Privacy Policy

1. Inledning

MIPS AB (publ) (nedan kallat ”MIPS”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) respekterar din integritet och vi samlar in, bevarar och använder dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Den personliga integriteten är viktig för oss, och vi strävar efter att alltid upprätthålla ett starkt skydd för de personuppgifter som vi behandlar, från insamling och användning till radering. Vårt mål är att alla personuppgifter som vi behandlar hela tiden ska behandlas på ett tryggt och säkert sätt och att den personliga integriteten ska respekteras.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (”dataskyddsförordningen”) eller annan dataskyddslagstiftning som är tillämplig på våra företag utanför EU/EES.

Denna integritetspolicy (”integritetspolicyn”) är tillämplig på alla som besöker mipsprotection.com och mipscorp.com, inklusive relaterade webbplatser såsom mipsbrandguidelines.com (vilka nedan tillsammans kallas ”MIPS-webbplatserna”) samt på alla som använder våra tjänster eller produkter eller på annat sätt interagerar med oss, till exempel i egenskap av företrädare för kunder, potentiella kunder, leverantörer, distributörer eller säljare. Integritetspolicyn är dock inte tillämplig på personer som är anställda eller som söker anställning hos MIPS.

I den här integritetspolicyn beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas när du använder MIPS-webbplatserna, våra tjänster eller produkter eller på annat sätt interagerar med oss.

2. Uppgifter som vi samlar in om dig

MIPS är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av personuppgifter i samband med att någon använder vår webbplats eller kontaktar oss på något annat sätt. Detta innebär att MIPS också är personuppgiftsansvarig i förhållande till webbsidebesökare. MIPS är också personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter hänförliga till företrädare för kunder och leverantörer samt personer som använder våra produkter och tjänster eller interagerar med oss på annat sätt.

Detta innebär också att MIPS är personuppgiftsansvarig i relation till företrädare för potentiella kunder och leverantörer som antingen är webbsidebesökare, lämnar personuppgifter via något av formulären på MIPS-webbplatserna eller som på annat sätt kontaktar oss, samt i relation till personer vilka kan tänkas vara intresserade av våra produkter eller tjänster och vars uppgifter vi erhållit från andra källor.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

  1. Företrädare för kunder, leverantörer och distributörer och andra affärspartners som interagerar med oss:
    • Kontaktuppgifter: till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGENRÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN
Att tillhandahålla våra produkter
och tjänster
Våra avtalsmässiga förpliktelser
gentemot dig, och MIPS berättigade
intresse
Att inleda, genomföra eller
försvara oss i en rättslig process
MIPS berättigade intresse
Att följa interna förfarandenMIPS berättigade intresse
Att ge dig information, nyheter
och marknadsföringsmaterial om
våra erbjudanden
MIPS berättigade intresse
Att värna om våra rättigheter,
vår egendom eller vår säkerhet
MIPS berättigade intresse
  1. Webbsidebesökare och personer som använder vår supportfunktion:
    • Kontaktuppgifter: till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande
    • Uppgifter om beteendemönster och för spårning: till exempel IP-nummer, cookie-identifierare och unika enhetsidentifierare hänförliga till den enhet som du använder för att besöka MIPS-webbplatserna.
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGENRÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN
Att förbättra de tjänster som vi
tillhandahåller via MIPS-
webbplatserna, administrera
MIPS-webbplatserna samt skydda
och värna om våra rättigheter,
vår egendom samt vår eller våra
användares säkerhet
MIPS berättigade intresse
Att tillhandahålla och marknads-
föra våra tjänster och/eller
produkter till dig
Våra avtalsmässiga förpliktelser
gentemot dig, och MIPS
berättigade intresse
Att behandla och besvara för-
frågningar och klagomål samt
tillhandahålla den support du
efterfrågar
Våra avtalsmässiga förpliktelser
gentemot dig, och MIPS
berättigade intresse
Att säkerställa att innehållet
presenteras så ändamålsenligt
som möjligt för dig och din enhet
MIPS berättigade intresse

MIPS kommer aldrig att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som anges i denna integritetspolicy, såvida vi inte har fått skriftligt medgivande av dig eller har informerat dig innan vi inleder en behandling för nya ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in, allt i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

3. Utlämning av personuppgifter till tredje parter

Vi kan lämna ut personuppgifter till företag i MIPS-koncernen för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Utomstående tjänsteleverantörer som vi samarbetar med kan också i vissa fall få åtkomst till dina uppgifter för att behandla dem uteslutande för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner och denna integritetspolicy. Vi lämnar emellertid inte ut eller delar dina personuppgifter med tredje parter för behandling för deras egna marknadsföringsändamål, annat än i samband med en begäran från dig som tydligt avser tredje parter.

En del av de tredje parter som vi lämnar ut personuppgifter till är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att det inte är vi som bestämmer hur de personuppgifter som vi tillhandahåller ska behandlas. När vi lämnar ut personuppgifter till självständigt personuppgiftsansvariga är det deras policyer för dataskydd och principer för behandling av personuppgifter som gäller.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till myndigheter när vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter samt andra myndigheter i berörda länder.

4. Lagring av dina personuppgifter

Vi behandlar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen enligt denna integritetspolicy. Vi sparar endast dina personuppgifter för att säkerställa att vi uppfyller lagens krav. Dina personuppgifter kommer att anonymiseras eller raderas när de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in.

