Vår påverkan på miljön

Vi verkar för att begränsa vår påverkan på miljön och klimatet, vilket är något som vi kontinuerligt utvärderar liksom leveranskedjans och produkternas hållbarhet och faktiska påverkan på omvärlden.

Vi kartlägger kontinuerligt vår verksamhets miljöpåverkan med fokus på koldioxidutsläpp. Vi ser särskilt över, och kommer i längden också begränsa, avtrycket från vår tillverkningsprocess och våra tjänsteresor.

Livslängden för MIPS produkter ska vara minst lika lång eller längre än för hjälmen som produkten monteras i. Alla våra produkter tillverkas av plast som är återvinningsbar och vi försöker alltid att an- vända material med så liten påverkan på miljön och klimatet som tekniskt och kommersiellt möjligt. Vi tillser även att tillverkningen av våra produkter sker så nära hjälmtillverkarnas fabriker som möjligt (ofta sker tillverkning i samma fabriker) i syfte att minimera antalet produkttransporter. Paketeringen av MIPS komponenter sker alltid i återvinningsbart material.

All transport till slutmarknaderna hanteras av våra kunder som uppmanas att välja gröna alter- nativ i den mån det är möjligt. Vi ser kontinuerligt över förutsättningarna att förlägga vår produktion så nära slutkonsumenterna som möjligt, men är i detta avseende i viss mån beroende av våra kunder och deras produktionsled. Vi tror dock att framtida insteg i nya kategorier kan komma att innebära att vår produktion, åtminstone delvis, förläggs till både Europa och USA vilket sannolikt kommer att minska kundernas sluttransportbehov och därmed reducera hela tillverkningskedjans påverkan på miljön och klimatet.

MIPS är ett globalt bolag och för många av våra medarbetare är resor en nödvändig del av arbetet. I syfte att begränsa resandet i möjligaste mån och därigenom minska den negativa påverkan på miljön och klimatet som flygresande innebär använder
vi oss av video- och telefonkonferenssamtal i den utsträckning det är möjligt och lämpligt.

Risker

MIPS har ingen egen verksamhet som är anmälnings- pliktig, MIPS produkter skall alltid tillverkas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi ska alltid utvärdera miljöaspekter vid nya produkter och minimera negativ miljöpåverkan under hela produkt- cykeln.

INDIKATORER FÖR PRODUKTER SOM PÅVERKAR MILJÖN

Material
Vi har som ambition att vårt förpacknings- material skall vara från 100% återvinningsbart material.

CO2-utsläpp
Vi ska halvera våra CO2 utsläpp från resor baserat på 2019 års utsläpp per anställd.

Farliga kemikalier
Vi ska successivt minska innehållet farliga kemikalier i våra produkter – uppgår idag till knappt 3 ppm (milligram per kilo).