Våra medarbetare

En del av MIPS vision är att med vår teknologi som reducerar skaderisken säkerställa att hjälmar inom alla kategorier skyddar användarna betydligt bättre än vad dagens teststandarder förespråkar.

Vi är pionjärer inom detta viktiga område, vilket ställer höga krav på att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens och passion för att hela tiden göra säkrare och bättre produkter. Trots att vi är världsledande på det vi gör är vi ödmjuka och nyfikna på att lära oss mer. Vi utmanar ständigt oss själva och uppmuntrar våra medarbetare att vara sitt bästa jag varje dag.

Vi anser att en stark företagskultur, med ett coachande ledarskap, gott samarbete och delaktiga medarbetare, är en viktig förutsättning för att kunna vara ledande inom vårt område och en grund för vår fortsatta tillväxtresa. Under de senaste åren har vi, tillsammans med en extern partner, investerat i ett program för att stärka vår kultur ytterligare.

Attrahera, utveckla och behålla medarbetare

Vi värderar och premierar våra duktiga medarbetare. För att kunna vara ledande inom vår bransch så är det av yttersta vikt att vi fortsätter att vara en spännande arbetsgivare, som kan attrahera, utveckla och behålla engagerade och kompetenta medarbetare. MIPS har ett nära samarbete med svenska och utländska universitet dels för att ha en aktiv dialog, dels för att trygga vår långsiktiga kompetensförsörjning. Vi ser gärna att högskolestudenter skriver sina uppsatser hos MIPS vilket hittills i flera fall har resulterat i en efterföljande anställning.

Vid behov använder vi oss även av extern expertis för att säkerställa att vi har rätt kompetens inom vissa specialistområden. Alla medarbetare har årliga utvecklingssamtal med sin närmaste chef, där individuella mål och utvecklingsplaner tas fram som sedan följs upp regelbundet. Flera gånger om året arrangeras även så kallade ”Lunch and Learn”, där vi håller interna föredrag och/eller diskuterar aktuella ämnen.

Samma anställningsvillkor gäller i allt väsentligt i Sverige och i Kina även om lokal arbetslagstiftning medför vissa skillnader.

Mångfald, jämställdhet

För MIPS har mångfald varit, och är fortfarande, en viktig del i vår framgång. Olika kompetenser och erfarenheter gör att vi hela tiden utvecklas som bolag. Vi har medarbetare från ett flertal olika länder och tillämpar därför engelska som vårt koncernspråk. Hjälmbranschen har traditionellt varit mansdominerad och vi arbetar aktivt för att vända den trenden liksom för att främja mångfald i vår verksamhet. I MIPS uppförandekod betonas alla människors lika värde och att MIPS ska ha rättvisa förhållanden mellan individer och grupper.

Risker

Vår arbetsplats gynnas av en arbetsplats som är inkluderande och där olikheter välkomnas, respekteras, värderas och tas tillvara. Det bidrar till nöjda och produktiva medarbetare. En alltför homogent sammansatt arbetsstyrka riskerar att förbise den potential och de fördelar som mångfald medför samt kan leda till ett ensidigt synsätt på risker och möjligheter.

INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD

Under 2020 var medelantalet anställda 55 (43) varav 17 (12) kvinnor, motsvarande 32 procent (28) av det totala antalet anställda. Koncernledningen består av 7 (7) personer, varav 2 (2) kvinnor, motsvarande

29 procent (29) av det totala antalet personer i ledningen.

Styrelsen består av 5 (5) personer varav 2 (2) är kvinnor, motsvarande 40 procent (40) av det totala antalet styrelse- ledamöter.

Könsfördelning
anställda:
Kvinnor: 32%
Män: 68%

Könsfördelning
ledning:
Kvinnor: 29%
Män: 71%

Könsfördelning
styrelse:
Kvinnor: 40%
Män: 60%

Hälsa, välbefinnande, icke-diskriminering

MIPS ser sina anställda som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn och att de bidrar till MIPS långsiktiga konkurrenskraft. Det övergripande målet är att alla inom koncernen ska uppleva att arbetsmiljön är god, trygg och säker. Att våra medarbetare trivs och mår bra är av yttersta betydelse för MIPS framgång. Våra chefer ansvarar för att genom en aktiv dialog säkerställa välbefinnande och en bra balans mellan arbete och fritid. Vi försöker förebygga ohälsa på ett så tidigt stadium som möjligt och tillhandahåller stöd vid behov för att främja både psykiskt och fysiskt välmående hos våra anställda.

MIPS är övertygade om att hälsosamma medarbetare inte bara minskar sjukfrånvaron och risken för stress och utbrändhet utan också bidrar till en positiv stämning och bättre prestationer. Alla medarbetare i Sverige erbjuds ett friskvårdsbidrag samt regelbunden massage och yoga på arbetsplatsen. MIPS har även investerat i ett gym som är tillgängligt för alla medarbetare samtliga dagar i veckan. Även vårt dotterbolag i Kina har ett program för hälsosatsningar.

Vi har nolltolerans mot all form av diskriminering på MIPS. Regler, rutiner och processer i detta avseende beskrivs närmare i vår uppförandekod och personalhandbok som alla medarbetare har tillgång till. Bolagets anställda, men också andra intressen- ter, uppmanas rapportera all form av diskriminering till närmaste chef, CFO eller vd.

Medarbetarundersökning

Varje år genomförs medarbetarundersökningar, både i Sverige och Kina, där anställda utvärderar närmaste chef, funktionen de arbetar inom och sin egen trivsel och välmående. Resultatet fungerar som underlag för förbättringsåtgärder. Därtill genomför vi en undersökning vid halvårsskiftet och en mer omfattande medarbetarundersökning i slutet av varje år.

Risker

Beaktandet av våra medarbetares hälsa och säker- het är centralt för MIPS och vi arbetar därför aktivt med att förebygga olyckor och säkerställa en bra balans mellan arbete och privatliv. Detta för att undvika risken för ohälsa och sjukskrivningar.

INDIKATORER FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH ICKE-DISKRIMINERING

Medarbetarundersökning
Under 2020 visade medarbetarundersökning- en ett index på 80 mot 79 föregående år. Benchmark för företagen som ingår i samma mätanalys är 71.

Kompetensutveckling
Målsättningen är att tre procent av lönekost- naden ska allokeras till kompetensutveckling för de anställda.

Arbetsskador
Nollvision – Inga arbetsskador som har lett till sjukfrånvaro har rapporterats under 2020.

Sjukfrånvaro – mål under 3%
2019: 0,74% 2020: 0,83%

Icke-diskriminering
Inget fall av diskriminering har rapporterats under 2020.