Hållbarhet

Vi är världsledande inom vårt område och vill även vara ledande i vår bransch inom hållbarhets- området för att identifiera risker och möjligheter samt leva upp till omvärldens förväntningar och samtidigt visa vägen för andra. Det är så vi skapar förutsättningar för att fortsätta växa lönsamt.

Ladda ner hela hållbarhetsrapporten som PDF

Tre fokusområden

Intressentdialogerna och väsentlighetsanalysen, tillsammans med den ökade insikten vi fått avse- ende vår totala klimatpåverkan har gjort att vi har valt att strukturera vårt hållbarhetsarbete kring tre fokusområden. Skillnaden mot föregående års struk- tur och uppföljning av hållbarhetsarbetet är att vi integrerat det tidigare fokusområdet ”vår påverkan på miljön” i de andra tre fokusområdena då miljö- aspekten genomsyrar alla dessa områdena.

Påverkan och samarbeten

Vi vill påverka hela hjälmbranschen

Vi är en liten aktör som förser hjälmtillverkare med en ingrediens i hjälmen, men vi är världsledande inom vårt område. På samma sätt som vår produkt kan göra en avgörande skillnad i en hjälm tror vi att vårt företag kan göra skillnad för att hela hjälmbranschen ska bli mer hållbar.

För att utveckla hållbara material behöver vi och våra samarbets- partners bidra och inspirera varandra. tillsammans med leverantörer och samarbetspartners arbetar Mips för att säkerställa att påverkan på klimat och miljö begränsas i möjligaste mån, att samma värdegrund tillämpas i hela Mips värdekedja, att ett socialt ansvar tas för alla med- arbetare och att mänskliga rättigheter i alla avseenden respekteras.

Klimatutmaningen – ökad insikt och transparens

Vi förstår klimatutmaningen och stödjer ambitionerna i Parisavtalet. För att öka förståelsen om hur vi kan minska vår klimatpåverkan inom Mips behöver vi först få full inblick i vår klimatpåverkan. Det kommer att leda vägen framåt.

Under 2021 gjorde vi en analys av vår värdekedjas totala klimatpåverkan tillsammans med en tredje part. Detta ledde vidare till att vi identifierat inom vilka hållbarhetsfrågor Mips kan göra störst skillnad. Resultatet blev att det är frågor kopplade till Mips produkt och materialanvändning där vi kan göra störst skillnad.

Målet under 2022 är att förfina analysen och sätta upp ambitioner, mål och planer för hur vi kontinuerligt ska arbeta för att minska vår totala klimatpåverkan samt hur detta ska kommuniceras framgent. Vi har som ambition att anta klimatmål i linje med Science based targets.

Viktiga händelser inom hållbarhet 2021

Mips fortsätter att integrera sociala och miljömässiga aspekter i affärsstrategin och styrningen av verksam- heten.Hållbarhet hos Mips

Under 2021 har vi på Mips med en tydlig ambition, styrmodell och engagerad organisation fortsatt vår ambitiösa resa mot en mer hållbar framtid tillsammans med våra intressenter.

Mips vill bidra till att FN:s 17 globala hållbarhetsmål uppnås och för att säkerställa att Mips KPI:er är relevanta ur denna aspekt har vi valt att samordna Mips mål för hållbarhet med FN:s hållbarhetsmål.


Våra produkter

Våra medarbetare

Vår leveranskedja

Uppförandekod och andra policyer

Uppförandekoden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till varandra, våra intressenter och omvärlden.

Läs mer om vår uppförandekod