Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal

IFRS definierade nyckeltal

Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden.

Genomsnittligt antal aktier
Beräkningen av genomsnittligt antal aktier baseras på ett vägt genomsnitt under perioden.

Härledning av alternativa nyckeltal från årsredovisning 2023

Härledning av alternativa nyckeltal från årsredovisning 2022

Härledning av alternativa nyckeltal från årsredovisning 2021

Härledning av alternativa nyckeltal från årsredovisning 2020

Alternativa nyckeltal definition