp Motorcykelkategorin i två delar:

I) On-road-hjälmar
II) Off-road-hjälmar

En del av hjälmarna inom denna kategori används även inom andra användningsområden såsom för snöskoteråkning, bilkörning och andra aktiviteter där man färdas i hög hastighet.

3. Den största av ovannämnda kategorier är Säkerhetshjälmar som uppskattas bestå av 400 miljoner hjälmar årligen, varav 390 miljoner utgörs av hjälmar för industriellt bruk och 10 miljoner av hjälmar inom militär, polis och räddningstjänst (Law Enforcement and Armed Forces, LEAF).

Mips säkerhetssystem går att integrera i nästan alla hjälmar

Mips ambition är att kunna erbjuda sin lösning till så många hjälmanvändare som möjligt runt om i världen. Användningsområdet begränsas dock i vissa avseenden av följande faktorer:

1. Mips arbetar utifrån principen att det ska vara vetenskapligt bevisat att bolagets teknologi faktiskt förbättrar säkerheten i den hjälm Mips säkerhetssystem implementeras i.

2. Det finns en lägstanivå vad gäller priset på hjälmar där Mips säkerhetssystem erbjuds, idag är nivån 25 USD.

Historiskt sett har Mips säkerhetssystem främst implementerats i hjälmar med högre prispunkter.

I takt med att efterfrågan har ökat och att bolaget har utvecklat nya lösningar som möjliggör att bolaget kan erbjuda produkter även inom lägre prispunkter har den adresserbara marknaden växt.

Även om Mips är marknadsledande inom lösningar designade för att hantera rotationsrörelser mot hjärnan har bolaget hittills endast penetrerat en liten del av den totala marknaden.

Konkurrenter

Mips är idag den marknadsledande aktören inom hjälmbaserade lösningar för skydd mot rotationsrörelser. De konkurrerande aktörer som idag finns på marknaden erbjuder lösningar endast i ett fåtal hjälmmodeller och hjälmkategorier. En ökad medvetenhet om vikten av skydd mot rotationsrörelser kommer troligen att öka efterfrågan på rotationsskydd. En sannolik följd av detta är också att konkurrensen från andra aktörer kommer att öka.

Av de konkurrenter som idag marknadsför en lösning som påstås skydda mot rotationsrörelser finns det en distinktion mellan de aktörer som fungerar som ett ingrediensvarumärke och hjälmvarumärken som har utvecklat egna teknologier. Konkurrensen från andra ingrediensvarumärken som marknadsför en lösning för skydd mot rotationsrörelser är idag begränsad till ett fåtal aktörer som har några få kunder som bas. När det gäller hjälmvarumärken som utvecklat en egen teknologi finns det flera aktörer på marknaden men i och med att teknologin i dessa fall är begränsad till ett enskilt varumärke är konkurrensen från dessa aktörer därmed begränsad. I tillägg till ovan har Mips en bred patentportfölj som i viss mån begränsar möjligheten för andra aktörer att lansera nya konkurrerande teknologier.

De olika hjälmkategorierna

Mips adresserar tre hjälmkategorier: Sporthjälmar, Motorcykelhjälmar och Säkerhetshjälmar.

Sporthjälmar

Historiskt sett har Mips säkerhetssystem främst implementerats i hjälmar med högre prispunkter, men idag erbjuder bolaget produkter som kan implementeras i hjälmar med prispunkter ända ner till 25 USD. Tidigare har ersättningscyklerna för hjälmanvändare inom Sporthjälmar uppskattats uppgå till i genomsnitt fem–åtta år. Även om det idag inte finns någon nyare data på hur ofta hjälmar faktiskt byts ut uppskattar Mips att ersättningscyklerna förkortats alltmer. En summering av de främsta underkategorierna inom kategorin Sporthjälmar följer nedan.

Cykelhjälmar

Cykelhjälmar utgör den enskilt största underkategorin inom Sporthjälmar och den årliga volymen uppskattas uppgå till 50 miljoner hjälmar. Mips anser att den största begränsningen inom denna underkategori är prisnivån då Mips säkerhetssystem idag endast implementeras i hjälmar som kostar mer än 25 USD på marknaden. Denna del av cykelhjälmsmarknaden uppgår uppskattningsvis till 35 miljoner hjälmar årligen.

Cykelhjälmsmarknaden delas i huvudsak in i hjälmar för vardagsanvändning och pendling, hjälmar för landsvägscykling, hjälmar för mountainbike och barnhjälmar, där den största delen utgörs av hjälmar för vardagsanvändning. Hjälmar för elektriska cyklar växer snabbt även om den fortfarande utgör en liten del av den totala cykelhjälmsmarknaden.

Cykelhjälmar är idag Mips i särklass största försäljningsområde och en övervägande del av MIPS intäkter härrör från denna underkategori. Medvetenheten om Mips teknologi på denna marknad är relativt hög, med störst medvetenhet på den amerikanska marknaden följt av den europeiska marknaden. I resten av världen är medvetenheten om Mips teknologi fortfarande förhållandevis låg. Mips har levererat lösningar till cykelhjälmar sedan 2010.

