Årsstämma 2021

MIPS årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Totalt var cirka 49 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman.

Protokoll och övriga handlingar från årsstämman återfinns nedan.

Anförande av verkställande direktören

MIPS AB Presentation årsstämma 2021