Årsstämma 2024

Årsstämma i Mips AB (publ), org. nr. 556609-0162, kommer att hållas tisdagen den 7 maj 2024, kl 10.00 på Mips huvudkontor, Kemistvägen 1B i Täby. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Styrelsen har beslutat att aktieägarna även kan utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Mips bolagsordning.

Rätt att delta i årsstämman

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid årsstämman senast tisdagen den 30 april 2024.

Deltagande genom att närvara i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 30 april 2024 på Euroclear Sweden ABs webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, på telefon 08-402 90 58, eller per post till Mips AB (publ), “Årsstämma 2024”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 30 april 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformulär finns tillgängligt nedan.

Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Mips AB (publ), ”Årsstämma 2024”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID på Euroclear Sweden ABs webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Mips webbplats www.mipscorp.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 30 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Behandling av personuppgifter

Information om hur dina personuppgifter behandlas.

Tillgängliga dokument