Årsstämma 2022

Mips årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 5 maj 2022.

Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Totalt var cirka 44 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman. Protokoll och övriga handlingar från årsstämman återfinns nedan.

Tillgängliga dokument

Anförande av verkställande direktören

Mips AB Presentation årsstämma 2022