Hållbarhet i leverantörskedjan

MIPS bedriver verksamhet i Sverige och Kina och bedömer att det alltid finns en risk för att korruption kan förekomma. Därför bedriver vi ett aktivt arbete kring granskning av våra fabriker som verkar inom leverantörsledet.

MIPS tillämpar en nolltoleransprincip vad gäller korruption och brott mot mänskliga rättigheter i dess verksamhet och i leverantörsledet, vilket är något som bolaget löpande söker kontrollera och motverka. Vår uppförandekod för leverantörer syftar till att säkerställa att alla företag i leveranskedjan

tar ett miljöansvar samt att mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet alltid respekteras, men också att de bedriver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

MIPS reviderar löpande sina största leverantörer, hjälmfabriker, för att säkerställa att kraven i uppförandekoden efterlevs. Kontrollerna utförs av vår egna personal i Kina, och om avvikelser upptäcks tar vi fram en åtgärdsplan tillsammans med leverantören. Eventuella avvikelser hanteras alltid i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Under 2020 tillverkades den absoluta merparten av MIPS produkter i Kina där vi arbetar med flera oberoende underleverantörer. Samtliga av bolagets underleverantörer i Kina har skrivit under vår uppförandekod. MIPS har också rutiner på plats för att begränsa risken för otillbörlig påverkan vid val av leverantörer innefattande att alla nya leverantörer ska kontrolleras och godkännas av Head of Operation och/eller vd innan avtal med dessa ingås.

Risker

MIPS verkar i geografier som medför exponering och ökad risk för mutor och korruption. Det kan exempelvis handla om erbjudanden om mutor för att bortse från felaktigheter. MIPS tillämpar nolltolerans när det gäller mutor och korruption.

Tillverkning hos leverantörer i främst Kina medför en risk för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. MIPS arbetar systematiskt för att motverka detta genom dialog, kravställning och granskning av leverantörer.

INDIKATORER FÖR ANTI-KORRUPTION OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Antal leverantörsgranskningar genomförda
Samtliga leverantörer vartannat år.

Totalt antal kända fall/anmälningar om korruptionsbrott och brott mot mänskliga rättigheter
Inga brott mot mänskliga rättigheter eller korruptionsbrott har rapporterats under 2020. Inga missförhållanden eller oegentligheter mot uppförandekoden har rapporterats under 2020.