Incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram – Optionsprogram 2023/2026, Optionsprogram 2024/2027 och Optionsprogram 2025/2028

Vid årsstämman den 10 maj 2023 beslutades att anta tre långsiktiga incitamentsprogram, Optionsprogram 2023/2026, Optionsprogram 2024/2027 och Optionsprogram 2025/2028 (var för sig ”Optionsprogram” och tillsammans ”Optionsprogrammen”), för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Mips (sammanlagt 25 personer) genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelser till deltagarna i incitamentsprogrammen till ett marknadsmässigt pris.

Optionsprogrammen omfattar maximalt 429 000 teckningsoptioner innebärandes en maximal utspädningseffekt om cirka 1,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga villkoren för respektive Optionsprogram. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Mips till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Mips under de fem handelsdagar som föregår den tidpunkt då deltagarna i Mips som omfattas av Optionsprogrammen förvärvar teckningsoptioner i respektive Optionsprogram.

Bolaget har inga andra kostnader för Optionsprogrammen än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna etc.

_______________

Långsiktigt incitamentsprogram – Optionsprogram 2020/2023

Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (”Optionsprogram 2020/2023”) för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Mips (sammanlagt 12 personer) genom emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet till ett marknadsmässigt pris.

Optionsprogrammet omfattar maximalt 575 000 teckningsoptioner innebärandes en maximal utspädningseffekt om cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Mips-aktien på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 8 maj 2020 till och med den 14 maj 2020.

Bolaget har inga andra kostnader för Optionsprogram 2020/2023 än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna etc.

Prestationsaktieprogram – LTIP 2020

Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades även att anta ett långsiktigt prestationsaktieprogram för anställda i Mips (”LTIP 2020”) vilket omfattar samtliga anställda i Mips-koncernen förutom de som erbjuds att delta i Optionsprogram 2020/2023 (sammanlagt 42 personer).

Deltagande i programmet kräver en egen investering och deltagarna kan maximalt investera ett antal aktier i LTIP 2020 som till sitt värde motsvarar deltagarens bruttomånadslön för april månad 2020, med antagande om att varje aktie har ett värde om 211,43 kronor. Varje investerad aktie berättigar till en prestationsaktierätt och varje prestationsaktierätt berättigar till tilldelning av en aktie i Mips under förutsättning av (i) att deltagaren förblir anställd inom Mips-koncernen till och med dagen för offentliggörande av Mips delårsrapport för första kvartalet 2023, (ii) att deltagaren behållit samtliga sina investeringsaktier, och (iii) att prestationsmålet uppnås.

Prestationsmålet uppnås om den genomsnittliga årliga totalavkastningen (TSR) för Mips aktie uppgår till 10 procent eller mer under mätperioden (mars 2020 – mars 2023). Tilldelning av aktier ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Mips delårsrapport för första kvartalet 2023. LTIP 2020 omfattar maximalt 7 000 aktier i MIPS, vilket motsvarar cirka 0,03 procent av samtliga aktier och 0,03 procent av samtliga röster i bolaget.

Därutöver beslutade årsstämman (i) att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier för att Mips ska kunna leverera aktier under LTIP 2020, (ii) att till deltagare överlåta aktier som Mips förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier, och (iii) att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av återköpta aktier på Nasdaq Stockholm.

Vid ett antagande om en aktiekurs om 212,50 kronor (stängningskursen den 27 mars 2020) vid investeringstillfället, en positiv genomsnittlig aktiekursutveckling om 10 procent per år, att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör en maximal investering samt att samtliga deltagare kvarstår i programmet fram till tilldelning respektive utbetalning, beräknas den totala kostnaden för LTIP 2020, inklusive uppskattade kostnader för arbetsgivaravgifter, uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor. Kostnaden motsvarar cirka 0,03 procent av Mips börsvärde baserat på stängningskursen för Mips den 27 mars 2020.

För de personer som är anställda i Mips dotterbolag i Kina gäller vissa särskilda villkor innebärande att dessa anställda kommer erhålla vederlagsfria syntetiska aktier istället för prestationsaktierätter och att det för deras deltagande i LTIP 2020 inte föreligger något krav på en egen investering.