Hållbarhet

För MIPS är hållbart företagande en förutsättning för att kunna växa lönsamt över tid och därigenom skapa värde för konsumenter, kunder, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Den grundläggande utgångspunkten för MIPS hållbarhetsarbete är att minimera negativ påverkan på samhället, medarbetare och miljön, men även att dra nytta av de möjligheter som ett gott hållbarhetsarbete innebär för bolaget.

Tillsammans med leverantörer och samarbetspartners arbetar MIPS för att säkerställa att påverkan på klimat och miljö begränsas i möjligaste mån, att samma värdegrund tillämpas i hela MIPS värdekedja, att ett socialt ansvar tas för alla medarbetare och att mänskliga rättigheter i alla avseenden respekteras.

Fyra fokusområden

Vår dialog med våra intressenter och den väsentlighetsanalys vi har gjort för att identifiera vår rådighet och påverkansgrad har gjort att vi för närvarande har valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete kring fyra fokusområden:

Uppförandekod och andra policyer

Uppförandekoden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till varandra, våra intressenter och omvärlden.

Läs mer om vår uppförandekod