Vår leveranskedja

Mips har inte någon egen produktion utan använder sig av externa leverantörer för tillverkning av Mips produkter.

En hållbar leveranskedja

Mips har inte någon egen produktion utan använder sig av externa leverantörer för tillverkning av Mips produkter. För att försäkra oss om att vår värde­ kedja och tillverkningen av våra produkter är hållbar behöver vi därför säkerställa att våra leverantörers värdekedjor är hållbara och lever upp till de krav internationella lagar och konventioner ställer.

Mips kunder, hjälmtillverkarna, har valt att an­ vända sig av fabriker främst i Kina för tillverkning av sina produkter. Mips startade därför år 2017 ett dot­terbolag i Kina för att ha närhet till hjälmfabrikerna.

Uppförandekod för leverantörer

Vi anser oss spela en viktig roll i att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras för de människor vi påverkar med vår verksamhet. Detta inkluderar hela värdekedjan och samtliga leverantörer och dist­ ributörer. Mips har därför en uppförandekod med syfte att definiera krav gällande hållbarhet för samt­ liga leverantörer. Uppförandekoden för leverantörer är baserad på Mips interna uppförandekod samt internationella konventioner och standarder, såsom de tio principerna i FN:s Global Compact, Interna­ tional labour Organizations (IlO) standarder och OECD:s riktlinjer. Koden kompletterar tillämplig lag och externa bestämmelser och leverantören måste verka i full överensstämmelse med alla lagar och

förordningar som är tillämpliga på dess verksamhet. Mips respekterar och förväntar sig att leverantören ska respektera barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och andra tillämpliga nationella och internationella lagar, för­ ordningar och bestämmelser om barnarbete i de länder där vår produktion eller verksamhet sker.

Vår uppförandekod för leverantörer syftar till att säkerställa att alla företag i leveranskedjan tar ett miljöansvar samt att mänskliga rättigheter, arbets­ tagarnas rättigheter, arbetsvillkor, hälsa och säker­ het alltid respekteras, men också att de bedriver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Mips reviderar löpande sina leverantörer, för att säkerställa att kraven i uppförandekoden efterlevs. Kontrollerna utförs av Mips personal i Kina, och om avvikelser upptäcks tar vi fram en åtgärdsplan tillsammans med leverantören. Eventuella avvikelser hanteras alltid i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Mips bedriver verksamhet i Sverige och Kina och bedömer att det alltid finns en risk för att korruption kan förekomma. Mips har en antikorruptionspolicy och tillämpar en nolltoleransprincip vad gäller korruption och mutor och bedriver därför ett kontinuerligt arbete kring granskning av våra fabriker som verkar inom leverantörsledet.

all transport till slutmarknaderna hanteras av våra kunder som uppmanas att välja gröna alter­ nativ i den mån det är möjligt. Vi ser kontinuerligt över förutsättningarna att förlägga vår produktion så nära slutanvändarna som möjligt, men är i detta avseende beroende av våra kunder och deras pro­ duktionsled. Vårt dotterbolag i Kina är lokaliserat nära många av de största hjälmfabrikerna just för att minska klimatpåverkan. Vi bedömer också att framtida insteg i nya kategorier och ökad penetra­ tion inom vissa nuvarande kategorier kan komma att innebära att vår produktion, åtminstone delvis, förläggs till både Europa och USa vilket sannolikt kommer att minska kundernas sluttransportbehov och därmed reducera hela tillverkningskedjans på­verkan på miljön och klimatet.

All testning av nya hjälmmodeller med Mips teknologi sker i testlabbet på kontoret i Sverige. De hjälmar som används vid testningen går sedan vidare till destruktion och förbränning, där energin som skapas vid förbränningen återvinns av en tredje part och används till uppvärmning av hus.

I den mån det är praktiskt möjligt har vi som mål på Mips sedan 2021 att alltid välja miljövänligaste alternativet vid transporter.

Året som gått

Under året har vi beräknat vår totala klimatavtryck enligt GHG vilket kommer ligga till grund för det fortsatta arbete vi kommer arbeta med för att mins­ ka vår klimatpåverkan. Se mer på sidan 57 i hållbarhetsrapporten.

Under 2021 tillverkades den absoluta merparten av Mips produkter i Kina, där vi arbetar med flera oberoende underleverantörer. Samtliga av bola­ gets underleverantörer i Kina har skrivit under vår uppförandekod. Mips har också rutiner på plats för att begränsa risken för otillbörlig påverkan vid val av leverantörer innefattande att alla nya leverantörer ska kontrolleras och godkännas av Head of Opera­tion och/eller vd innan avtal med dessa ingås.