Snöhjälmar

Snöhjälmar är en av de större underkategorierna inom kategorin för Sporthjälmar. Med snöhjälmar avses hjälmar för både skidåkning och snowboard. Hjälmarna delas vanligtvis in i hjälmar för fritidsbruk (barn/familj/nybörjar och medelåkarnivåer) och hjälmar för avancerad åkning (alpin och friåkning). Medvetenheten om Mips teknologi är hög inom denna underkategori och avvikelser från detta är ofta geografiskt betingade. Mips har levererat lösningar till snöhjälmar sedan 2010.

Ridhjälmar

Ridhjälmar delas idag in i hjälmar för ridsport respektive hästpolo. Intresset för Mips teknologi från denna kategori har historiskt sett varit lågt men har de senaste åren ökat väsentligt. Medvetenheten om Mips teknologi i denna underkategori är dock fortsatt låg. Mips har levererat lösningar till ridhjälmar sedan 2007.

Lagsport

Hjälmar för lagsport är en relativt stor underkategori fördelat på ett antal olika lagsporter. De större lagsporterna där hjälmar används är framförallt amerikansk fotboll, ishockey och lacrosse. Medvetenheten om Mips teknologi inom lagsport är förhållandevis låg. Mips har under 2019 börjat leverera lösningar inom denna underkategori.

Övrigt

I kategorin övrigt finns hjälmar för bland annat klättring, snöskoter och forsränning. Under 2019 levererade bolaget lösningar endast till klätterhjälmar. Medvetenheten om Mips teknologi i denna underkategori är låg. Mips har levererat lösningar till hjälmar i denna underkategori sedan 2018.

Motorcykelhjälmar

Motorcykelmarknaden är en stor global marknad som är fragmenterad både i typ och geografi. Kategorin kan delas in i två olika underkategorier bestående av ”on road-hjälmar” (som inkluderar motorcykel- och scooterhjälmar) och ”off-road-hjälmar” (som inkluderar hjälmar för motocross samt andra off-road aktiviteter). Mips ser en stor adresserbar marknad i båda dessa underkategorier. Medvetenheten om Mips teknologi är för närvarande högre inom marknaden för off-road-hjälmar än för on-road-hjälmar. Mips har levererat lösningar till denna kategori sedan 2013.

Säkerhetshjälmar

Hjälmar inom Säkerhetskategorin kan delas upp i två huvudsakliga underkategorier bestående av säkerhetshjälmar för industriellt bruk (för användning främst inom bygg-, tillverknings-, gruv- och oljeindustrin) och hjälmar inom militär, polis och räddningstjänst (Law Enforcement and Armed Forces, LEAF).

Säkerhetshjälmar för industriellt bruk

Marknaden för underkategorin industrihjälmar är stor och uppskattas uppgå till mer än 400 miljoner hjälmar årligen. Den största delen av dessa hjälmar utgörs av så kallade ”Typ I-hjälmar” vilka är en enklare form av hjälmar som främst är avsedda för att skydda motfallande föremål. Denna typ av hjälm är lägre prissatt och kostar mellan 10–15 USD. Den andra typen av hjälmar inom underkategorin industrihjälmar är så kallade ”Typ II-hjälmar” som tillkommit under senare år och har sitt ursprung inom klättringshjälmar och som erbjuder ett mer komplett skydd. Det finns olika typer av hjälmar inom klassen ”Typ II-hjälmar” som är avsedda för olika typer av certifieringar. Dessa hjälmar är prissatta mellan 50–100 USD. Under 2019 levererade bolaget för första gången en lösning till säkerhetshjälmar.

Säkerhetshjälmar inom LEAF

MIPS uppskattar att marknaden för hjälmar avsedda inom LEAF uppgår till mer än 10 miljoner hjälmar årligen. Mips har lanserat lösningar inom denna underkategori men har hittills endast levererat ett begränsat antal Mips säkerhetssystem-enheter till LEAF-hjälmar. De huvudsakliga underkategorierna inom hjälmmarknaden för LEAF beskrivs kortfattat nedan.

Militär – Hjälmar för militärt bruk delas in i hjälmar för markstyrkor och hjälmar som används inom flygvapnet. Hjälmar för markstyrkor används både av specialstyrkor och reguljära styrkor. Mips initiala fokus ligger på hjälmar till specialförband men den långsiktiga ambitionen är även att tillhandahålla lösningar till hjälmar för reguljära styrkor och till flygvapnet. Ett utmärkande drag för militära hjälmar är att hjälmens innanmäte vanligtvis byts ut en till två gånger per år, vilket innebär en intressant eftermarknad för Mips.

Polis – Marknaden för polishjälmar utgörs av hjälmar för kravallpolis och hjälmar för ballistiskt skydd. De senare använder hjälmar som ofta är desamma som används av militära specialstyrkor och även dessa förväntas utgöra en intressant eftermarknad då hjälmens innanmäte i regel byts ut en till två gånger per år.

Räddningstjänst – Hjälmar till räddningstjänsten omfattar brandhjälmar (som används vid rökdykning) samt hjälmar som används vid räddningsuppdrag, däribland trafikolyckor, skogsbränder, ambulansutryckningar samt eftersöknings- och räddningsuppdrag på hög höjd och på vatten. Mips levererar idag lösningar som används inom eftersöknings- och räddningsuppdragshjälmar.