Hjälmsäkerhet

För Mips är en hållbar samhällsutveckling mycket viktigt och bolaget anser att dess teknologi och produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle då de medför en förbättring av hjälmskyddet för både sportutövare och användare inom yrkesmässigt bruk. Förbättrat hjälmskydd leder till ökad trygghet och säkerhet, och minskar risken för både kort­ och långvariga sjukskrivningar och bestående skador.

Mips är en global marknadsledare inom hjälm­ baserat rotationsskydd och partner till många av världens ledande hjälmvarumärken. Våra patente­ rade lösningar är baserade på mer än 25 års forsk­ ning i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KtH) och Karolinska Institutet i Stockholm. tradi­ tionellt har hjälmar endast utformats för att skydda mot raka islag som riskerar att leda till skallfrakturer. Mips lågfriktionsskikt imiterar hjärnans eget skydds­ system och är utformat för att skydda hjärnan mot sneda islag (rotationsrörelser) som kan leda till hjärnskador, vilket traditionella hjälmar inte skyddar emot. tillsammans med våra kunder arbetar vi aktivt för att öka medvetenheten om fördelarna med att utrusta hjälmar med skydd mot rotationsrörelser.

Vi ser hur ett ökat säkerhetsmedvetande och en ökad medvetenhet om riskerna och följderna av hjärnskador driver efterfrågan på våra produkter. Vi verkar också i internationella universitets­ och forsk­ningsmiljöer där vi arbetar aktivt med att försöka tillse att testning för rotationsrörelser ska vara en del av standardprotokollet för tester och certifiering av hjälmar. Därtill är Mips medlem i ett flertal testorgan runt om i världen och har även en aktiv dialog med ett flertal universitet för att säkerställa en forsknings­ baserad utveckling av tester och standarder.

Året som gått

Under året fick Mips in fyra klagomål per 1 000 000 sålda hjälmar från konsumenter kring produkter. Målet är att ligga under fem klagomål per 1 000 000 sålda enheter vilket med god marginal uppnåddes. De flesta klagomålen rör äldre modeller och lösningar.

Under 2021 har vi lämnat in flertalet nya patent­ ansökningar, något fler än vad som lämnades in 2020. Detta är delvis drivet av ett ökat fokus på säkerhetskategorin, vilket lett till att nya produk­ter behövts utvecklas för att passa hjälmar i denna kategorin. Kontinuerlig produktutveckling och ett starkt IP­skydd är viktigt för Mips för att lyckas bibe­ hålla vår konkurrenskraft som företag.

Under 2021 lanserade Mips sina produktfamiljer vilket ska underlätta för konsumenten att välja rätt system för dess behov. De fem olika produktfamil­ jerna heter Mips air, Mips Integra, Mips Evolve, Mips Essential och Mips Elevate beskrivs i mer detalj på sid 32 i hållbarhetsrapporten.

Sen första kvartalet 2021 mäter Mips varumärkes­ kännedom hos slutkonsumenter kvartalsvis i syfte att följa utvecklingen av kännedomen avseende Mips varumärke.


MEDLEMSSKAP OCH SAMARBETEN

Mips är medlem i ett flertal organisationer som främst verkar för att standardisera och certifiera teststandarder inom hjälmbran­ schen. Främsta anledningen till medlems­ skapen är att säkerställa att lämpliga test­ standarder implementeras för certifiering.

Mips är för närvarande medlemmar i:

  • SIS TK525 – Svenska Institutet för Standardisering – Hjälmar.
  • CEN TC158 – European Committee for Standardization – Head protection.
  • ASTM International – Subcommittee F08.53 on Headgear and Helmets.

En hållbar produkt

Inom Mips verkar vi kontinuerligt för att begränsa vår påverkan på miljön och klimatet, vilket är något som vi ständigt utvärderar liksom leveranskedjans och produkternas hållbarhet och faktiska påverkan på omvärlden. Under året har vi fortsatt vår kart­ läggning av vår verksamhets miljöpåverkan med fokus på att kartlägga vår totala klimatpåverkan. Vi har även precis avslutat arbetet med en mer detal­jerad livscykelanalys av fyra av våra mest säljande produkter. båda dessa analyser kommer att hjälpa oss att förstå var i tillverkningsprocessen vi kan göra mest skillnad för att minska vår klimatpåverkan.

livslängden för Mips produkter ska vara minst lika lång eller längre än för hjälmen som produkten monteras i. Många av våra produkter tillverkas av plast som är återvinningsbar och vi försöker alltid att använda material med så liten påverkan på mil­jön och klimatet som är tekniskt och kommersiellt möjligt. Vi tillser även att tillverkningen av våra pro­ dukter sker så nära hjälmtillverkarnas fabriker som möjligt (ofta sker tillverkning i samma fabriker) i syfte att minimera produkttransporter. Paketeringen av Mips komponenter sker alltid i återvinningsbart material.

Året som gått

Hjälmsäkerhet kommer alltid vara Mips högsta prioritet och för att ge våra produkter dess rätta egenskaper är vi och våra underleverantörer i dags­ läget beroende av en del kemikalier som klassas

som giftiga i för stora mängder. Nivåerna av farliga kemikalier är väldigt låga i samtliga av våra produk­ ter och långt under det godkända gränsvärdet idag. Men det är ändå något vi aktivt jobbar med att fasa ut och hitta mer miljövänliga alternativ till. 2021 var volymen PPM (antal per miljon) totalt 2,74, vilket är en minskning mot föregående år (2,93). Målet är att använda oss av så få farliga kemikalier som möjligt.

Vi har under året fortsatt söka efter mer hållbara alternativ till de material som används i våra pro­ dukter idag. Ett område som vi utforskat och gjort framsteg inom är mer hållbar polycarbonat (PC) där vi under året knutit upp nya leverantörer. Detta gör att vi kommer kunna leverera produkter som erbjuder samma säkerhet och håller samma höga kvalitet som tidigare, men i ett mer hållbart material. Vår förhoppning är att successivt införliva detta i vår produktportfölj och över tid erbjuda mer hållbart material i Mips nuvarande lösningar och därmed minska vår och våra kunders miljöpåverkan avsevärt.

Mips senaste innovation som lanserades i no­vember 2021, Mips Virtual test lab (Vtl), möjliggör testning av hjälmar virtuellt. Mips Vtl kommer att vid utveckling av en ny hjälmmodell kunna spara Mips och hjälmtillverkarna både tid och pengar. Den virtuella testningen kommer även kunna bidra till lägre klimatpåverkan i jämförelse med om hjälmen enbart testas fysiskt då det kommer krävas färre fysiska prototyper och därmed minskat svinn i produktionsprocessen.