Det betyder att vi till exempel bara sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att fullgöra åtaganden i avtal eller så länge som det krävs enligt tillämpliga lagar. Om vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än för att fullgöra avtal, till exempel av redovisningsskäl, sparas dina personuppgifter endast om det är nödvändigt och/eller om vi är skyldiga att spara uppgifterna för det specifika ändamålet enligt lag eller förordning.

Se nedan exempel på lagringsperioder som vi tillämpar:

5. Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

Länkar till webbplatser som inte tillhandahålls av MIPS eller för vår räkning (”tredjepartswebbplatser”) tillhandahålls endast för att underlätta för dig. Denna integritetspolicy är inte tillämplig på tredjepartswebbplatser. Vi har inte granskat dessa tredjepartswebbplatser, vi har ingen kontroll över dem och vi ansvarar inte för något av innehållet på dem eller deras eventuella integritetspolicyer. Vi stöder inte och gör inga utfästelser om tredjepartswebbplatserna eller om information, programvara eller andra produkter eller material som återfinns där eller resultat som kan uppnås genom användning av dem. Om du väljer att besöka någon av de tredjepartswebbplatser som länkas till från MIPS-webbplatserna bör du vara medveten om att du gör det på egen risk.

6. Överföring till tredjeländer

För det fall vi överför personuppgifter till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), följer vi alla lagar som är tillämpliga på sådan överföring, inklusive säkerställer att dina personuppgifter hålls skyddade och att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att säkerställa adekvat skyddsnivå, till exempel genom att ingå avtal som innehåller av Europeiska kommissionen godkända standardavtalsklausuler.

MIPS bedriver verksamhet i hela världen, däribland i Kina, och kan därför lämna ut personuppgifter till andra företag i MIPS-koncernen utanför EES för de ändamål som anges i denna integritetspolicy och vi baserar sådan överföring och behandling på standardavtalsklausulerna. De standardavtalsklausuler som vi använder vid tredjelandsöverföringar finns tillgängliga (på engelska) på Europeiska kommissionens webbplats.

7. Säkerhet

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser och har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för andra än berättigade ändamål eller lämnas ut till obehöriga tredje parter samt för att se till att de inte på annat sätt missbrukas, förloras, förändras eller förstörs. Dessa tekniska och organisatoriska åtgärder är utformade för att säkerställa en lämplig skyddsnivå som är anpassad till de risker som sammanhänger med vår behandling av personuppgifter.

8. Rättigheter

I egenskap av registrerad person har du vissa rättigheter enligt tillämpliga lagar vilka vi har listat nedan:

Tänk på att vi kanske inte längre kan tillhandahålla de tjänster som du har begärt om du väljer att invända mot att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter enligt vad som anges i denna integritetspolicy, vilket innebär att vi kan behöva säga upp berörda avtal med dig. Dessutom kan vi fortsätta att behandla dina personuppgifter för andra legitima ändamål, såsom att fullgöra ett avtal med dig, skydda våra intressen i samband med rättsliga förfaranden och fullgöra våra lagliga skyldigheter. Om du har mottagit marknadsföringsmaterial från oss kan du när som helst invända mot marknadsföringen genom att kontakta oss på privacy@mipsprotection.com eller avsäga dig fortsatt marknadsföring genom att följa instruktionerna i marknadsföringsmaterialet.

Observera att det finns undantag från de ovan angivna rättigheterna. Till exempel kan åtkomst nekas om vi är förhindrade att lämna ut uppgifter enligt lag.

Du har också rätt att inge klagomål till dataskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har samlats in eller använts i strid med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Om du är bosatt inom EES ska du vända dig till dataskyddsmyndigheten i ditt land. Du kan också begära att ärendet ska prövas av en lokal domstol om du anser att dina rättigheter har kränkts.

9. Barns integritet

MIPS-webbplatserna och våra tjänster riktar sig inte till barn under 16 års ålder. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år, och om vi upptäcker att vi har fått sådana uppgifter förstör vi dem omgående.

10. Automatiserat beslutsfattande

MIPS fattar för närvarande inte några beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

11. Användande av cookies

Cookies är textfiler som placeras i din dator för att samla in standardiserad logginformation från internetservrar och om användningen av webbplatser samt sammanställa statistiska rapporter om aktiviteter på webbplatser. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar användning av cookies. I ett fåtal fall kan detta emellertid medföra att du inte kan använda vissa funktioner på MIPS-webbplatserna.

Mer information om de cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem finns i vår Cookies Policy.

12. Ändringar av denna integritetspolicy

Eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra och utveckla våra tjänster och MIPS-webbplatserna kan vi då och då komma att ändra denna integritetspolicy. Vi kommer inte att inskränka dina rättigheter enligt integritetspolicyn eller tillämpliga lagar om dataskydd. Om vi gör betydande förändringar lägger vi upp väl synliga meddelanden om detta när så krävs enligt tillämplig lag. Vänligen läs igenom denna integritetspolicy med jämna mellanrum, så att du håller dig uppdaterad om eventuella ändringar.

13. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är MIPS AB (publ), organisationsnummer 556609-0162, Källtorpsvägen 2, 183 71 Täby, Sverige.

Kontakta oss via e-post till adress privacy@mipsprotection.com om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter.